Žiadosť s požadovanými prílohami zašlite poštou alebo doručte osobne do 15.11.2017 na adresu: Arcibiskupský úrad, Sekretariát riaditeľa, Hlavná 28, 041 83 Košice.

Z časových dôvodov budeme kontaktovať a pozývať na osobný pohovor len tých uchádzačov, ktorých profil bude spĺňať naše požiadavky. Osobné údaje uchádzačov, ktorí nebudú pozvaní na osobný pohovor budú zlikvidované v zmysle zák. č. 122/2013 Z.z.

Kvalifikačné predpoklady a znalosti:

 • ukončené stredoškolské, resp. vysokoškolské vzdelanie
 • znalosti z oblasti účtovníctva, daní a príslušnej právnej legislatívy
 • prax v oblasti účtovníctva rozpočtových organizácií vítaná

Osobnostné predpoklady:

 • občianska a morálna bezúhonnosť, dobrá povesť
 • dobré komunikačné a organizačné schopnosti, zodpovednosť, samostatnosť, spoľahlivosť
 • schopnosť tímovej práce, zmysel pre kolegialitu a flexibilitu

Náplň práce:

 • práca s účtovným programom Omega
 • administratívne činnosti, príprava a evidencia účtovných podkladov
 • účtovanie bankových transakcií, evidencia a účtovanie pohľadávok a záväzkov

Termín nástupu:

 • január 2018
 • pracovná zmluva na dobu určitú – na zastupovanie

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
 • profesijný životopis
 • fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania
 • odporúčanie farára.