Košický arcibiskup Bernard Bober si v pondelok 30. januára 2012 pripomenul ďakovnou svätou omšou v Dóme sv. Alžbety 19. výročie svojej biskupskej vysviacky. Slávnosti sa zúčastnili zástupcovia kléru, rehoľných spoločenstiev i množstvo veriacich, ktorí chceli takto poďakovať za plodnú službu súčasného arcibiskupa Bobera.

On sám v úvode sv. omše zdôraznil hlbokú vďačnosť za vyvolenie k službe, ktorú vykonáva. Nezabudol poďakovať ani svojmu konsekrátorovi kardinálovi Jozefovi Tomkovi, svojmu predchodcovi emeritnému arcibiskupovi Alojzovi Tkáčovi, či kňazom ktorí mu pomáhali a dodnes pomáhajú plniť úlohu diecézneho biskupa. V homílii prepošt košickej kapituly kanonikov Mons. Pavol Dráb rozmenil na drobné slová biskupské heslo: S láskou, poslušnosťou a milosrdenstvom. Ako ďalej zdôraznil, otec arcibiskup nastúpil do služby so želaním, aby veriaci cítili, že je tu pre nich a chce byť jednotiacim prvkom diecézy. Kazateľ pripomenul prítomným i slová homílie, ktoré predniesol arcibiskup Bober pri svojej konsekrácii zvlášť pre kňazov diecézy: „Chcem sa s vami rozprávať, povzbudzovať vás a pomáhať v plnení pastoračných úloh na ceste k svätosti.“ V závere kazateľ poďakoval jubilantovi za doterajšiu biskupskú službu, za vytváranie priateľských vzťahov medzi biskupmi, kňazmi, bohoslovcami i ľudský prístup k veriacim a zaželal veľa zdravia i múdrosti Ducha svätého .