Arcidiecézna charita Košice poskytuje prístrešie aktuálne dvom stovkám ľudí bez domova, avšak počet bezdomovcov žijúcich v Košiciach sa odhaduje na vyše 800. Zostávajú na ulici bez účinnej formy sociálnej pomoci. Často nemajú doklady, nepoberajú žiadne dávky, sú odkázaní na žobranie. Získané peniaze len prehlbujú ich závislosti a vzďaľujú ich od skutočnej pomoci.
V praxi sa stretávame s otázkami širokej verejnosti, ako pomôcť bezdomovcom bez toho, aby dostali finančnú hotovosť priamo do rúk. Obavy zo zneužitia získaných peňazí na iné účely (alkohol, cigarety) sú zväčša opodstatnené.
Arcidiecézna charita Košice chce sprostredkovať pomoc ľuďom bez domova vytvorením účinného systému poukazov tzv. hlinených dukátov. Venovaním „hlineného dukátu“ vo forme poukazu na jedlo , hygienu, ošatenie, či nocľah, môže mať darca istotu, že jeho dar bude účinný.
Cieľom projektu je zamedziť zneužívaniu poskytnutej pomoci bezdomovcami na prehlbovanie ich závislostí. Hlinené dukáty budú mať hodnotu poskytnutia sociálnych  služieb a to nasledovne:
1 hlinený dukát = jedlo
1 hlinený dukát = sprcha + ošatenie
1 hlinený dukát = nocľah

Hodnota 1 dukátu je 0,50 centov.
Zakúpiť si ho môžete v katedrále sv. Alžbety (u sprievodcovskej služby)

V spolupráci s mestom Košice a cirkvami ponúkneme verejnosti možnosť zakúpenia dukátov na vopred určených distribučných miestach. Darcovia budú môcť poukazy venovať ľuďom bez domova miesto finančnej hotovosti. Bezdomovci si následne môžu uplatniť poukaz v Charitnom dome sv. Alžbety.

Poskytnutie tejto nefinančnej pomoci
zamedzí zneužívaniu finančných darov na prehlbovanie závislostí bezdomovcov
motivuje verejnosť k väčšej dobročinnosti
vytvorí možnosť zmysluplnej činnosti pri príprave stravy a výrobe dukátov pre klientov Charitného domu sv. Alžbety a Krízového centra pre matky s deťmi.

Viac info na: www.charita-ke.sk