Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk

Centrum rómskej misie

 


 

Hlavnou úlohou CRM je koordinovať a systematizovať duchovnú službu medzi rómskym etnikom. Medzi základné úlohy CRM je ohlasovanie Evanjelia, napomáhanie misijným aktivitám vo farnostiach v prehlbovaní duchovnej služby. CRM je nápomocné kňazom, rehoľníkom a laikom ktorí pôsobia v pastoračnej starostlivosti o rómsku komunitu. 

CRM sa aktívne zapája do osvetovej kultúrnej a vydavateľskej činnosti zameranej na intelektuálne a kultúrne povznesenie rómskych komunít. Podieľa sa na sociálnej prevencii, poradenstve, zriaďovaní chránených dielní, humanitárnej a charitatívnej činnosti, ako aj organizovaní dobrovoľníctva na rôznych úrovniach. Spolupracuje s ďalšími cirkevnými inštitúciami a orgánmi štátnej správy a samosprávy a tretieho sektoru v prospech rómskych komunít. 

 


 

Arcibiskupský úrad
Centrum rómskej misie

Hlavná 28
041 03 Košice

Mgr. Ing. Peter Bešenyei, SDB
055 68 28 211
besenyei.peter@abuke.sk

 

Pápež František na Slovensku
Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová