s

5. katechéza – Stôl

Na stiahnutie:
5.stol-celakatecheza
1aktivita_prilohy
krížová cesta: Nielen na papieri – je možné ju stiahnuť priamo na tejto stránke v sekcii na stiahnutie

List

Stôl drevený, kovový, sklenený, kuchynský, obývačkový, barový, pracovný, písací, na jednej nohe, so štyrmi nohami, okrúhly, rustikálny, jedálenský, čistý, prázdny. Milí mladí priatelia, čo majú tieto výrazy spoločné? Za stolom sa sedí, rozpráva, konzumuje strava alebo aj pracuje. V Písme sa dosť veľa udalostí odohráva za stolom. Spomeniem ich len niekoľko:

 • Dosť často sa v Písme spomína výraz „hostina“. A hodovanie na hostine je výrazom pre prebývanie s Bohom, pre nebo, pre opis šťastia, aj toho večného šťastia v nebeskom kráľovstve.

 • Mám veľmi rád Žalm 23 – Pán je môj pastier, nič mi nechýba. Spomína sa v ňom výraz: „Prestieraš mi stôl pred očami mojich protivníkov.

 • Spomeňme si napr. na mýtnika Zacheja. On pozval Pána Ježiša k sebe do domu na hostinu. Boli tam prítomní pravdepodobne mnohí ďalší mýtnici, jeho už bývalí kolegovia. (porov. v Lk 19, 1 – 10)

 • Ešte výstižnejšie sa nám ukazuje Ježišov milosrdný postoj voči hriešnikom v stati o povolaní Matúša v rovnomennom evanjeliu podľa Matúša, v ktorom autor opisuje svoje vlastné povolanie: „Keď potom Ježiš sedel v jeho dome za stolom, stolovali s ním a s jeho učeníkmi aj mnohí mýtnici a hriešnici, lebo ich bolo mnoho a nasledovali ho“. (porov. Mt 9, 9 – 13)

Ježiš počas svojho verejného života hriechy nielen odpúšťal, ale ukázal aj účinky tohto odpustenia. Hriešnikov, ktorým odpustil, znovu začlenil do spoločenstva Božieho ľudu, z ktorého ich hriech vzdialil alebo aj vylúčil. Jasným znakom toho je skutočnosť, že Ježiš pripúšťal hriešnikov k svojmu stolu, ba sám si sadal k ich stolu. Toto gesto veľmi pôsobivo vyjadruje Božie odpustenie a milosrdenstvo a súčasne aj návrat do lona Božieho ľudu. (Porov. KKC 1443.)
Vybraté úryvky z Písma nám naznačujú, že Ježiš si povoláva rôznych ľudí, úplne rozdielnych, ktorých asi najviac spája to, že sú vytláčaní na okraj spoločnosti, odsúvaní na vedľajšiu koľaj ako niečo špinavé, zlé, hriešne. A novosť učenia Pána Ježiša Krista je práve v tom, že on je k nim milosrdný.Stolovanie s Ježišom je symbolom Božej náruče, Božieho prijatia. Spoločnosť ich odsúva, odvrhuje, lebo sú hriešni, ale Ježiš ich milosrdne, s láskou prijíma, jeho náruč je široká pre každého. Jeho srdce je otvorené a „bohaté pre všetkých, ktorí ho vzývajú“, najmä pre hriešnikov.
Milí mladí. Chcel by som spolu s Vami „zájsť na hlbinu“. Spomedzi viacerých vyššie uvedených biblických výrokov sa chcem bližšie pozrieť na jeden z nich, na stať o mýtnikovi Matúšovi (Mt 9, 9 – 13), kde krásne vidieť Božie milosrdenstvo.
Matúš, syn Léviho, je vyberač mýta, cla. Patrí k opovrhovanému, ba až nenávidenému stavu. Prečo? Lebo vyberá poplatky od svojich, teda Žid od Židov, a odovzdáva ich okupačnej moci, čiže Rimanom. Ale tiež preto, že vyberá viac ako má, a zvyšok si necháva pre seba. Okráda svojich vlastných. Židia ho pokladajú za nečistého, lebo sa poškvrnil obchodom. Považujú ho za notorického klamára a vydierača. Poriadny človek mu ani ruku nepodá. A Ježiš povoláva takéhoto človeka. Znova táto „záľuba“ Boha v tom, čo je malé a opovrhované.
Matúš nič nenamieta, neprosí o odklad, ale koná rozhodne a s bezvýhradnou ochotou. Iný mýtnik, menom Zachej, o ktorom hovorí Lukáš (Lk 19, 1 – 10) takisto ukazuje, že práve títo ľudia chápu Ježiša. Matúš aj Zachej majú spoločné to, že idú k Ježišovi. Práve povolaný Matúš pozýva Ježiša a jeho sprievod do svojho domu a hostí ich. To priláka iných kolegov a rozličných ľudí, ktorí sa neradi ukazujú na svetle, pretože vedia, že nimi takisto opovrhujú. Tí, čo po celý život stáli v tieni a museli zachovávať odstup, sa teraz, pohnutí úžasom a plachou nádejou odvažujú vystúpiť na svetlo. Nastane veľká hostina špinavých mýtnikov a ľahkomyseľných pobehlíc. Ježiš s učeníkmi v ich strede sa nehanbí za túto pochybnú spoločnosť. Ani nehovoriac o tom, že by sa obával, aby sa podľa Zákona stal nečistým. Aký zvláštny obraz!
Farizeji prichádzajú k učeníkom, aby ich potajomky vypočúvali alebo naplnili neistotou: „Prečo váš učiteľ jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi?“ Podľa nich je tento postup pohoršujúci a odpudzujúci. To nikdy nemôže byť Božia vôľa a nemožno to zladiť ani so Zákonom! Ako potom musí vyzerať náuka tohto Učiteľa, ktorý si dovoľuje taký škandál? Ježiš nečaká, kým sa ho spýtajú, ale okamžite zasahuje. Jeho ospravedlnenie sa skladá z porekadla, múdreho a vo svojej jasnosti nesporného: „Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí.“ Nehovorí, že napríklad farizeji sa počítajú k zdravým, všetko hovorí proti tomu. Má sa zdôrazniť iba to, že on je poslaný k chorým. Prišiel, aby ich vyhľadal, ujal sa ich a liečil ich. Ako lekár. A práve títo úbohí ľudia, ktorým nik nepodá ruku a nevytiahne ich z bahna, sú najviac chorí. Tu je jeho miesto a jeho povolanie.
Choďte a naučte sa, čo to znamená: »Milosrdenstvo chcem, a nie obetu.« Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.“ Táto veta ešte viac upevňuje Ježišovo ospravedlnenie. Iba Matúš uvádza citát proroka Ozeáša (porov. Oz 6, 6). Chce povedať, že to, čo Ježiš robí, nie je svojvoľný „prehmat“ voči Božím príkazom. Je to odôvodnené nielen v jeho vlastnej koncepcii, ale v samom Bohu. To dokazuje Písmo. Boh prostredníctvom proroka povedal, že od človeka nežiada v prvom rade obetný dar, ale ľudské zľutovanie. Pravé uctievanie Boha sa musí prejaviť v súcitnom milosrdenstve, v starostlivosti o slabých a padnutých, v dobrote a láske.
„Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.“ Páči sa mi výraz „volá“. Ježiš volá. To, že Ježiš volá, jasne naznačuje, že aktivita je na strane Ježiša. On je prvý, kto volá, Matúš len odpovedá. Aj nás keď Boh povoláva, aj to je situácia, v ktorej „len“ odpovedáme. On je prvý, on prvý začína pohyb, my len odpovedáme na jeho pozvanie, alebo povolanie. Kto je to ten spravodlivý? Čo je to spravodlivosť? Celkom ľahká odpoveď – dať každému to, čo mu patrí. Sebe, aj druhým, aj okolitému svetu, aj Bohu. Spravodliví sú tu teda „tí dobrí“, tí, čo nemajú chybu. Je to iný výraz pre „svätý“. Mimochodom, aj o svätom Jozefovi, manželovi Panny Márie, sa Sväté písmo pochvalne vyjadruje, že „bol mužom spravodlivým“ (porov. Mt 1, 19). A v nebi bude väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad 99 spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú (porov. Lk 15, 7). Tento výraz zahŕňa v sebe všetky možné dobré kvality človeka. Ježiš neprišiel volať spravodlivých zrejme preto, lebo oni už sú na dobrej ceste. Už majú na nej „len“ vytrvať, pokračovať v nastúpenom trende.
A kto je ten hriešnik? Tí, ktorí vyberali dane a clo, boli podozriví z predražovania a z toho, že sú v rímskych službách. Hriešnici boli tými, na ktorých sa kvôli ich spôsobu života, zamestnania alebo jednania pozeralo ako na tých, ktorí nezachovávajú náboženské pravidlá. Tento výraz zahŕňa taktiež ľudí, ktorí boli povestní svojím nemorálnym konaním – zlodejov, prostitútky, násilníkov. Keďže „mýtnici a hriešnici“ sú tu vymenovaní v jednom slede za sebou, možno predpokladať, že sú pravým opakom spravodlivých. Sú to teda „tí zlí“. Svätí sú oddelení od hriešnikov. Výraz „svätý“ naozaj znamená „oddelený“. A práve to je to krásne, že tí zlí, tí na okraji spoločnosti, sú v centre pozornosti Ježiša. Ježiš stoluje práve s nimi, nie s tými navonok čistými, „svätými kosťami“, zbožnými dušami. Ježiš sa zaujíma práve o tých, ktorí iným zavadzajú, ktorí sú pre svoju zlú povesť odstrkovaní na okraj spoločnosti. My vieme, ako to dopadlo. Vieme, že hostinou medzi hriešnikmi to neskončilo. My vieme, že tí hriešnici ho aj ďalej nasledovali. Stali sa jeho učeníkmi. A o to Ježišovi ide – aby sme zanechali svoj hriešny život, opustili svoje hriešne cesty, či chodníčky a išli za Ježišom.
Ako nám Boh prejavuje svoje milosrdenstvo, tak aj my ho máme prejavovať iným. Ako zmýšľa Boh, tak majú robiť aj ľudia. Najprv vzorní, zbožní farizeji, ktorí sa majú ako žiak násobilku naučiť Božiemu zmýšľaniu – milosrdenstvo chcem, a nie obetu. Skrze milosrdenstvo sme vykúpení a skrze naše milosrdenstvo chce Boh aj ďalej pôsobiť vo svojom vykúpení.
Milí mladí, je jedna známa pieseň od skupiny Timothy – Boh prestrel pre mňa bohatý stôl. Poznáte ju? Mne sa veľmi páči, lebo vyjadruje to, že ja som hriešnik a Boh si ma váži až tak, že ma sýti z Jeho bohatého stola. Nie sú to omrvinky, ale je to pevný pokrm. Nedáva mi iba trošku, ale dáva mi plnosť, dáva mi seba, dáva sa mi On, a to celý. Ježiš je tu celý pre mňa. Nie je to úžasné? Prajem Vám, aby ste neustále prežívali, že Pán je k Vám milosrdný. Prajem Vám, aby ste s Ním často stolovali, nielen v kostole, ale aj (a najmä) v praktickom živote. Aby ste často zakúšali, aký dobrý je Pán.

Váš „spolustolujúci“
Peter Mihálik

Z Písma

CITÁTY ZO SVÄTÉHO PÍSMA O STOLE A STOLOVANÍ.

(Mt 9, 9 – 13)
Keď odtiaľ Ježiš odišiel, videl na mýtnici sedieť človeka menom Matúša a povedal mu: „Poď za mnou.“ On vstal a išiel za ním. Keď potom Ježiš sedel v dome za stolom, prišli mnohí mýtnici a hriešnici a stolovali s ním a s jeho učeníkmi. Keď to videli farizeji, hovorili jeho učeníkom: „Prečo váš učiteľ jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi?“ On to začul a povedal: „Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Choďte a naučte sa, čo to znamená: »Milosrdenstvo chcem, a nie obetu.« Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.“

(Lk 19, 1 – 10)
Potom (Ježiš) vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. A tu muž, menom Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý, zatúžil vidieť Ježiša, kto to je, ale nemohol pre zástup, lebo bol malej postavy. Bežal teda napred a vyšiel na planý figovník, aby ho uvidel, lebo práve tade mal ísť. Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel sa hore a povedal mu: „Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome!“ On chytro zišiel a prijal ho s radosťou. Keď to videli, všetci šomrali: „Vošiel k hriešnemu človekovi!“ Ale Zachej vstal a povedal Pánovi: „Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným a ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne.“ Ježiš mu povedal: „Dnes prišla spása do tohoto domu. Veď aj on je Abrahámovým synom. Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo.“

Mt (20, 1 – 16)
Lebo nebeské kráľovstvo sa podobá hospodárovi, ktorý vyšiel skoro ráno najať robotníkov do svojej vinice. Zjednal sa s robotníkmi na denári za deň a poslal ich do svojej vinice. Keď vyšiel okolo deviatej hodiny, videl iných, ako stoja záhaľčivo na námestí.   I povedal im: „Choďte aj vy do mojej vinice a dám vám, čo bude spravodlivé.“  A oni šli. Vyšiel znova okolo dvanástej aj okolo tretej hodiny popoludní a urobil podobne.  Keď vyšiel okolo piatej popoludní a našiel iných postávať, povedal im: „Čo tu nečinne stojíte celý deň?“ Vraveli mu: „Nik nás nenajal.“ Povedal im: „Choďte aj vy do mojej vinice!“ Keď sa zvečerilo, povedal pán vinice svojmu správcovi: „Zavolaj robotníkov a vyplať im mzdu, počnúc poslednými až po prvých!“ Tak prišli tí, čo nastúpili okolo piatej hodiny popoludní, a každý dostal denár. Keď prišli tí prví, mysleli si, že dostanú viac. Ale aj oni dostali po denári. Vzali ho a šomrali na hospodára: „Títo poslední pracovali jedinú hodinu, a ty si ich postavil na roveň nám, čo sme znášali bremeno dňa a horúčosť.“ Ale on jednému z nich odpovedal: „Priateľu, nekrivdím ti. Nezjednal si sa so mnou za denár? Vezmi, čo je tvoje, a choď! Ja chcem aj tomuto poslednému dať toľko, koľko tebe. Alebo nesmiem so svojím robiť, čo chcem? Či na mňa zazeráš preto, že som dobrý?.“ Tak budú poslední prvými a prví poslednými.

NIELEN NA PAPIERI
krížová cesta

Na blížiace sa pôstne obdobie vám ponúkame netradičnú krížovú cestu „Nielen na papieri„, ktorú vytvoril bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko pre Národné stretnutie mládeže P15 v Poprade.

Ku každému zastaveniu môžete premietnuť symbolickú fotografiu, ktorú sme k textom krížovej cesty pripravili. Ak sa budete modliť krížovú cestu v menšom spoločenstve, môžete si jednotlivé papierové symboly vyrobiť podľa fotografií a mať ich priamo pred očami. Každý výjav môže vytvoriť iný účastník.

Pomôcky:

 • kancelársky papier (na kreslenie, krčenie, trhanie, pálenie, vloženie do obálky…);

 • farebný papier + nožnice (na vystrihnutie tváre);

 • noviny, staré časopisy (na „tony papiera“ a koláže);

 • fixky, zápalky, obálky, zošit s pijakom, notes s poslednou stranou, parte.

 • Kompletný text krížovej cesty aj všetky fotografie v plnom rozlíšení nájdete

na stránke katechézy v sekcii „Na stiahnutie“.

Aktivity

AKTIVITA 1: REŠTAURÁCIA MISERICORDIA

Cieľ: Nasýtiť sa Božím Slovom. Náš Boh je najlepší šéfkuchár, ktorý nás chce nasýtiť zadarmo a v každej našej situácii.

Predpokladaná dĺžka trvania: cca 30 min.

Pomôcky:

 • pekne prestretý stôl/viac spojených stolov + stolička pre každého účastníka;
 • dekorácie na stôl (podľa možností a fantázie, napr. sviečka, kvety, …);
 • Sväté písmo uložené v strede stola na peknom podnose;
 • vytlačené menu pre každého účastníka (na stránke v sekcii „Na stiahnutie“);
 • vytlačené kartičky s jedlom a citátom (na stránke v sekcii „Na stiahnutie“),

ku každému jedlu treba mať vytlačených viac kusov kartičiek;

 • zápisník a pero na písanie objednávok pre čašníka;
 • pripravený pokrm koliva (http://www.zoe.sk/?katechezy&id=109) – pozn. namiesto pšenice je možné použiť jačmenné krúpy;
 • príjemná hudba v pozadí.

Poznámky pre učiteľa/animátora:

Celá aktivita prebieha v sede pri pekne prestretom stole. Ak nemáš k dispozícii taký veľký stôl, aby sa k nemu vošli všetci účastníci, spoj viac menších stolov. Na výzdobe si daj záležať – okrem príboru a pohárov na pitie môžeš pekne poskladať servítky, do stredu dať sviecu a kvety… Taniere sa budú nosiť na stôl priebežne.

Privítaj účastníkov v reštaurácií Misericordia a usaď ich k stolu. V tejto aktivite budeš čašníkom. Môžeš tomu prispôsobiť aj svoje oblečenie. Nezabudni na slušné vystupovanie, zápisník a pero na objednávky . Vysvetli im, že v tejto reštaurácií sa podáva obedové menu a môžu si vybrať z aktuálnej ponuky. Každému hosťovi podaj jedálny lístok a nechaj im priestor na výber jedla. Objednávky si zapisuj do zápisníka. Potom sa vzdiaľ (akože do kuchyne).

Postupne obsluhuj hostí – do pohára vložíš príslušnú kartičku s nápojom podľa výberu účastníka, v tanieri im prinesieš kartičky s jedlami podľa výberu účastníka (všetky, ktoré si objednali, naraz). V prípade, že nebudeš mať dostatok kartičiek z niektorého pokrmu, príď sa ospravedlniť, že tento pokrm už nemáte a daj hosťovi možnosť nového výberu. Daj im čas na konzumáciu „jedla“ – účastníci si budú vyhľadávať uvedené citáty zo spoločného Svätého písma. Môžu ich prečítať nahlas, ako keď niekomu dávame ochutnať z nášho pokrmu…

Po zjedení posledného chodu im prines účet, na ktorom je napísaná suma a pod ňou veľkými písmenami: ZAPLATENÉ BOHOM. V tomto okamihu je dobré začať diskusiu, ktoré „jedlo“ im chutilo najviac/najmenej a prečo, ako často sa sýtia Božím slovom, …

Keďže v celej tejto aktivite sa hovorí o jedle, na záver všetkým účastníkom ponúkni kolivu. Vysvetli im, že je to sladkosť, ktorá ako keby predznačovala chuť večného života. Pochádza od našich bratov východných kresťanov. Cirkev požehnáva kolivu na začiatku pôstu, aby poukázala na cieľ a význam celopôstneho odriekania – na začiatok niečo sladké, potom odriekanie a na konci veľká odmena.

Príprava kolivy: http://www.zoe.sk/?katechezy&id=109

 

MISERICORDIA

menu

 

Nápojový lístok

 • Čaj pokoja (0,25 l) 0,70 € (1 Pt 5, 7)
 • Energetický nápoj (0,33 l) 1,00 € (Mt 11, 28)
 • Minerálka tichá (0,33 l) 1,00 € (Ž 37, 11)
 • Minerálka spravodlivá (0,33 l) 1,00 € (Mk 12,17)
 • Očistné pivo (0,5 l) 1,50 € (Mk 7,15)

 

Predjedlo

 • Obložený chlebíček modlitby 1,00 € (1 Tim 2, 1)

 

Polievky

 • Polievka pre boľavú dušu 0,70 € (Jn 3, 16)
 • Spravodlivá polievka 0,70 € (Tob 12, 8)

 

Hlavné jedlá

 • Poriadne rizoto 3,50 € (Mk 11, 17)
 • Kurací rezeň viery 3,80 € (Mk 11, 23)
 • Byvolí rezeň odvahy 4,20 € (Iz 41, 13)
 • Bláznovo menu 3,80 € (1Kor 1, 18)
 • Špecialita šéfkuchára 4,20 € (Lk 22, 19 – 20)
 • Prekvapenie na cestu 2,50 € (Ž 121)

 

Bezmäsité jedlá

 • Buchty plnené radosťou 3,00 € (Flp 3, 1)
 • Placky prvej pomoci 3,50 € (Ž 69, 2)
 • Pizza z budúcnosti 3,80 € (Mt 6, 25)
 • Nebeské halušky 3,80 € (Jn 6, 68)

 

Dezerty

 • Čerešnička na torte 1,50 € (Mt 7, 12)
 • Poobedný oddych 1,80 € (Sk 2, 26)
 • Živé palacinky 2,50 € (1 Tim 4, 10)
 • Hriešny dezert 2,00 € (Mt 6, 14)
 • Slaný dezert 1,50 € (Ž 126, 5)
 • Vďačná zmrzlina 2,00 € (1 Tim 4, 4)

 

Poznámka: Krásne graficky upravený jedálny lístok aj kartičky jednotlivých pokrmov s biblickými súradnicami nájdete na stránke katechézy v sekcii „Na stiahnutie“.

 

AKTIVITA 2: PRI JEDLE SA ROZPRÁVA

Cieľ: Zdôrazniť a vyzdvihnúť dôležitosť spoločného stolovania ako prostriedku upevnenia vzťahov, prostredníctvom hier pri stole.

Predpokladaná dĺžka trvania: cca 45 min.

Pomôcky:

 • pekne prestretý stôl/viac spojených stolov + stoličky pre každého účastníka;
 • dekorácie na stôl (podľa možností a fantázie, napr. sviečka, kvety, …);
 • minca;
 • bochník chleba v košíku + nôž;
 • klobúk/miska + papieriky + písacie potreby;
 • zápalky a nádoba s vodou/malé presýpacie hodiny.

