Bratislava 20. októbra (TK KBS) – Pápežské misijné diela (PMD) na Slovensku zverejnili na ::svojej internetovej stránke niekoľko podnetov, ktoré je možné využiť pri slávení najbližšej Misijnej nedele (23. októbra 2011). TK KBS pri tejto príležitosti prináša ich výber.

1. Misijný Most Modlitby
Pápežské misijné diela (PMD) na Slovensku prichádzajú v rámci slávenia Misijnej nedele s ponukou vytvorenia spoločného Misijného Mostu Modlitby (ďalej MMM), a to v predvečer Misijnej nedele, v sobotu 22. októbra 2011 o 19.30 h. Všetci záujemcovia sa môžu zísť doma, alebo v kostole, zapáliť sviečku a pomodliť sa svätý ruženec, alebo jeho časť, alebo akúkoľvek inú modlitbu za misie, misionárov, prenasledovaných, chudobných, trpiacich, opustené a zneužívané deti, za šírenie evanjelia po celom svete. Sviečky pre túto príležitosť sa môžu vopred požehnať v kostole. MMM sa môže vhodne spojiť s inými akciami: adorácia, misijná beseda, misijný jarmok a pod. MMM sa koná v mnohých krajinách sveta, takže sa máme možnosť pripojiť k tejto celosvetovej oslave misijného dňa.

2. Modlitba Misijného ruženca
Mesiac október je mesiacom mariánskym aj misijným. Tieto dve skutočnosti je možné vhodne spojiť. Členovia ružencových spoločenstiev môžu v októbri vložiť medzi svoje úmysly aj úmysel za misie v duchu slov Svätého Otca v už spomínanom posolstve. Misijné úmysly môžu byť rôzne: za misionárov, za šírenie evanjelia vo svete, vďaky a prosby za našu vlasť, za prenasledovaných kresťanov v misijnom svete, a pod. Forma modlitby svätého ruženca v priebehu mesiaca októbra sa môže vhodne prispôsobiť podľa misijného ruženca – napríklad každý desiatok sa je možné modliť za jeden kontinent. Vhodné je tiež použiť misijné farby symbolizujúce jednotlivé kontinenty: zelená-Afrika, žltá-Ázia, červená-Amerika, modrá-Austrália a Oceánia, biela-Európa. Ďalšou možnosťou je tiež zapojiť do modlitby svätého ruženca deti, ktoré si môžu na veľký papier nakresliť ruženec, do ktorého si budú vpisovať svoje úmysly. Ruženec môže tiež sprevádzať aj čítanie úryvkov zo Sv. Písma, ktoré obsahujú misijné poslanie. Po prečítaní úryvku na začiatku desiatka môžeme chvíľu rozjímať. Návrh úryvkov: „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“(Mt 28,19); „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“(Mt 4, 19); „Oni šli, chodili po dedinách, všade hlásali evanjelium a uzdravovali“ (Lk 9,6); a pod. Vhodnou je i rozjímavá forma svätého ruženca na sobotu pred misijnou nedeľou. Internetová stránka PMD predstavuje aj ďalšie návrhy rozjímavých tajomstiev slávnostného ruženca.

3. Obohatenie misijnej liturgie
Vo svätých omšiach počas Misijnej nedele sa môžu do prosieb veriacich vsunúť misijné úmysly: napr. za obrátenie celého sveta a naplnenie misijného poslanie každého z nás, za misijné úmysly diecézy, farnosti, poďakovanie za tých, ktorí nám odovzdali poklad viery, a pod. Pred záverečným požehnaním vo svätej omši je vhodné pripomenúť, že všetci sme poslaní do sveta šíriť vieru (Ite missa est). PMD doporučujú navrhnúť veriacim konkrétny misijný úmysel (napr. návštevu chorého, alebo domova dôchodcov a pod.).

4. Výzdoba kostola
V týždni pred Misijnou nedeľou, hlavne pri svätých omšiach pre deti, je možné kostol vyzdobiť tak, aby si veriaci uvedomili dôležitosť kresťanských misií a vyjadrili pestrosť jednotlivých svetadielov. Na vhodnom mieste v kostole sa môže umiestniť päť sviec so širokými stuhami vo farbách jednotlivých svetadielov, prípadne mapu sveta s prosbami za jednotlivé svetadiely – za vyriešenie najväčších problémov ich obyvateľov. Použiť sa dajú obrázky svätcov – misionárov, vlajky rôznych krajín, a iné misijné ozdoby. Misijná nástenka v kostole môže obsahovať: posolstvo Sv. Otca k MN, list riaditeľa PMD, plagát k MN, iné informácie o misijnej činnosti jednotlivých rehoľných komunít, kresby detí z misijnou tematikou.

5. Zbieranie poštových známok
Jednou z foriem pomoci misiám je zbieranie použitých poštových známok. Túto iniciatívu je vhodné začať práve v tomto období. Stačí, ak do kostola na vhodné miesto položíme krabicu s nápisom „Známky pre misie“ a vyzveme veriacich, aby použité poštové známky neodhadzovali, ale priniesli a vhodili do krabice v kostole. Známky je potrebné odstrihnúť z obálky tak, aby zostal približne polcentimentrový okraj, a aby sa známka nepoškodila. Po naplnení krabice poslať poštou do národnej kancelárie PMD v Bratislave.

TK KBS informoval Viktor Jakubov

Zdroj: www.papezskemisijnediela.sk