Menovanie  za  košického pomocného biskupa prijal 28. decembra 1992 z rúk sv. Otca  Jána Pavla II. a  30. januára 1993 ho J. Em. Jozef kardinál Tomko v katedrále sv. Alžbety v Košiciach vysvätil za biskupa.

Apoštolský nuncius v Slovenskej republike Mons. Giacomo Guido Ottonello , Jozef  kardinál Tomko, vyše dvadsať  biskupov  a viac ako tristo kňazov sa spolu s veriacimi zúčastnili 30. januára dopoludnia na Eucharistickej slávnosti v Dóme sv. Alžbety v Košiciach.

 

Ďakovali  Pánu Bohu za mnohé požehnania počas 25 rokov služby biskupa  Mons. Bernarda Bobera , košického arcibiskupa-metropolitu.

Jozef kardinál Tomko v homílii pripomenul  úlohu a postavenie biskupa v súčasnej dobe .“ My sa teda pripájame k Tvojmu ďakovaniu, ďakovaniu za dar Ducha, ktorý si dostal pred 25 rokmi. Ďakujem s Tebou. A zároveň ďakujeme aj za Teba, ako za dar Boží, dar pre diecézu a v mnohom aj pre Slovensko.

Prosíme Ježiša Krista, veľkňaza, aby Ťa na príhovor našej patrónky Sedembolestnej Panny Márie, ktorú uctievame najmä v Gaboltove, Obišovciach, Klokočove, aby Ťa viedol cestou, ktorú si si vybral a vyznačil vo svojom biskupskom hesle:   S láskou, poslušnosťou a milosrdenstvom.“

Pápež František vo svojom blahoprajnom telegrame vyslovil  jubilantovi úprimné uznanie pri príležitosti strieborného jubilea biskupskej vysviacky.

„Prii pohľade na Tvoju dlhodobú službu pre dobro Pánovho stáda je na mieste, aby sme s otcovskou radosťou chválili Pána za túto veľkú milosť kňazstva, ktorú Boh používa pri spravovaní Božieho ľudu prostredníctvom Tvojej pokornej služby, lebo si naozaj správcom Božích tajomstiev, keďže všetci cez Tvoju službu a život v Kristovi dosahujú slávu.“

Apoštolský nuncius v Slovenskej republike Mons. Giacomo Guido Ottonello jubilantovi poďakoval za biskupskú službu a pripomenul, že cez osobu biskupa pôsobí  Ježiš Kristus v živote celej diecézy. Preto je biskup prvým svedkom Pána pred všetkými  a pre všetkých. V tejto chvíli by som Vám chcel vyjadriť poďakovanie Cirkvi a vložiť ho do vyznania viery , ktoré recitujeme v Kréde.

„Vaša biskupská služba bola v  týchto rokoch  poznačená snahou , v ktorej sa prejavuje nadšenie pre osobnú  vieru, ktorá sa má rozvíjať v živote kresťanského ľudu. Vyprosujeme pre Vás na príhovor Sv. Ondreja zdravie a silu pre Vašu službu. Vyslovujem Vám vďaku za všetko to, čo stále dávate cez svoje otcovstvo a pastoračnú horlivosť , za Vašu trpezlivosť a tiché úsilie čeliť každodenným problémom a prejavom ľudskej biedy . Modlime sa , aby ste mohli pokračovať v práci pre arcidiecézu , aby ste ju budovali spoľahlivým učením a svedectvom života , aby ste zasievali nádej a trpezlivo čakali kým plody dozrejú.“

Eucharistickú  slávnosť sprevádzalo vyše sto členov  zboru a orchester z oboch košických konzervatórií a Zboru sv. Cecílie , ktorí pod vedením Viliama Gurbaľa hrali diela Vivaldiho, Mozarta a Händla.

V závere sa arcibiskup Bernard Bober poďakoval prítomným za gratulácie , povzbudenie a modlitby. „Chcem  byť láskavejším , chcem byť pokornejším a milosrdnejším služobníkom Vás všetkých.“