Poznámky pre učiteľa/animátora:

Celá aktivita prebieha v sede pri pekne prestretom stole. Ak nemáš k dispozícii taký veľký stôl, aby sa k nemu vošli všetci účastníci, spoj viac menších stolov. Na výzdobe si daj záležať – okrem tanierov (bez príboru) a pohárov na pitie môžeš pekne poskladať servítky, do stredu dať sviecu a kvety…

 1. Za stolom – usaď účastníkov okolo stola. Existuje veľa hier s rukami na stole, alebo riekanky/piesne, pri ktorých sa „vybúchava“ rytmus rukami do stola. Vyzvi ich, či niečo podobné poznajú. Daj im priestor, aby vysvetlili pravidlá hry a zahrajte sa ju spolu. Môžete tiež vyskúšať túto hru:

Mladí sa pri stole rozdelia na polovicu – na dva tímy. Vždy si jeden tím za chrbtom posúva medzi sebou mincu tak, aby druhý tím nezistil, u koho minca v skutočnosti je. Po cca 30 sekundách si celý tím dá ruky v päsť pred seba na stôl a na slabiky „KDE-JE-HÁ-DAJ?“ pobúchajú po stole. Na štvrtú slabiku „DAJ?“ vystrú dlane na stôl a nechajú ich tak položené, aby mincu nebolo vidieť. Druhý tím následne háda, u koho by mohla byť minca pod dlaňou. Snaží sa to zistiť podľa predošlých pohybov rúk, či zvukov mince o stôl. Tímy sa postupne striedajú a za uhádnuté kolá si pripisujú body.

 1. Chlieb – spýtaj sa účastníkov, či v ich rodinách spoločne stolujú, pri akých príležitostiach sedia spolu okolo stola, kto sa podieľa na príprave… Či sa im takto spoločne strávený čas zdá užitočný, krásny, „povinný“, nudný…

Potom prines v košíku čerstvý bochník chleba a do pohárov nalej čistú vodu. Počas celého stretnutia budete chlieb spolu konzumovať. Popros niekoho, aby sa pomodlil pred jedlom. Môžeš sa tiež spýtať, či majú vo zvyku modliť sa pred jedlom, či sa modlia iba doma, alebo aj na verejnosti… Odporúčame pomodliť sa spoločne aj modlitbu Otče náš, v ktorej sa priamo spomína chlieb. V modlitbe predneste aj prosbu za všetkých hladujúcich. Váš pokrm – pozostávajúci iba z chleba a vody – bude akýmsi prejavom solidarity voči nim.

 1. Posledná večera predstav účastníkom hru: Vžite sa do situácie, že zajtra vás povolajú do večnosti. S kým by ste chceli poslednýkrát večerať? S kým by ste chceli zažiť atmosféru rodinného stolovania, mať ho pri sebe na hostine a mať možnosť opýtať sa ho všetko, čo vás zaujíma?

Vyzvi dvojice sediace vedľa seba, aby si porozprávali koho a prečo by si vybrali na spoločnú večeru, s kým najradšej trávia čas pri jedle, pri kom sa cítia byť prijatí… Potom účastníkov vyzvi, aby napísali na papieriky iba dve mená, každé na samostatný papierik. Mali by to byť všeobecne známe osobnosti (nie osobní priatelia a rodinní príslušníci), môžu byť aj mŕtvi. Nechaj im dostatočne dlhý čas na to, aby si spomedzi mnohých nápadov dobre vybrali iba dvoch. Napísané mená nehovorte nahlas!

 1. Stolovanie s osobnosťamipozbieraj papieriky s menami osobností a vlož ich do klobúka/misky. Účastníci budú hrať ďalšiu hru v nových dvojiciach: hráč má spoluhráča vždy presne oproti sebe, na druhej strane stola. Ak by bol nepárny počet účastníkov, zapoj sa do hry aj ty.

 • Prvé kolo: hráč si vytiahne jeden papierik a snaží sa osobnosť napísanú na papieriku opísať slovami tak, aby jeho spoluhráč osobnosť uhádol. Ostatní sú ticho. Čas udáva horiaca zápalka – hádajúci hráč si pred popisom svojho spoluhráča zapáli zápalku a snaží sa uhádnuť osobnosť pokým mu zápalka nedohorí. Ak uhádne a zápalka ešte nedohorela, môže dvojica pokračovať hádaním ďalšej osobnosti – spoluhráč vytiahne nový papierik a popisuje novú osobnosť… Papieriky s uhádnutými menami sa odkladajú nabok, neuhádnuté sa vracajú do klobúka/misky. Keď zápalka dohorí, na rad prichádza ďalšia dvojica hráčov. Každý hráč raz popisuje neznámu osobnosť a neskôr, keď naň príde rad, aj háda. Kvôli bezpečnosti odporúčame mať na stole ešte jednu nádobu s vodou, do ktorej budete hádzať tlejúce a horiace zápalky, ktoré už nevládzete udržať v ruke. Namiesto zápaliek sa ako časomiera môžu použiť aj malé presýpacie hodiny. Keď sa minú všetky papieriky z klobúka/misky, vložte ich naspäť, lebo nasleduje…

 • Druhé kolo: hráči opisujú osobnosť pantomímou/ukazovaním, ale bez zvukov! Hráči sa snažia byť čo najrýchlejší, aby uhádli čo najviac osobností počas horenia zápalky/presypania piesku v hodinách. Vyhráva dvojica, ktorá ma najvyšší počet uhádnutých osobností.

 1. Diskusia a modlitba spýtaj sa účastníkov: Aké miesto má pri vašom stole Ježiš? Všimli ste si podobnosť tejto hry za stolom s Jeho poslednou večerou? Diskusia môže plynule prejsť do modlitby.

Pane Ježišu, pri stolovaní tvoríme spoločenstvo – v rodine, medzi priateľmi, ale najmä s tebou. Modlitbou pred jedlom a po jedle vzdávame vďaky Bohu tak ako ty, keď si bol za stolom pri poslednej večeri. Ako často na to zabúdame… Daj Pane, aby rodiny dokázali stolovať spolu a nezabúdali, že pokrm je tvoj nebeský dar, za ktorý treba ďakovať.

Často sa stravujeme mimo rodiny – v škole, v práci, na internáte, v obchodnom centre… Daj nám silu, aby sme sa nehanbili pomodliť alebo aspoň sa prežehnať aj na verejnosti. Daj, aby sme pri stolovaní našli stoličku aj pre teba. Veríme, že za stolom sedíš s nami. Amen.

AKTIVITA 3: POZVANIE DO VINICE – POZVANIE K STOLU

Cieľ: Naučiť sa pozerať na ľudí očami milosrdenstva podľa Ježišovho vzoru.

Predpokladaná dĺžka trvania: cca 50 min.

Pomôcky:

 • Sväté písmo pre každého účastníka;
 • baliaci papier + písacie potreby;
 • vytlačená modlitba pre každého účastníka (str. 12).

Poznámky pre učiteľa/animátora:

Na baliaci papier nakresli na jednu stranu niekoľko jednoduchých budov, domov, ktoré budú schematicky predstavovať obraz veľkého mesta. Na druhú stranu papiera nakresli jednoduchú bránu. Na oboch kresbách nechaj dostatok priestoru – budete tam písať, tiež daj pozor, aby kresba nepresvitala z jednej strany na druhú.

 1. Povolaniapredstav účastníkom prvú kresbu – mesto. Môžete mu spoločne vymyslieť meno… Predstav ho ako veľké mesto, kde žijú veľmi rôzni ľudia, žijú v rôznych rodinách, majú tie najrozmanitejšie záľuby, sú dobrí, aj zlí… Vašou úlohou je na túto kresbu napísať čo najviac a čo najrôznejších povolaní, ktorým sa venujú obyvatelia mesta. Čím tvorivejší budete, tým lepšie, nebojte sa napísať aj bizarné povolania. Nerob žiadnu „cenzúru“, uvoľnenosť účastníkov sa môže neskôr hodiť. Môžete písať všetci naraz a jeden človek to nakoniec všetko prečíta, alebo si určite zapisovateľa a tvorte nahlas.

 1. Personálna agentúrapotom, ako ste zhrnuli všetky povolania z predchádzajúcej aktivity, vysvetli účastníkom, že sa teraz stávajú pracovníkmi personálnej agentúry: dostanú od svojho klienta zadanie úlohy a majú pre neho vybrať kvalifikovaných zamestnancov z obyvateľov mesta, ktorých povolania ste vymysleli. Účastníkov rozdeľ na 3 skupiny a rozdaj im úlohy:

 • Slávka je 28-ročná mladá žena, vyštudovala matematiku. Pred dvomi týždňami nečakane zdedila po svojej babke malý rodinný hotel. Jej zamestnanci neboli spokojní a hromadne podali výpovede. Slávka vás žiada, aby ste jej zohnali pracovníkov do jej nového hotela.

 • Milan je 43-ročný ekonóm. Už dávno sníval o tom, že by si založil malú stavebnú firmu, vie, že v jeho regióne by sa uživila, no stále mu chýbal vstupný kapitál na jej rozbehnutie. Pred mesiacom vyhral v nemenovanej súťaži dostatočne veľkú sumu peňazí, aby uskutočnil svoj sen. Vašou úlohou je pomôcť mu nájsť všetkých potrebných zamestnancov na rozbehnutie firmy.

 • Zahraničný investor podniká na Slovensku úspešne už desať rokov. Rozhodol sa v jednom z okresných miest postaviť menší zimný štadión a založiť hokejový klub. Vašou úlohou je pomôcť mu vybrať všetkých ľudí, ktorých bude potrebovať na uskutočnenie svojho zámeru.

 1. Diskusia predstavte si navzájom úlohy a ich riešenie. Zakrúžkuj na obraze mesta všetky povolania, ktoré sa pri riešení úloh personálnej agentúry vyskytli na zoznamoch, a dopíš tie, ktoré neboli napísané. Spolu sa pozrite na povolania, ktoré zostali nepovšimnuté, na robotníkov, pracovníkov, ktorých vo svojom podniku nik nezamestnal. Ak ste boli naozaj tvoriví, určite ich zostane mnoho. Pýtaj sa účastníkov: Čo s nimi urobíte? Viete ich zahrnúť do svojich plánov? Pravdepodobne prídete na to, že niektoré povolania je veľmi ťažké niekam zahrnúť. Čo s nimi? Nemajú žiadnu prácu, nikto ich nepotrebuje… Ako sa asi cítia? Nepotrební, bezvýznamní, opovrhnutí…? Poznáte nejakú stať z Písma, ktorá opisuje podobnú situáciu?

 1. Čítanie Božieho slovaprečítajte si najprv Podobenstvo o robotníkoch vo vinici Mt (20, 1 – 16). Rozprávajte o tom, v čom je situácia robotníkov podobná s vašou predošlou úlohou. Ako riešil situáciu pán vinice? Považujete to za spravodlivé? Po krátkej diskusii si prečítajte druhý úryvok – povolanie Matúša (Mt 9, 9 – 13). Čo sa deje v tomto príbehu? Čo majú tieto situácie spoločné, v čom sa líšia? Ako ste robotníkov vyberali vy? Ako vyberal pán vinice a ako Ježiš?

 1. Zamyslenie – Keď ste boli pracovníkmi personálnej agentúry riadili ste sa požiadavkami klientov, svojimi skúsenosťami, vedomosťami, podľa toho, čo poznáte ako výhodné a ekonomické. V prvom úryvku zo Svätého písma sme videli nespokojnosť robotníkov, ktorí považovali konanie pána vinice za nespravodlivé. No jeho spravodlivosť spočívala v milosrdenstve, štedrosti, v tom, že „robí so svojím, čo chce…“. Ježiš šiel ešte ďalej. Nebol len „príliš štedrý“, v očiach farizejov konal vyslovene nesprávne. Stoloval s nehodnými, nečistými. Jeho milosrdenstvo zašlo naozaj úžasne ďaleko. Tak ako pán vinice, aj On pozeral na ľudí inými očami, konal podľa svojej spravodlivosti, ktorá je ľuďom často divná a nepochopiteľná, „neekonomická“. No Božie kráľovstvo funguje na inej „ekonomike“ ako náš svet. Otcovi nejde len o povolanie do vinice, nehľadá len pracovníkov, ale deti, s ktorými chce stolovať, deliť sa o svoje Kráľovstvo a dokonalé spoločenstvo. Ako to vieme? Ježiš nám to ukázal, keď stoloval s mýtnikmi a hriešnikmi, ukázal nový spôsob – dôveru v človeka a svoje milosrdenstvo. Možno príbeh o povolaní Matúša dobre poznáme a Ježišov postoj nás neprekvapí tak, ako farizejov. No určite aj my poznáme vo svojom okolí „robotníkov, ktorí sú nespravodlivo odmeňovaní“, alebo „mýtnikov“…

 1. Ľudia, ktorými pohŕdame obráť obraz mesta a predstav účastníkom obraz brány. Je miestom vstupu do mesta, miestom, kde sedeli vyberači mýta. Zamyslite sa chvíľu nad tým, koho dnešná spoločnosť i my sami považujeme za mýtnikov a potom ich vpíšte do nakreslenej brány. Mýtnikov nielen v zmysle nespravodlivých vyberačov peňazí, ale v širšom zmysle – kým často pohŕdame, kto je na okraji spoločnosti, na koho sa ukazuje prstom, na koho najčastejšie nadávame, ohovárame. Nejde o to, presvedčiť sa o tom, že títo ľudia sú spravodliví, ale pozrieť sa na nich Ježišovými očami. Môžu to byť povolania (politici, policajti, sudcovia), skupiny (mafia, utečenci, moslimovia, príslušníci menšín…) Možno sa medzi nimi ocitnú ľudia, ktorých osobne poznáte – učitelia, členovia rodín, miestni poslanci, primátor, starosta… Ich mená nemusíte písať, ak je to citlivá oblasť, ale môžete ich spolu s ostatnými skupinami vložiť do nasledujúcej modlitby. Môžeš ju účastníkom rozdať, alebo premietnuť na stenu.

Modlitba a rozhodnutie

 Ježišu, vyznávam ti, že vidím okolo seba veľa nespravodlivosti,
že veľa vecí sa mi zdá zlých a často z nich obviňujem ľudí.
Tiež ti vyznávam, že niekedy ľudí súdim a posudzujem
podľa svojich pravidiel, názorov a málo sa pýtam, ako ich vidíš ty sám.

Dnes ťa odprosujem za každé ohováranie a súdenie iných.
Ďakujem ti za to, že ty jediný dokonale poznáš úmysly a srdcia ľudí,
že ty si spravodlivým sudcom a zároveň milosrdným Spasiteľom.
Dnes sa rozhodujem a odovzdávam do tejto tvojej spravodlivosti všetkých ľudí, ktorých považujem za zlých, nehodných, nespravodlivých, hriešnych. Ty jediný máš právo ich súdiť. Zároveň ich odovzdávam do tvojho milosrdenstva a prosím ťa za nich napriek tomu, že som ich odsudzoval/a. Naozaj chcem, aby spoznali teba, aby si ich našiel a povolal do svojej vinice aby si navštívil ich dom a stoloval s nimi.

Zvlášť ti odovzdávam týchto ľudí/skupiny ľudí…
(teraz môžeš v duchu pomenovať konkrétny ľudí, za ktorých sa chceš modliť)

Ježišu, hoci možno kvôli týmto ľuďom prežívam hnev, krivdu, nespravodlivosť… teraz ťa prosím, aby si ich hojne požehnal,
nech sú požehnaní viac ako ja sám/sama.

A na záver ťa prosím za seba samého:
prosím, daj mi silu odolať pokušeniu na ohováranie a súdenie iných.
Daj mi tvoje oči, ktoré sa pozerajú na ľudí s láskou a úctou,
daj mi tvoje myslenie, ktoré funguje na iných princípoch ako moje myslenie. Už teraz sa teším na to, ako budeš premieňať môj život,
ako budeš povolávať nových robotníkov do svojej vinice,
prichádzať do domov mojich bratov a sestier.

Ďakujem za to,
že raz budeme môcť spoločne stolovať v dome nášho Otca. Amen.

 

AKTIVITA 4: CHALLENGE ROKA NR.3

Cieľ: Pokračovanie v uskutočnení výzvy pápeža Františka v posolstve k 31. svetovým dňom mládeže, s konkrétnymi nápadmi ako uviesť do praxe skutky fyzického a duchovného milosrdenstva.

Ku téme „S“ ako „Stôl“ sme vybrali tieto skutky:

Nr. 3: HLADNÝCH KŔMIŤ & NEVEDOMÝCH VYUČOVAŤ

Pomôcky:

 • nastrihané písmenká MILOSRDNE (na stránke v sekcii „Na stiahnutie“);
 • papiere a písacie potreby;
 • tabuľa/flipchart/veľký papier a fixky.

Poznámky pre učiteľa/animátora: Odporúčame všetky časti tejto aktivity uskutočniť za stolom/pri stoloch.

 1. Brainstorming stôl sa používa na najrôznejších miestach a často sa podľa svojho použitia aj volá. Spýtaj sa účastníkov, aké rôzne stoly poznajú. Prípadne môžete tento brainstorming uskutočniť ako „hru na remeselníkov“ – teda tak, že postupne každý účastník bez slov zahrá nejakú činnosť, ktorá súvisí s nejakým stolom (obetný stôl, kancelársky stôl, masážny stôl, jedálenský stôl, operačný stôl, laboratórny stôl,…)

 1. Stolové hry – pri stole sa dá hrať množstvo stolových hier. Rozdeľ účastníkov do družstiev (max. počet v jednom družstve je 5) a predstav im netradičnú verziu písmenkovej hry SCRABBLE. Ich úlohou bude za určený čas (napr. 10 min) vytvoriť čo najviac slov podľa nižšie uvedených pravidiel. Každé družstvo dostane 9 nastrihaných písmen z akronymu MILOSRDNE a čistý papier, kam bude zapisovať vytvorené slová. Náročnejšia verzia je bez použitia nastrihaných písmen – súťažiaci majú pred sebou len akronym MILOSRDNE.

Pravidlá:

 • na vytvorenie slov sa môžu použiť iba písmená M, I, L, O, S, R, D, N, E;

 • slová nesmú obsahovať mäkčene ani dĺžne (napr. MED je ok, MEĎ nie je ok);

 • slová musia obsahovať minimálne 3 písmená;

 • písmená v slove sa nesmú opakovať;

 • slová musia byť existujúce, spisovné a slušné , môžu byť aj cudzie, aj skratky;

 • slová nemusia byť v základnom tvare (napr. OSI je ok, je to od slova os);

CHALLENGE ROKA Nr.3
HLADNÝCH KŔMIŤ
& NEVEDOMÝCH VYUČOVAŤ

 

Napíš na tabuľu oba skutky milosrdenstva a vyzvi účastníkov, aby vymysleli konkrétne formy realizácie týchto skutkov, o ktoré sa budete najbližší mesiac snažiť.

Pri stole sa nielen sýti a požíva pokrm, ale aj študuje, vyučuje, doučuje…

Všetky nápady zapisuj na tabuľu a navrhni im, aby si ich aj oni niekam zapísali (napr. do mobilu). Dôležité je pýtať sa ich na to, ako sa im darí aj počas mesiaca. Môžete napr. spoločne zdieľať svoje zážitky aj na sociálnych sieťach…

 

Opäť vám ponúkame pár podnetov, ktoré pri tvorbe katechézy vnukol Duch Svätý nám .

 HLADNÝCH KŔMIŤ

 • Vo farnosti/na stretku usporiadajte zbierku trvanlivých potravín a odovzdajte ju tam, kde ju najviac potrebujú.
 • Zaujímaj sa o susedov a ľudí v tvojej blízkosti, či nehladujú, či nepotrebujú nakúpiť alebo pomôcť s prípravou jedla.
 • Pozvi „hladných“ ku stolu. „Hladný“ nemusí byť len bezdomovec. Môže to byť opustený sused, človek v tvojom okolí, ktorý je momentálne v núdzi, chudobnejší člen vašej rodiny, alebo sociálne slabší člen farnosti/spoločenstva.
 • Nos so sebou malý pokrm/desiatu/ovocie/sladkosť a daruj ju „náhodnému“ hladnému, alebo predajcovi Nota Bene. Môžeš pridať aj pokrm pre dušu v podobe kresťanského časopisu.
 • Pozvi bezdomovca do reštaurácie na polievku, alebo mu kúp jedlo.
 • Desiata pre zábudlivca – máš spolužiaka, ktorý si pravidelne zabúda desiatu? Vyber si niekoľko dní počas mesiaca, kedy pripravíš pred odchodom do školy desiatu aj jemu. Ak to uznáš za vhodné, tiež môžeš prihodiť nejaké slovko povzbudenia.
 • Dohodnite sa s priateľmi/súrodencami a uvarte/upečte niečo dobré a darujte viacpočetnej/chudobnejšej rodine.
 • „Raňajky do postele“ – daj si záväzok, že v tomto mesiaci vstaneš ráno aspoň párkrát skôr a pripravíš raňajky pre svojho brata, spolužiaka na internáte, či rodiča. Nemusia byť priamo do postele, ale určite sa potešia .
 • Venuj svoj „čas za stolom“ s tým, ktorý ťa potrebuje. Hladní nebývame len telom, naše srdce je často hladné po priateľstve a láske. Vyber si aspoň jedenkrát do týždňa človeka z tvojho okolia, o ktorom vieš, že je tak trochu samotár, alebo nemá veľa možností sa stretávať s ľuďmi a venuj mu spoločnú prechádzku, kávu v kaviarni či návštevu kostola.
 • Často hovoríme, že médiá nás niečím „kŕmia“… Nechávame sa „kŕmiť“ Ježišom ako Pravdou, alebo strácame svoj vlastný názor (ak sme ho vôbec niekedy mali)? Napíš si zdroje „potravy“ tvojej duše.
 • Pôstna krabička pre Afriku – zapoj sa v období predveľkonočného pôstu so svojou rodinou, farnosťou alebo stretkom do  jednej z najväčších celoslovenských zbierok pre Afriku. Malá skladačka pokladničky sa tak na niekoľko mesiacov stane miestom na vkladanie peňažných darov.

Viac na stránke www.charita.sk.

 

 • Pôstna polievka – iniciatíva Katolíckeho hnutia žien Slovenska „Podeľme sa“, ktorá sa na Slovensku bude konať už desiaty rok. Od ostatných zbierok sa odlišuje tým, že sa delíme, nedávame almužnu, ale dávame to, čo si sami odoprieme. Je spojená s pôstnym obdobím, kedy sa usilujeme niečo si odoprieť, a tým pomôcť iným, ktorí to viac potrebujú. Zapoj sa do príprav, alebo zorganizuj vo vašej farnosti alebo vo vašom spoločenstve Pôstnu polievku. Pozvite ľudí na nedeľný obed, ktorý pripravíte vy – chutnú ale finančne nenáročnú polievku. Ľudia za obed zaplatia ako v reštaurácii. Okrem toho, že vytvoríte krásne spoločenstvo, môžete z vyzbieraných prostriedkov podporiť veľmi dobrú vec.

Viac na stránke www.khzs.sk

NEVEDOMÝCH VYUČOVAŤ

 • V čom si dobrý, šikovný, talentovaný? Poznáš dobre svoje dary, ktoré by mali slúžiť aj iným? Ako ich využívaš? Napíš si na viditeľné miesto svoje talenty a dary.
 • Vieš dobre po anglicky a tvoj spolužiak sa s angličtinu trápi? Alebo ovládaš výborne chémiu či iný predmet? Ponúkni sa, že si na neho nájdeš aspoň raz do týždňa hodinu času a pomôžeš mu. Ponúkni doučovanie svojim spolužiakom aj zadarmo.
 • Uč to, v čom si dobrý, ľudí okolo seba, nevnímaj ich ako konkurenciu, dovoľ, aby sa od teba učili a ešte viac – aby boli lepší ako ty…
 • Facebooková výzva – priprav si povzbudzujúce citáty zo Svätého písma a raz za niekoľko dní pridaj jeden na svoj facebookový profil, alebo ho rozošli (nie hromadne, aby si nespamoval ) svojim priateľom ako správu/mail.
 • Povzbudivá SMS – nájdi si každý deň povzbudivý výrok od nejakého svätca alebo úryvok z Písma a pošli ho esemeskou vždy niekomu inému z tvojich priateľov.
 • Workshop talentov – priprav vo farnosti alebo v spoločenstve workshop, kde naučíte deti alebo mladých niečo zaujímavé, čo ty a tvoji priatelia alebo členovia stretka, či farnosti dokážete. Napríklad výrobu pohľadníc, náušníc, príveskov, či hru na gitare. Môže to byť aj nácvik scénky, divadielka, spevu alebo tanca, ktorý neskôr spolu predvediete napr. na farskom plese, karnevale a pod. Fantázii sa medze nekladú .

Pre MILOSRDNÝ ROK pripravili: Radka Golianová, Štefánia Čepová, Juraj Kotula, Martin Ondruš, Adrián Guba, Simona Ondrejová, Peter Poláček, Jana Zibalová, Marika Komendová a Pavol Danko. Ilustrácie: Erika Cániková

Z prameňa milosrdenstva

Úryvky z Denníčka svätej Faustíny o Eucharistii a prijímaní hriešnikov.
814 Celá moja sila je v tebe, živý chlieb. Ťažko by mi bolo prežiť deň, keby som nebola na svätom prijímaní. On je mojou záštitou. Bez teba, Ježišu, nedokážem žiť.
1404 Celá sila mojej duše plynie z Najsvätejšej sviatosti. Všetky voľné chvíle trávim v rozhovore s ním, on je mojím učiteľom.
1059 Ježiš: „Nech sa nebojí ku mne priblížiť slabá, hriešna duša. Hoci by mala viac hriechov, ako je piesku na zemi, všetko utonie v priepasti môjho milosrdenstva.“
1182 Ježiš: „Môjmu milosrdenstvu neprekáža tvoja úbohosť. Dcéra moja, napíš, že čím väčšia úbohosť, tým väčšie právo má na moje milosrdenstvo.“
1275 Ježiš: „Napíš, že som štedrejší voči hriešnikom ako voči spravodlivým. Pre nich som zostúpil na zem… pre nich som prelial krv, nech sa neboja priblížiť sa ku mne, oni najviac potrebujú moje milosrdenstvo.“
1385 Dnes po svätom prijímaní mi Ježiš povedal, ako veľmi túži prichádzať do ľudských sŕdc: „Túžim sa zjednocovať s ľudskými dušami, mojou rozkošou je spájať sa s dušami. Vedz, dcéra moja, [že] keď prichádzam vo svätom prijímaní do ľudského srdca, mám ruky plné milostí a túžim ich dať duši.“
1447 Ježiš: „Ach, ako ma bolí, že duše sa vo svätom prijímaní tak málo spájajú so mnou. Čakám na duše, a ony sú voči mne ľahostajné. Milujem ich tak nežne a úprimne, a ony mi nedôverujú. Chcem ich zahrnúť milosťami – ony ich nechcú prijať. Zaobchádzajú so mnou ako s niečím mŕtvym, a predsa mám srdce plné lásky a milosrdenstva.“
641 Viem, že pšeničné zrnko, aby mohlo byť pokrmom, musí byť zničené a rozdrvené kameňmi. Tak i ja, aby som mohla byť užitočná Cirkvi a dušiam, musím byť zničená, hoci navonok nikto nezbadá moju obetu. Ó, Ježišu, chcem byť navonok ukrytá tak ako tá oblátka, aby oko nič nespozorovalo.
699 Ježiš: „Túžim, aby sviatok milosrdenstva bol úkrytom a útočišťom pre všetky duše, zvlášť pre úbohých hriešnikov. V ten deň je otvorené vnútro môjho milosrdenstva. Vylievam celé more milostí na duše, ktoré sa priblížia k prameňu môjho milosrdenstva. Duša, ktorá pristúpi k svätej spovedi a svätému prijímaniu, dosiahne úplné odpustenie vín a trestov. V tento deň sú otvorené všetky Božie pramene, cez ktoré plynú milosti. Nech sa nebojí priblížiť sa ku mne žiadna duša, hoci by jej hriechy boli ako šarlát.

 Pre MILOSRDNÝ ROK pripravili: sestry z Kongregácie Matky Božieho milosrdenstva, KMBM.

Adorácia S Ježišom pri stole

Pieseň (počas nej kňaz alebo diakon vyloží Oltárnu sviatosť)

Boh prestrel pre mňa bohatý stôl https://www.youtube.com/watch?v=l5q0hNzhmHk

K: Nech je pochválený a zvelebený Ježiš v Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej.

Ľ: Od tohoto času až naveky.

Úvod

Sme tu pred tebou, Pane. Vítame ťa. Ale aj ty vítaš nás. Bol si tu už predtým, ako sme sem prišli. Sme pred živým Bohom. Naše oči, myseľ, srdce v tomto momente nevnímajú nič iné, iba to, že sme v prítomnosti živého Boha. Sme tu všetci tí, ktorí chceli prísť, ktorí si na adorácie už zvykli, ktorí radi zotrvávame v tvojej prítomnosti nielen na svätej omši, ale aj po jej skončení. Ale máme medzi sebou aj niekoľko nových hostí. Aj tých vítaš a tešíš sa z toho, že prijali tvoje pozvanie.

Sme tu, okolo tvojho stola, okolo tohto svätého miesta, kde sa pred malou chvíľou priniesla nekrvavá obeta kríža. Teraz kľačíme pred oltárom, pred stolom tvojho svätého tela, hľadíme na teba, Ježišu, ktorý si vystavený k verejnej úcte. Pozeráme sa na teba a ty sa pozeráš na nás. Sme radi pri tebe. Sme spokojní a šťastní.

Biblický úryvok – (Mt 9, 9 – 13) a (Lk 19, 1 – 10)

Zamyslenie

Pán Ježiš sedí v dome za stolom. Táto situácia vyzerá navonok pokojne, panuje tu takmer rodinná atmosféra, ale ukrýva v sebe dynamiku, pohyb. Tam, kde príde Ježiš, nemôže všetko ostať tak ako bolo, po starom, ale niečo sa musí zmeniť. Ježiš pokojne požíva pokrm, konzumuje obed, alebo večeru, ale v srdci Matúša sa už niečo deje – Ježiš je ten, kto mu mení srdce.

