Vo Vysokej nad Uhom sa 24. júna uskutočnila 15. púť rodín. Slávnostnú svätú omšu celebroval biskupský vikár pre katechézu, pastoráciu rodín a apoštolát laikov ThDr. Vladimír Šosták PhD. Zdôraznil dôležitosť duchovných základov pre rodinu a otvorenosť pre spoločenstvá rodín. Po putovaní k hrobu Božej služobnice Anny Kolesárovej sa prítomní zhromaždili v Domčeku, kde nasledovalo požehnanie pomníka nenarodeným deťom. Prítomným sa prihovoril rektor Domu Anky Kolesárovej duchovný otec Pavol Hudák, ktorý vyzdvihol tento moment ako otvorenie sa  Domčeka pre pomoc ľuďom trpiacim traumou z potratu. Špirituál Kňazského seminára v Košiciach duchovný otec Dušan Škurla upriamil pozornosť na tému úcty k životu, ktorá sa týka všetkých ľudí a vyzval prítomných, aby sa modlili za každé počaté dieťa i jeho matku, aby mala silu ísť mnohokrát proti tlaku dnešného sveta. Na požehnaní pomníka bol prítomný aj jeho autor magister umenia Martin Hudaček so svojou rodinou, ktorý vyjadril vďačnosť Bohu, že toto dielo mohlo vzniknúť a že bude napomáhať mnohým k uzdraveniu. Dieťa vyobrazené na súsoší, ktoré má zdvihnutú rúčku a utešuje mamu, aby už neplakala, že ono jej odpúšťa je symbolom odpúšťajúcej ruky Nebeského otca, ktorý odpúšťa všetkým, ak úprimne prosia. Tento pamätník požehnal biskupský vikár Vladimír Šosták a v modlitbe požehnania vyjadril, aby tu bolo miesto útechy pre rodičov, ktorí stratili svoje dieťa skôr, ako sa narodilo, výzvou pre tých, ktorí sa k ochrane počatých detí stavajú s ľahostajnosťou a nech sa stane príležitosťou svetla a obrátenia pre tých, ktorí doposiaľ konali proti životu.

Popoludní v prednáške z cyklu „Ako muža a ženu ich stvoril“ sa ThDr. Štefan Novotný, PhD. venoval téme: Manželstvo – prvotná sviatosť. Po zdieľaní v skupinách sa rodičia presunuli do Farského kostola Narodenia sv. Jána Krstiteľa na adoráciu spojenú s odpustkami. Celé popoludnie sa 130 deťom venovalo 56 animátorov.

foto: fb- Mária Aľušiková