V pôstnom období vám prinášame možnosť na chvíľu sa zastaviť a pouvažovať nad zmyslom pôstu, pokánia, modlitby, obety a rôznych iných súčastí ľudského a medziľudského života a tak sa dôkladnejšie pripraviť na sviatky Zmŕtvychvstania nášho Pána. Pôstne zamyslenia na každý deň pripravil ThDr. Vladimír Šosták, PhD. – biskupský vikár pre katechézu a apoštolát laikov ako cyklus pôstnych zamyslení pre rádio LUMEN. Na našej stránke vám ponúkame textovú podobu jednotlivých zamyslení.

Pôstne zamyslenia: 31. Krv baránka (31. marca 2017)

31. marca 2017|0 Comments

Boh človeka upozornil: V teň, keď budeš jesť zo stromu života, istotne zomrieš. V ten deň, nie na konci svojho pozemského života. [...]

Pôstne zamyslenia: 30. Pán môj a Boh môj (30. marca 2017)

30. marca 2017|0 Comments

Častokrát počúvame radu pre duchovný život, ktorá znie asi takto: Ak si neistý, čo máš robiť v danej chvíli, či v danej [...]

Pôstne zamyslenia: 29. Prekročiť hranice Božieho kráľovstva (29. marca 2017)

29. marca 2017|0 Comments

Keďže som mal možnosť už za bývalého režimu prestúpiť hranice nášho štátu, hoci iba do Maďarska, pamätám si ten pocit, [...]

Pôstne zamyslenia: 28. Nová zmluva (28. marca 2017)

28. marca 2017|0 Comments

Možno si uvedomujeme, že celý vzťah medzi Bohom a jeho ľudom je prirovnaný k manželskému vzťahu a manželskej zmluve. A v tejto súvislosti ma [...]

Pôstne zamyslenia: 27. Jediný Boží Zákon (27. marca 2017)

27. marca 2017|0 Comments

Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť. Čo znamená „naplniť Zákon“? Naplniť, [...]

Pôstne zamyslenia: 26. Jeden Boh (26. marca 2017)

26. marca 2017|0 Comments

Možno si ani neuvedomujeme, že v našej viere pripúšťame vieru Boha Starého Zákona, ktorý je krutý, nemilosrdný, nepochopiteľný a v Boha Nového [...]

Pôstne zamyslenia: 25. Kristus – obraz neviditeľného Boha (25. marca 2017)

25. marca 2017|0 Comments

Ak dnes povieme, že človek je stvorený na Boží obraz, tak to znamená, že človek je stvorený kvôli tomu, aby [...]

Pôstne zamyslenia: 24. Neznámy Boh (24. marca 2017)

24. marca 2017|0 Comments

„Zníženie“, či „zredukovanie“ kresťanstva, na čosi nepatrné v našom osobnom i spoločenskom živote, je jednou z najväčších tragédií našej doby. Jedna z opovážlivých diagnóz [...]

Pôstne zamyslenia: 23. Pseudoidentita (23. marca 2017)

23. marca 2017|0 Comments

Raz som sa stal svedkom hádky a to, čo som si zapamätal z tej chvíle bola prednesená výčitka, ktorá zrejme patrila [...]

Pôstne zamyslenia: 22. Dôležitosť poznania (22. marca 2017)

22. marca 2017|0 Comments

Poznanie je v živote človeka veľmi dôležité. Môžeme povedať, že ľudské dejiny, respektíve ich progres, sú dejinami, či progresom ľudského poznania. [...]

Pôstne zamyslenia: 21. Čo je pravda? (21. marca 2017)

21. marca 2017|0 Comments

Povedzte dnes svojim deťom, že pôjdete na výlet, a potom nechoďte. Povedia vám, že klamete. Alebo si predstavte situáciu, ktorá sa [...]

Pôstne zamyslenia: 20. Vykúpenie (20. marca 2017)

20. marca 2017|0 Comments

Pôstne obdobie vrcholí slávením Veľkej noci, ktoré nazývame sviatky vykúpenia. Čo to však znamená? Znamená to, že Kristus nás vykúpil [...]

Pôstne zamyslenia: 19. Premena srdca (19. marca 2017)

19. marca 2017|0 Comments

Kresťanstvo nie je modifikáciou správania, ale modifikáciou koreňa nášho správania – nášho srdca. O ľudskom srdci prorok Jeremiáš vyznáva: Zo všetkého [...]

Pôstne zamyslenia: 18. Zmena života (18. marca 2017)

18. marca 2017|0 Comments

Pôst by nám mal pomôcť zmeniť náš život. Je to však vôbec možné? A ak áno, ako je možné zmeniť [...]

Pôstne zamyslenia: 17. Tehly namiesto kameňa (17. marca 2017)

17. marca 2017|0 Comments

V 11. kapitole knihy Genezis čítame tieto slová: "Poďme, narobme tehál a vypáľme ich v ohni!" Tehly im slúžili namiesto kameňa. [...]