Podobne, v Lukášovom evanjeliu, keď sa Ježiš sám pozve na obed k Zachejovi, sa v srdci tohto ďalšieho mýtnika niečo deje. Pán Ježiš ukazuje priam nutnosť zostať v ten deň v dome Zacheja slovami: „Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím ostať v tvojom dome.“ Reakcia Zacheja je krásna – „On chytro zišiel a prijal ho s radosťou.“ Zachej s radosťou prijíma Ježiša k stolu. Teda nie je to neochotne, s nevôľou, s frflaním, niečo ako „Čo zase chceš?“, ale s pohnutím srdca, s radostným postojom vnútra. Niečo ako: „Čože, no toto, ty si si ma vôbec všimol?“ Zachej je úplne odhodlaný napraviť, zmeniť svoj život, čo vyjadruje slovami: „Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným a ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne.“ Zachej po materiálnej stránke asi aj skrachoval, jeho rozhodnutie ho možno zruinovalo. To štvornásobné vrátenie majetku niekomu poškodenému, oklamanému, ho vyjde draho, možno priam celý „majland“. Isto nešlo o jedného oklamaného človeka, ale týkalo sa to mnohých ľudí…

Rozjímanie nad Matúšom a Zachejom:

Pane Ježišu, keď nás voláš, aby sme ťa nasledovali a poslúchli ťa, chceme to urobiť s takou odovzdanosťou ako Matúš. Sme si vedomí toho, že rozhodnutie nasledovať ťa, často vyžaduje ťažkú alebo bolestivú voľbu. Podobne ako Matúš, aj my by sme sa mali rozhodnúť zanechať tie veci, ktoré nám bránia v nasledovaní Krista.

Pane Ježišu, keď si navštívil Matúša, poškodil si svoju povesť. Matúš podvádzal ľudí, ale ty si ho našiel a zmenil. Prosíme ťa, Pane, daj nám silu, aby sme sa nebáli priblížiť sa k tým, ktorí majú odlišný životný štýl, pretože evanjelium- dobrá správa- môže zmeniť každého.

Pane Ježišu, chceme ťa nasledovať ako Zachej. Chceme ťa najprv len zo zvedavosti vidieť, ale potom ťa chceme aj pozvať. Zachej ťa nepozval k sebe. Pozval si sa sám. My to urobíme lepšie ako Zachej – pozývame ťa. Príď k nám so svojím milosrdenstvom. Zostaň s nami, Pane, lebo sa zvečerieva a deň sa už schýlil. Chceli by sme napraviť svoje životy. Zasadni si medzi nás, k nášmu stolu, a zostaň s nami. Prebývaj, prosíme, uprostred nás.

Žalm 23 (recitovaný alebo spievaný)

Pane, kráľ Dávid ti zložil nádherný Žalm 23.

Chceme ti ho predniesť ako našu modlitbu chvály.

Pán je môj pastier, nič mi nechýba.
Pán je môj pastier, nič mi nechýba:
pasie ma na zelených pašienkach.
Vodí ma k tichým vodám, dušu mi osviežuje.
Vodí ma po správnych chodníkoch, verný svojmu menu.

Pán je môj pastier, nič mi nechýba.

I keby som mal ísť tmavou dolinou,
nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou.
Tvoj prút a tvoja palica, tie sú mi útechou.

Pán je môj pastier, nič mi nechýba.

Prestieraš mi stôl pred očami mojich protivníkov.
Leješ mi olej na hlavu a kalich mi napĺňaš až po okraj.

Pán je môj pastier, nič mi nechýba.

Dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života.
A budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní.

Pán je môj pastier, nič mi nechýba.

Sláva Otcu i Synu *
i Duchu Svätému.

Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky *
i na veky vekov. Amen

(chvíľa ticha)

Zamyslenie

Pane Ježišu Kriste, v tvojej osobe sa stretol Boh, ktorý je pastierom Izraela, v konkrétnej ľudskej podobe s nami – ľuďmi. Prišiel si hľadať zatúlané ovečky.My sme tie zatúlané ovečky. Každý z nás sa sem tam zatúla a myslí si, že bez teba je lepšie. Hľadať šťastie mimo teba znamená byť zatúlanou ovečkou. Chceš ich všetky priviesť do jedného ovčinca, a občerstviť ich vodou Ducha Svätého. Ďakujeme ti za to, že to robíš, že nás hľadáš.
Ďakujeme ti, že v tebe máme mocného a doslova všemohúceho ochrancu a dobrotivého hostiteľa po celý život. Pastva, pramene, odpočinok sú obrazy tvojich darov. Teda plnosti života v Kristovej milosti. Roklina temnôt alebo tmavá dolina je obrazom všetkého toho, čo ohrozuje život, predovšetkým moc smrti, porazenú Bohom v Kristovi.
Hostina pri stole s domovským právom je novým obrazom tvojej spásy, Božej dobroty a tvojho svätého požehnania. Plný kalich znamená plnosť tvojich darov, či už sa prejavuje v hmotnej, alebo v duchovnej rovine. Ty nám dávaš „plný kalich až po okraj“ celého tvojho nebeského požehnania. Olej na hlaveje zas symbolom Ducha Svätého, symbol oplývania tvojimi Božími darmi. Pane, ty mi dávaš svoje pomazanie do služby, do pomoci, do ochoty vykročiť za tebou v blížnom človeku. Vyzbrojuješ ma v Duchu Svätom mocou z výsosti, mocou zhora. Dávaš mi nesmierne prepotrebný olej radosti do srdca a olej pokoja do mojich vzťahov s blízkymi.
Cirkev je tvojím stádom, stádom Kristovým, zhromaždeným okolo tvojej obety, očistená krstnou vodou, aj slzami ľútosti, je živená (sýtená) nebeským chlebom a vínom, posilnená olejom Ducha Svätého. Vďaka ti za to.

Spytovanie svedomia

 • Existuje záplava vplyvov okolo nás, namierených na nás. Komu dovoľujeme vziať kormidlo nášho života do rúk? Konáme podľa žalmistu: „Len“ Pán je môj Pastier?

 • Boh predo mnou nič neskrýva, nič nezatajuje, dáva mi veľa. Prestiera mi stôl, pred očami mojich protivníkov. Čím všetkým sa sýti moje srdce? Dokážem jesť z plného stola všetkého možného pokrmu, ktorý mi Boh cez Cirkev pripravil?

 • Boh mi dáva ako pokrm zo stola predovšetkým Sviatosti, Božie slovo, silným prostriedkom alebo pokrmom je modlitba, úcta k Panne Márii, úcta k svätým, odpustky, učenie pápežov, koncilové dokumenty, rôzne pobožnosti, posvätný ruženec, atď. Nesýtim sa niekedy aj brakom, slabým, bezcenným nekvalitným tovarom, napodobeninami? Nemám záľubu vo vyhľadávaní takéhoto slabého odvaru?

Pane, chceme ti úplne patriť. Bojíme sa byť bez teba. Pomáhaj nám, ochraňuj nás, dávaj nám svoj pokrm – svoje Slovo i svoje Telo. Amen.

Pieseň

Ctíme túto sviatosť slávnu

Modlitba pred požehnaním

Milostivý Bože,
ty nás obnovuješ pri sviatostnom stole,
prosíme ťa, ustavične nás sprevádzaj svojou pomocou,
aby sa spásonosné účinky prijatej sviatosti
prejavovali v našom každodennom živote.
Skrze Krista, nášho Pána. Amen.