Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
02. februára 2021

Cesta ako rozpoznať povolanie

Teologická fakulta v Košiciach,  v akademickom roku 2021/2022 bude poskytovať  v rámci Katolíckej univerzity  zdelávanie:
1. v bakalárskych študijných programoch: v odbore Sociálna práca - štúdium rodiny a sociálnej práce; v odbore Učiteľstvo - učiteľstvo náboženskej výchovy
2. v magisterských študijných programoch: v odbore Teológia - katolícka teológia; v odbore Učiteľstvo - učiteľstvo náboženskej výchovy
3. v doktorandských študijných programoch: v odbore Teológia - katolícka teológia; v odbore Sociálna práca - charitatívna a misijná práca.
Termín podania prihlášky na bakalárske a magisterské štúdium: do 30. apríla 2021.
Termín podania prihlášky na doktorandské štúdium: do 10. júna 2021.
Ďalšie informácie nájdete na stránke www.tf.ku.sk, v časti Uchádzači o štúdium.

Master v teológii manželstva a rodiny

Program je určený pre osobnú a profesionálnu formáciu jednotlivcov, manželských párov, odborníkov, kňazov, zasvätených a budúcich koordinátorov pastorácie rodín vo farnostiach v oblasti zameranej na manželstvo a rodinu z pohľadu teológie a spoločenských vied. Lektormi programu sú kňazi, manželia - odborníci zo Slovenska a zahraničia. Štúdium trvá dva roky. Program garantuje Mons. Marek Forgáč, pomocný košický biskup. Prihlásiť sa je možné do 30. apríla 2021. Viac informácií na www.tf.ku.sk, v časti Štúdium a vzdelávanie/Kontinuálne vzdelávanie.

 

 

Povolaný ku kňazstvu

Kto cíti povolanie ku kňazstvu, môže sa prihlásiť do Kňazského seminára v Košiciach a zároveň na štúdium katolíckej teológie na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v akademickom roku 2021/2022. Prihlášky sa podávajú do 31. marca 2021 elektronicky na stránke Teologickej fakulty (stupeň štúdia: I./I.II.; názov programu: katolícka teológia) a zároveň tiež treba poslať poštou vyplnené tlačivo (ŠEVT) spolu s prílohami (podrobnosti na stránke) na adresu Teologickej fakulty Katolíckej univerzity. Medzi podmienky prijatia patrí: mravný a bezúhonný život kresťana,
ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou, znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka, odporúčanie farára v mieste trvalého bydliska, lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti. Viac informácii nájdete na stránke Kňazského seminára sv. Karola Boromejského http://www.kske.sk/?option=podmienky alebo na stránke Teologickej fakulty Katolíckej univerzity: Teologická fakulta <https://www.ku.sk/index.php/fakulty-a-pracoviska/teologicka-fakulta.

Pápež František na Slovensku
Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová