Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
10. januára 2020

Požehnanie Geriatrického centra sv. Lukáša

Metropolita košický arcibiskup Bernard Bober slávil sv. omšu a požehnal obnovené priestory Geriatrického centra sv. Lukáša v Košiciach.

Samotné centrum vzniklo v decembri 1989 ako moderný typ zdravotníckeho zariadenia, v ktorom sa navzájom prelínajú a dopĺňajú zdravotné, sociálne, kultúrne a duchovné dimenzie v starostlivosti o starých, dlhodobo chorých a zomierajúcich. Po rokoch fungovania  bol 1. 4. 2004 Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach transformovaný na neziskovú organizáciu, poskytujúcu všeobecne prospešné služby.

Zakladateľmi Vysokošpecializovaného odborného ústavu geriatrického sv. Lukáša v Košiciach n.o. sú Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky a Arcidiecézna charita Košice. 

Vo štvrtok 9. januára o 15:00 hod. na tradičnej  novoročnej svätej omši arcibiskup Bernard Bober vo svojom príhovore povzbudil najmä zamestnancov a vedenie, aby svoju prácu vykonávali s láskou a radosťou. Dôležitou súčasťou života zariadenia je aj pôsobenie rehoľných sestier Kongregácie Božského Vykupiteľa.

Popri pracovnoprávnom vzťahu, ktorý jestvuje medzi sestrami a klientmi, sa sestry pacientom venujú aj mimo pracovnej doby. Duchovnými rozhovormi a službou preukazujú chorým lásku a pomáhajú im ľahšie znášať pobyt v tomto zariadení.  

Po svätej omši sa uskutočnilo slávnostné požehnanie novootvoreného zariadenia opatrovateľskej služby (ZOS). Aktuálne tu nájde svoje miesto sedem pacientov, ktorí si vyžadujú nadštandardné služby. Riaditeľ zariadenia Juraj Sýkora pripomenul, že benefitom pre pacientov je predovšetkým komplexnosť zdravotníckych a sociálnych služieb, zároveň dispozičné, priestorové, materiálno - technické nadštandardné vybavenie a nepretržitá zdravotná starostlivosť v nových priestoroch s maximálnym zreteľom na blaho a komfort pacientov.  Do konca roka je v pláne dokončiť ďalšie rekonštrukcie, ktoré prinesú lôžka pre 20 až 25 pacientov odkázaných na túto starostlivosť. 

Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová