Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
07. marca 2018

Výberové konania na pozície riaditeľov cirkevných škôl v arcidiecéze - 032018

J.E. Mons. Bernard B o b e r arcibiskup – metropolita Košickej arcidiecézy

vyhlasuje výberové konanie

 na obsadenie funkcie riaditeľa

 Cirkevnej základnej školy sv. Jána Krstiteľa 9. mája 7, 083 01 SABINOV Cirkevnej základnej školy sv. Jána Pavla II. Sládkovičova 1994, 093 02 HENCOVCE Cirkevnej základnej školy sv. Petra a Pavla Hrnčiarska 795/61, 091 01 STROPKOV Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Petra a Pavla Komenského 64/17, 067 81 BELÁ NAD CIROCHOU Základnej školy s materskou školou sv. Marka Križina Rehoľná 2, 040 18 KOŠICE - KRÁSNA Cirkevnej spojenej školy Duchnovičova 24, 066 01 HUMENNÉ Cirkevnej spojenej školy Švermova 10, 069 01 SNINA Gymnázia sv. Moniky Tarasa Ševčenka 1, 080 01 PREŠOV Strednej zdravotníckej školy sv. Alžbety Mäsiarska 25, 040 01 KOŠICE Prihlášky a požadované doklady do výberového konania treba zaslať doporučenou poštou (rozhodujúci je dátum podania na pošte) alebo priniesť osobne s označením „Výberové konanie, názov školy“ do 28. marca 2018 na adresu: Arcibiskupský školský úrad, Hlavná 28, 041 83 Košice. Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky, oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením. Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
 • odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh a typ školy alebo školského zariadenia v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti
 • vykonanie prvej atestácie v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka
 • riadiace a organizačné schopnosti
 • schopnosť vychovávať v kresťanskom duchu
 • základná znalosť všeobecne záväzných predpisov z oblasti školstva, pracovno – právnych vzťahov, ekonomiky, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré sa vzťahujú na školu ako právny subjekt (písomný test v rozsahu 20 otázok)
 • základná znalosť cirkevných dokumentov z oblasti kresťanskej výchovy a katolíckeho školstva
Zoznam požadovaných dokladov:
 • prihláška do výberového konania
 • overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • overený doklad o absolvovaní 1. atestácie
 • profesijný životopis
 • doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti
 • potvrdenie o prijatí sviatosti krstu alebo sviatosti manželstva (krstný, príp. sobášny list cirkevný nie starší ako 3 mesiace)
 • odporúčanie správcu farnosti v mieste bydliska uchádzača
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti riaditeľa školy alebo školského zariadenia
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy v rozsahu maximálne 6 strán formátu A4
 • písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania
   
Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová