Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
29. augusta 2021

Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska

Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska

PRI PRÍLEŽITOSTI NÁVŠTEVY SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA NA SLOVENSKU (29. 8. 2021)

Drahí bratia a sestry!

Potom však nastáva moment, keď si všetci ľudia dobrej vôle uvedomia, že príchod očakávaného hosťa je už celkom bezprostredný; že on sám je tak blízko – priam pred našimi dverami. Je to moment, keď sa má všetko stíšiť a sústrediť na samotné stretnutie s ním.

Cez zážitok osobnej prítomnosti človek odrazu pochopí, čo je práve „tu a teraz“ naozaj podstatné, naozaj dôležité. Takéto precitnutie je ovocím mnohých tichých modlitieb a obiet na úmysel duchovného úžitku stretnutí so Svätým Otcom.

O niekoľko dní pápež František vystúpi z lietadla a prvýkrát sa dotkne slovenskej zeme.

Aká je základná motivácia jeho cesty, to Svätý Otec vlastne už sám povedal: ako nástupcovi svätého Petra mu „Pán Ježiš zveril úlohu posilňovať bratov vo viere“ (stojí v Apoštolskom liste Svätého Otca Františka všetkým zasväteným osobám pri príležitosti Roku zasväteného života, 2014). S týmito slovami – a s celou duchovnosťou Svätého Otca – hlboko rezonuje aj motto a logo jeho návštevy na Slovensku: Na ceste za Ježišom s Máriou a Jozefom. Pápež František, mariánsky ctiteľ, ktorý vyhlásil Rok svätého Jozefa, nás teraz prichádza posmeliť k ešte hlbšej viere v Ježiša; Ježiša živého a účinne prítomného, každému osobne blízkeho.

V sile prítomného okamihu budeme – vedení Duchom Svätým – vnímať výnimočnosť pápežovho poslania. A to aj podľa náplne stretnutí v rôznych lokalitách Slovenska.

Ako Kristovho veľkňaza: pri slávení svätej omše v Šaštíne a božskej liturgie svätého Jána Zlatoústeho v Prešove.

Ako pontifika - staviteľa mostov: počas ekumenického stretnutia s predstaviteľmi cirkví a pri pamätníku holokaustu v Bratislave.

Ako dobrého pastiera periférií medzi sestrami Matky Terezy v Petržalke a medzi Rómami na Luníku.

Ako brata a učiteľa aj apoštola: pred biskupmi, kňazmi a zasvätenými osobami v bratislavskej Katedrále svätého Martina, aj pred mladými na košickom štadióne Lokomotíva.

Všade budeme pápeža Františka vnímať ako Petra – Skalu: veď všetci potrebujú vedieť, čo nám Boh zjavil, čo treba veriť, čo od nás Boh žiada a ako sa máme správať. Prioritne v otázkach pravej viery a mravov –, čo je nenahraditeľná úloha pápeža.

Jedným z prejavov duchovne vnímavého srdca je aj osobná prítomnosť na stretnutiach so Svätým Otcom. Sme si plne vedomí toho, aká komplikovaná je situácia v tomto smere. O to väčšmi sa však obraciame na tých, ktorým by k osobnej účasti nič nebránilo. Pozývame vás a povzbudzujeme: prineste nutnosť registrácie ako obetu za Cirkev aj spásu nesmrteľných duší – a príďte osobne vytvoriť spoločenstvo jednoty bratov a sestier, ktorí chcú s Máriou a Jozefom kráčať na ceste za Ježišom. Nezostaňte doma, drahí bratia a sestry. Príďte! Bratislava, Prešov, Košice aj Šaštín vás s radosťou očakávajú!

Samozrejme, vnútorný pokoj a otvorené srdce vyprosujeme aj všetkým vám, ktorí budú z akýchkoľvek dôvodov sprevádzať pápeža Františka prostredníctvom médií. Aj vy budete súčasťou spoločenstva zomknutého túžbou – načerpať silu z pápežových slov na autentický život kresťanov v modernej spoločnosti.

Bez rozdielu všetci si chceme – inšpirovaní pápežom Františkom – priznať aktuálnosť Ježišových slov v evanjeliu dnešnej nedele. A dať si zároveň vážne predsavzatie: – nikdy neopustiť Božie prikázanie kvôli ľudským obyčajom a náukam; nechceme Pána „chváliť perami“, ale pritom srdcom vzdialeným od neho, (porovnaj Marek 7, 6-8). Chceme mu byť nablízku, opravdivo, nie iba navonok, ale celým srdcom.

Blízkosť Ježišovi, to je vlastne cesta Panny Márie; cesta s Pannou Máriou. Pápež ju bude na Slovensku stretávať viacnásobne. V bratislavskej svätomartinskej katedrále bude prechádzať okolo oltára Sedembolestnej; v Prešove bude Svätý Otec korunovať ikonu Klokočovskej Presvätej Bohorodičky; a táto cesta pod ochranou Božej Matky sa zavŕši v šaštínskej Národnej mariánskej svätyni, pri Bazilike Sedembolestnej Panny Márie.

Milí bratia a sestry, zverujeme putovanie pápeža Františka po Slovensku i samotného Svätého Otca pod ochranu Panny Márie. Nech nám ako naša patrónka a naša Matka, spolu so svätým Jozefom vyprosuje, aby sme sa ešte viac primkli k Ježišovi a prijali ho do hĺbky srdca ako nášho osobného Spasiteľa a Vykupiteľa.

Náš pastiersky list preto zakončíme modlitbou najvyššieho pastiera Cirkvi, Františka. Predniesol ju na záver svojej meditácie o siedmich bolestiach Bohorodičky:

„Vďaka za to, že si prijala stať sa Matkou, keď ti to povedal anjel. A vďaka za to, že si prijala stať sa Matkou, keď ti to povedal Ježiš“. (Homília „Sedembolestná Panna Mária, učeníčka a Matka“, 3. apríla 2020). Sedembolestná Panna Mária, oroduj za nás!

Tešíme sa na vás počas návštevy Svätého Otca na Slovensku!

Zo srdca vám žehnajú všetci slovenskí otcovia biskupi

Prečítané na 22. nedeľu v období Cez rok, 29. augusta 2021.

Pápež František na Slovensku
Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová