Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
30. novembra 2019

Svätý Ondrej spája východ so západom

Na dnešnom Ondrejovskom stretnutí kňazov arcidiecézy v Dóme sv. Alžbety, košický arcibiskup metropolita Bernard Bober poďakoval kňazom za aktívne zapojenie  do veľmi vydareného projektu Roka Košických mučeníkov. „ Verím, že príklad mučeníkov napomohol k obnove vernosti nielen nás kňazov, ale prispel aj k utuženiu vernosti manželov a obnove našich rodín,“ pripomenul hlavný celebrant počas Eucharistickej slávnosti pri príležitosti sviatku Sv. Ondreja , patróna košickej arcidiecézy.

 

„Milí spolubratia v biskupskej službe, Marek a Alojz, drahí bratia kňazi, diakoni, rehoľníci, ctihodné rehoľné sestry, seminaristi, drahí bratia a sestry v Kristovi!

Boh je vždy verný. Každý z nás by si mohol vytvoriť zoznam o pôsobení Božej vernosti vo vlastnom živote. Tak to robili Izraeliti, keď vyratúvali a pripomínali si slávne Božie skutky na svojom vyvolenom národe. Božia vernosť z minulosti je dôkazom o jeho večnej spoľahlivosti. Pre nás je to uistenie, že Bohu môžeme dôverovať vždy – včera, dnes a naveky. Lebo Pán je ten istý, bohatý pre všetkých, ktorí ho vzývajú a nik, kto v neho verí, nebude zahanbený (Rim 10, 9-18).

Svätý Ondrej, apoštol, sa na vlastnej koži presvedčil o tom, že Božia dobrota a vernosť k nám ľuďom sa najviac prejavila v Ježišovi Kristovi, Božom Synovi. Dnešné evanjelium predstavuje apoštola Ondreja ako sprostredkovateľa stretnutia medzi gréckymi židmi a Ježišom. Gréci chceli vidieť Ježiša a Filip s Ondrejom ich k nemu priviedli (Jn 12, 20-26). Vďaka tejto scéne z evanjelia je apoštol Ondrej v grécko-ortodoxnej cirkvi dodnes uctievaný tak, ako apoštol Peter v našej latinskej cirkvi. Jedno stretnutie s Ježišom sa stalo pre celé nasledujúce generácie Grékov základom vernosti Ježišovi po celé stáročia.

Je veľmi sympatické a zároveň obdivuhodné, že tu v Košiciach, kde sa východ stretá so západom, sa k svätému Ondrejovi apoštolovi utiekame ako k nášmu patrónovi a ochrancovi celej našej arcidiecézy, hoci nepatríme k východným cirkvám a náš pôvod odvodzujeme od pôsobenia svätého apoštola Petra v Ríme. Božou prozreteľnosťou sa stalo, že si kňazi pri zriadení Košickej diecézy v roku 1804 vybrali práve svätého Ondreja za patróna. A to aj vďaka tomu, že prvý košický biskup sa volal Ondrej – Andrej Szabó. Tohto roku v septembri sme si pripomenuli 200 rokov od jeho úmrtia.

Musíme priznať a uznať, že to bola dobrá voľba, lebo svätý apoštol Ondrej, spája národy i kresťanské cirkvi vo vyznávaní jednej viery. Niet divu, veď už za života na zemi bol starostlivým pozorovateľom, nič neprehliadol, mal odvahu a pomáhal všetkým prijímať Krista za Spasiteľa. Práve to jeho umenie sprostredkovať stretnutia s Ježišom, nám dnes, zvlášť tu na slovenskom východe, pomáha vytvárať možnosti na stretnutia s našimi východnými bratmi vo viere, čerpať z ich spirituality a zároveň ponúkať aj vlastné cítenie a prežívanie viery, aby sme sa tak navzájom zbavovali predsudkov.

Tam, kde sa stretávajú dvaja apoštolskí bratia, Ondrej a Peter, tam sa dnes stretávajú akoby dve cirkvi, ktoré vyživuje jeden a ten istý Kristus. Možno práve vďaka Ondrejovi sme tu v Košiciach získali sympatie k východným svätým. Najnovší fenomén – svätý Šarbel – maronitský mních z Libanonu – dostal priestor v tejto katedrále a obnovuje jej niekdajší pútnický charakter. Neverili by ste, koľko ľudí tu prichádza každý 22. deň v mesiaci. Tí, ktorí prichádzajú nie sú fanatici, ani obmedzenci. Chcú sa dotknúť Ježiša, spovedajú sa, pristupujú k Eucharistii – a orodovanie svätého Šarbela ich posúva bližšie ku Kristovi. Minulý týždeň sme na tomto mieste okrem Šarbela z východu privítali aj svätého Vincenta de Paul zo západu. A tak sa znovu potvrdila výnimočnosť tohto miesta – génius loci tejto našej katedrály – spája východ so západom, a hlavne, množstvo ľudí s Ježišom Kristom.