Pôstne zamyslenia: 16. Duchovný zákon entrópie (16. marca 2017)

16. marca 2017|0 Comments

Možno si niektorí z nás ešte spomenú na učivo strednej školy o zákone entrópie. Druhý termodynamický zákon alebo zákon entrópie nám [...]

Pôstne zamyslenia: 15. Hlas z neba (15. marca 2017)

15. marca 2017|0 Comments

Vo sv. Písme sú tri udalosti, ktoré opisujú situácie, kedy sa ozval nebeský Otec, kedy sa ozvalo nebo. Sú to: [...]

Pôstne zamyslenia: 14. Zármutok podľa Božej vôle a zármutok sveta (14. marca 2017)

14. marca 2017|0 Comments

Apoštol Pavol v 2.liste Korinťanom hovorí: Keď máme takéto prisľúbenia; milovaní, očisťme sa od každej poškvrny tela i ducha a posväcujme [...]

Pôstne zamyslenia: 13. Made in … (13. marca 2017)

13. marca 2017|0 Comments

Kde bol stvorený Adam? Chcem vás uistiť, že to bolo mimo raja. Je napísané, že Adam bol do raja vzatý alebo [...]

Pôstne zamyslenia: 12. Bláznovstvo evanjelia (12. marca 2017)

12. marca 2017|0 Comments

Keď apoštol Pavol predstavuje posolstvo, ktoré ohlasuje, predstavuje ho ako radostnú zvesť – evanjelium, ktoré je pohoršením pre Židov a [...]

Pôstne zamyslenia: 11. Kajajte sa! Verte evanjeliu! (11. marca 2017)

11. marca 2017|0 Comments

Evanjeliá nielen začínajú výzvou na pokánie, ale nimi aj končia. V Lukášovom evanjeliu Ježiš vysvetľuje emauzským učeníkom: "Tak je napísané, že [...]

Pôstne zamyslenia: 10. Prečo Boh stvoril možnosť zla (10. marca 2017)

10. marca 2017|0 Comments

Možno aj vás neraz napadla otázka: Prečo Boh stvoril možnosť zla? Prečo Boh nestvoril hotového a dokonalého človeka? V knihe Genezis čítame: [...]

Pôstne zamyslenia: 9. Byť ako Boh (9. marca 2017)

9. marca 2017|0 Comments

Človek, rovnako ako aj anjel, má jeden základný problém: je stvorením stvoreným na Boží obraz a Božiu podobu. A keďže Boh je [...]

Pôstne zamyslenia: 8. Najväčší nepriateľ našej spásy (8. marca 2017)

8. marca 2017|0 Comments

Keď som pred istým časom šiel s mladými z jednej školy na víkendovú duchovnú obnovu do Tatier, nechal som pred tým urobiť [...]

Pôstne zamyslenia: 7. Neuveď nás do pokušenia (7. marca 2017)

7. marca 2017|0 Comments

Bolo bežným javom, že v časoch, keď prišiel Boží Syn na túto zem, každý rabín naučil svojich učeníkov osobitnú modlitbu, ktorá [...]

Pôstne zamyslenia: 6. Pokúšaný Ježiš (6. marca 2017)

6. marca 2017|0 Comments

Je zvláštne, že diabol pokúšal aj Ježiša. Udialo sa to po tom, ako ho Ján Krstiteľ pokrstil v Jordáne, kde Ježiš [...]

Pôstne zamyslenia: 5. Žiadostivosť tela, žiadostivosť oka a pýcha života (5. marca 2017)

5. marca 2017|0 Comments

Taktika Satana má tri vstupné brány, ktorými sa nás snaží zachytiť. Tieto tri vstupné brány opisuje vo svojom liste apoštol [...]

Pôstne zamyslenia: 4. Pokušenie (4. marca 2017)

4. marca 2017|0 Comments

Nikdy by sme sa nezamýšľali nad pokáním, ak by tu nebol hriech. A hriech by tu nikdy nebol, ak by tu [...]

Pôstne zamyslenia: 3. Zmena zmýšľania – začiatok pokánia (3.marca 2017)

3. marca 2017|0 Comments

Často, keď počúvame o pokání, núka sa nám nielen jeho grécka formula – metanoia, ale aj grécka predstava toho, čo ono [...]

Pôstne zamyslenia: 2. Prach si (2. marec 2017)

2. marca 2017|0 Comments

Prvýkrát slovo pokánie -  hebrejsky šuv alebo tešuva – nachádzame v 3.kapitole knihy Genezis, kde čítame: V pote svojej tváre budeš [...]

Pôstne zamyslenia: 1. Pokánie (1. marca 2017)

1. marca 2017|0 Comments

Nik z nás nemôže pochybovať o dôležitosti pokánia; už aj kvôli tomu, že výzvou k pokániu začína tak účinkovanie Jána Krstiteľa ako aj samotného [...]