Vo sv. Písme sú tri udalosti, ktoré opisujú situácie, kedy sa ozval nebeský Otec, kedy sa ozvalo nebo. Sú to: krst, premenenie Pána a deň slávnostného Ježišovho príchodu do Jeruzalema. Pri krste ten hlas zaznel iba pre samého Ježiša a Jána Krstiteľa: Ty si môj milovaný Syn, v Tebe mám zaľúbenie! Pri premenení to bolo pre najbližších Ježišových učeníkov: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie, počúvajte ho!. A napokon to bolo pri prežívanie ťažkej Ježišovej chvíle pred utrpením, keď Ondrej a Filip hovoria Ježišovi, že ho chcú vidieť Gréci a Ježiš im odpovedal: „Nadišla hodina, aby bol Syn človeka oslávený. Čo mám povedať? Otče, zachráň ma pred touto hodinou? Veď práve pre túto hodinu som prišiel. Otče, osláv svoje meno!“ A z neba zaznel hlas: „Už som oslávil a ešte oslávim.“
Toto tretie „ozvanie sa neba“ je adresované zástupom, čiže všetkým. Pridajme sa k tým zástupom a prisvojme si adresovanie tohto hlasu z neba, aby sme v tomto živote pochopili, že je možné spojenie zeme s nebom aj v ťažkej chvíli, ak je tá chvíľa prežívaná na Božiu slávu.
Možno sa nám nechce v mnohých životných okolnostiach zvolať: dobre je nám tu. Ak však dokážeme v tom všetkom prežívať manifestáciu všemohúceho Pána a Stvoriteľa, ktorého ak niekto miluje, všetko mu slúži na dobré, potom si môžeme byť istí, že nás naplní neuveriteľným spôsobom niečo, čo sme dovtedy v sebe nikdy nepoznali. Ježiš to povedal jasne v Jánovom evanjeliu: Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje! A kde som ja, tam bude aj môj služobník.
Sv. Hieronym vo svojom diele Tractatus in Marci, píše: Ježiš sa premení, keď vystúpi na vrch. Pre niektorých ľudí je Ježiš v ich živote dole, pre iných hore. Zástupy, ktoré zostanú dole, alebo majú Ježiša vo svojom živote iba dole, vidia Ježiša iba v špinavých šatách – nemôžu ho vidieť v žiarivom odeve. Vrch je Božia slovo a šaty označujú Sväté písmo. Kto Krista nepostaví vo svojom živote na vysoký vrch, nemôže vidieť jeho žiarivý odev. Kto však zanechá zem, vystúpi na vrch, kto nasleduje apoštolov, tomuto žiari zo Svätého Písma duchovný význam Kristovho posolstva.

ThDr. Vladimír Šosták, PhD.
biskupský vikár