O to išlo svätému Ondrejovi. A o to ide aj nám Kristovým kňazom. Ak ľudia sami prichádzajú a prosia o službu, nemôžeme ich odmietnuť, nemôžeme ich nechať samých, či nedajbože vysmievať sa z ich pohnútok. Nebolo by dobré, keby sme sa cítili byť dokonalejšími vo viere, a pritom by sme pre nich nič neurobili. Ruka v ruke ich musíme sprevádzať, formovať a priviesť k Ježišovi. Tak bude Syn človeka oslávený a človek nájde vytúžený pokoj, aj napriek ťažkostiam, chorobám a životným krížom. Buďme teda aj naďalej verní v tejto službe ohlasovania a privádzania ku Kristovi! Boh si nájde rôzne cesty i spôsoby, ako osloviť a pritiahnuť ľudské srdcia k sebe. Často nás prekvapí a obíde naše pastoračné plány. Buďme otvorení aj takýmto nečakaným prejavom milosti. Nebuďme prekážkou ale mostom – doslova diaľničným privádzačom na ceste k Ježišovi! Zostaňme verní v tejto službe!

Vernosť Ježišovi a jeho službe sa v tomto jubilejnom roku Košických mučeníkov, ktorý dnes uzatvárame, stala motívom našej duchovnej obnovy. A ja vám, milí bratia kňazi, z tohto miesta chcem úprimne poďakovať za to, že ste sa aktívne zapojili do veľmi vydareného projektu Roka Košických mučeníkov. Prijali a sprevádzali ste ich relikvie vo všetkých farnostiach arcidiecézy, modlili ste sa ich deviatnik, a účinne ste povzbudzovali svojich veriacich, aby putovali do Košíc v deň, kedy sa naši mučeníci narodili pre nebo. Účasť veriacich z vašich farností sa stala veľkým povzbudením pre celé mesto a presiahla všetky očakávania. Verím, že príklad mučeníkov napomohol k obnove vernosti nielen nás kňazov, ale prispel aj k utuženiu vernosti manželov a obnove celých našich rodín.

Milí bratia kňazi! Bez ohľadu na to, kto raz bude stáť vo vedení tejto arcidiecézy, buďte vždy citliví a verní hlasu biskupa. Prichádzajte na toto miesto a dajte najavo svoju príslušnosť k bratom v kňazstve v tejto diecéznej rodine. Spolu sa modlite, spolu slávte Eucharistiu. Aj keby ste mali odložiť všetky plánované akcie vo farnosti a prísť do Košíc na hodinu či na dve, neváhajte, stojí to za to. Nikdy to nebude stratený čas. Iba tak môžeme v tejto dobe obstáť v jednote a vernosti.

Pozrite, nadišli dni, keď je naša vernosť skúšaná z každej strany a v každej sfére života. Ťažký relativizmus je výrazom tejto doby. Aj my sme v pokušení všetko spochybňovať, dokonca aj princípy. Buďme si istí, že naša vernosť bude skúšaná aj vo vzťahu k Svätému Otcovi. Koľkí z nás ho vždy za niečo kritizujú!? Jedným sa nepáči jeho benevolentnosť, iným zase vadí jeho prísnosť, napríklad ku kňazom. Hoci máme na to rôzne pohľady a názory, neprezentujme seba a svoje pocity, neprepadnime emóciám. Zostaňme pokojní a verní našej Hlave, veď Boh vie čo robí. On hovorí aj cez svojho služobníka. Zostaňme verní Svätému Otcovi, tak ako naši Košickí mučeníci!

Všimnite si, s akou naliehavosťou sa Svätý Otec František prihovára všetkým kňazom sveta. Pri príležitosti 160. výročia smrti arského farára, svätého Jána Márie Vianeya, napísal list kňazom. Povzbudzuje nás, že stojí pri nás, prežíva s nami sklamania i bolesti a prosí nás, aby sme napriek tomu všetkému nestrácali odvahu a neprestali byť vďační. Vyzýva nás k obnove jednoty, horlivosti a vernosti.

Drahí bratia a sestry!

Po sviatku svätého Ondreja vstúpime do Adventu. Začne sa nové obdobie, prídu nové výzvy a nové témy. Vaša viera nech zostane, a nech sa vždy posilňuje. Z Božej vernosti čerpajte motiváciu k vernosti voči vlastnému poslaniu, povolaniu i službe. Zostaňte verní Ježišovi a jeho Cirkvi! Nech vás Panna Mária, ranná Hviezda, sprevádza a posilňuje vo vernosti, aby ste ako svätý apoštol Ondrej neúnavne privádzali všetkých hľadajúcich ku Kristovi. AMEN!“


Fotogaléria


Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová