Lektorát a akolytát

Kňazský seminár – Košice 11. mája 2012

 

Excelencia – rektor pápežskej Lateránskej univerzity, milí seminárni predstavení, principáli, kňazi, diakoni, drahí seminaristi, milí rodičia našich kandidátov, drahí bratia a sestry v Kristovi!

Tento končiaci sa týždeň som väčšinou strávil na cestách: Bratislava, Ružomberok, Spiš – po dlhšom čase som na týchto miestach znova stretol ľudí, ktorých poznám už roky, a s ktorými ma spája veľa krásnych spoločne prežitých chvíľ. Je to veľká skupina spolupracovníkov, na ktorých sa môžem vždy spoľahnúť, a ktorí sú ochotní urobiť čokoľvek čo by slúžilo na väčšiu Božiu česť a slávu. Nie sú to iba kňazi či rehoľné sestry, sú to aj laici, statoční a verní ľudia, otcovia a matky rodín. Robia pre Cirkev veľa dobrého a po rokoch ich vernej služby ich s istotou môžem označiť za ľudí, ktorí vydali život za meno nášho Pána Ježiša Krista.

Aj v dnešnom prvom čítaní sme počúvali o tom, ako sa apoštoli zhromaždili a do Antiochie vyslali svojich poslov – ľudí, na ktorých sa mohli spoľahnúť – ľudí, ktorí sa osvedčili. Spolu s Pavlom vyslali Júdu, Barnabáša a Sílasa, pretože to boli podľa nich ľudia, ktorí vydali život za meno Ježiša Krista. Niesli odkaz a skrze svoje ústa, jazyk i hlasivky mali odovzdať správu o slobode vo viere v Krista. O slobode od hriechu a o tom, že ľudia, ktorí prijali Radostnú zvesť evanjelia, dobrovoľne vedia prijať aj limity a byť slobodní aj pre službu Bohu, hoci aj za cenu života, hoci aj za cenu straty svojej vlastnej vôle. Je to čistá sloboda – schopnosť zrieknuť sa seba a ponúknuť svoj život pre dobro iných a na Božiu slávu.

Žalmista to opisuje svojim odhodlaním: Budem ťa Pane velebiť medzi národmi! A hneď vyspevuje o tom, akú ochotu pociťuje jeho srdce keď má pri sebe svojho Boha. Tlkot svojho srdca žalmista zasvätil jedinému pánovi – Pánovi života i večnosti. Iba pre neho sa rozhodol žiť a ohlasovať Jeho slávu všetkým národom.

Drahí seminaristi, aj vy ste sa rozhodli ponúknuť svoj život do služby. Je to vážne rozhodnutie. Vážim si vašu dôveru, s ktorou ste nastúpili na cestu formácie. A tá so sebou prináša mnoho limitov a obmedzení. Tu sa učíte zriekať sa seba, nemyslieť iba na svoje plány. Tu sa cvičíte v slobode – vedieť prijať aj obmedzenia – a to všetko pre Ježiša Krista, ktorého si vaše srdce zamilovalo.

Ježiš vám v dnešnom evanjeliu pripomína: Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás, aby ste šli a prinášali ovocie! (Jn 15) A prízvukuje nám všetkým, nielen tým čo sú formovaní, ale aj tým, ktorí formujú: Milujte sa navzájom! Toto je Jeho prikázanie pre nás.

Dnes sa znova ako každý rok o takomto čase stávame svedkami toho, ako si Ježiš sám povoláva ľudí do služby. Tretiaci budú poverení službou lektorov a štvrtáci prijmú misiu služby akolytov. Obidve formy jedinej služby lásky vás majú primknúť ešte bližšie ku Kristovi.

Vy, drahí lektori, budete napomáhať ohlasovaniu Ježišovej radostnej zvesti predovšetkým čítaním – prednášaním Božieho slova. Preto si dajte záležať na tom, aby bol váš prejav zrozumiteľný. Toto čítanie Božieho slova si nerezervujte iba pre liturgiu, ale snažte sa o to, aby sa váš život stal liturgiou, počas ktorej budete ohlasovať a šíriť Božie slovo celým svojim bytím a príťažlivým svedectvom. Napomáhajte kňazom v domácich farnostiach v ich úsilí osloviť deti, mládež i dospelých a utužujte ich vo viere. Vy ich Božím slovom veďte k dôstojnému prijímaniu sviatostí. Radostnú zvesť evanjelia ohlasujte aj tým, ktorí ju ešte nepoznajú. Teda nie iba pri liturgii, ale aj v živote ohlasujte večné Slovo – Krista. Sami sa na toto ohlasovanie dobre pripravte a nedovoľte, aby vaše svedomie bránilo jazyku rozprávať iným o Kristovi.

Vy, drahí akolyti, si dnes okrem služby pri Stole slova priberáte do balíčka služieb aj službu pri Stole chleba. Budete poverení službou pri oltári a rozdávaním sv. prijímania. A okrem tejto liturgickej služby sa sami snažte o čosi viac a pretransformujte túto službu aj do svojho života. Pri roznášaní Eucharistie sa vo svojich farnostiach budete často stretávať aj s chorými a staršími ľuďmi. Buďte empatickí a venujte im láskavú pozornosť, čas i vypočutie. Nech sa táto vaša služba odzrkadlí práve v povzbudení tých, ktorí azda najviac túžia po posile a ovlažujúcom stretnutí sa s Kristom v Eucharistii.

Milí seminaristi, upevňujte sa navzájom v slobode pre nezištnú službu. Robte to ako tí, ktorí z celej svojej duše patria Kristovi. Vás a aj Vašich predstavených prosím len o jedno: Aby ste sa milovali navzájom! Budujte medzi sebou vzájomnú dôveru. Otcovia predstavení, nech sú starosti týchto dospelých mladých mužov aj vašimi starosťami a ich radosti aj vašimi radosťami. Všetko ostatné nech ide bokom, ich formácia je prvoradá. Majte ich radi nadovšetko. A tak ako sa píše v dnešnej stati zo Skutkov apoštolov, neklaďte na nich nijaké iné bremená okrem toho nevyhnutného a tým je bremeno vlastnej slobody v Kristovi – v pravde, v láske, v zodpovednosti a v službe. Naučte ich toto príjemné jarmo a ľahké bremeno niesť. Povzbudzujte sa navzájom.

Len z dobrej a milujúcej Božej rodiny vychádzajú zrelí ľudia, ktorí budú schopní vydať aj život za meno Ježiša Krista. A príklady motivujú i priťahujú.

Dnešný deň Cirkev slávi spomienku na blahoslavenú Sáru Salkaházi – sociálnu sestru, ktorá sa narodila a bola pokrstená tu v Košiciach. O nej môžeme s istotou tvrdiť, že vydala svoj život za Kristovo meno. V období druhej svetovej vojny bola predstavenou komunity sestier v Budapešti. Medzi sestrami mali aj dievčatá židovského pôvodu, ktoré vtedajší režim prenasledoval. Ona sa rozhodla chrániť ich životy aj napriek ohrozeniu života celej komunity. Keď došlo k odhaleniu, pri prehliadke kláštora chceli nacisti odstrániť všetky sestry. No ona ako predstavená ponúkla svoj život za všetkých. Zomrela ako mučenica, ako hrdinská duchovná matka svojich zverenkýň. Jednak preto, že milovala Ježiša Krista, a potom aj preto, že milovala jej zverených. Bola ochotná brániť ich aj svojim životom.

Drahí bratia a sestry, naše zhromaždenie je dnes svedkom poveria týchto mladých mužov službou, kedy si ich sám Kristus povoláva. Naši noví lektori a akolyti sú novým dôkazom toho, že Pán si volá do svojej služby ľudí verných a ochotných. Modlime sa pri slávení najsvätejšej obety, aby sa z nich stali učeníci, ktorí by boli ochotní priniesť aj svoj vlastný život ako obetu za vieru v Ježiša Krista v láske k blížnym. AMEN