Košice 26. októbra (TK KBS) – V priestoroch Teologickej fakulty Katolíckej univerzity sa v Košiciach 25. októbra 2012 uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia s názvom „Päťdesiat rokov liturgickej reformy Druhého vatikánskeho koncilu na Slovensku“. Konferencia sa uskutočnila v spolupráci s Liturgickou komisiou Konferencie biskupov Slovenska (KBS). Vystúpili na nej aj hostia zo zahraničia – arcibiskup Mons. Piero Marini, predseda Pápežskej rady pre medzinárodné eucharistické kongresy a prof. Slavko Krajnc, vedúci katedry liturgiky na Teologickej fakulte Ljubljanskej univerzity. Cieľom konferencie bolo zhodnotiť 50 rokov, ktoré uplynuli od začiatku Druhého vatikánskeho koncilu, z pohľadu uplatnenia požiadaviek, ktoré koncil v oblasti liturgie predostrel v konštitúcii o posvätnej liturgii Sacrosanctum Concilium.

Arcibiskup Piero Marini, ktorý sa podieľal od roku 1965 na činnosti Rady na uskutočňovanie konštitúcie o posvätnej liturgii a neskôr na práci Kongregácie pre Boží kult, predstavil v krátkosti históriu liturgickej reformy. Tá nebola akousi revolúciou, ktorú by vykonal Druhý vatikánsky koncil, ale bola prirodzeným pokračovaním snáh liturgického hnutia, ktoré vzniklo už v roku 1909, ako i liturgických reforiem Pia XII. Za výzvy pre dnešnú dobu v oblasti liturgie uviedol správne chápanie hodnoty a zmyslu eucharistickej modlitby, preklady liturgických textov do národných jazykov a ekumenizmus, ktorý ako by sa dnes stával len akýmsi klišé a otázkou etikety.

Prof. Slavko Krajnc predstavil vo svojom príspevku niektoré inkulturačné prvky, ktoré obsahujú liturgické obrady v slovinskom jazyku. Podrobne sa venoval sobášnemu obradu a pohrebným obradom. Mnohé osobitné prvky pochádzajú zo starobylých liturgií ako je napr. akvilejská liturgia. V prvej časti konferencie vystúpil i Mons. Ferdinand Javor, dlhoročný aktívny člen Slovenskej liturgickej komisie, ktorý spolupracoval na príprave mnohých súčasných slovenských liturgických kníh. Predstavil činnosť Slovenskej liturgickej komisie a osobitne osobu biskupa Mons. Jána Pásztora, ktorý bol dlhé obdobie jej predsedom.

Prvú časť konferencie ukončila prezentácia knihy akad. mal. Márie Spoločníkovej „Corpus Christi“, v ktorej predstavuje vzácne gotické kríže z východného Slovenska. Publikáciu predstavil Mons. Peter Holec a v závere prezentácie prítomní zároveň zablahoželali autorke k jej životnému jubileu. Konferencia pokračovala ďalšími príspevkami, v ktorých sa prednášajúci venovali analýze liturgickej reformy na Slovensku podľa jednotlivých oblastí, ako sú napríklad miesto liturgie v živote Cirkvi, liturgická formácia, národný jazyk v liturgii, vysluhovanie sviatostí a svätenín, Sväté písmo v liturgii, liturgia hodín, liturgický priestor a liturgický spev.

TK KBS informoval Andrej Krivda