VÍZIA

Arcidiecézna Charita (ADCH) sa snaží znižovať počet ľudí, ktorí sa nachádzajú v hmotnej alebo sociálnej núdzi a zároveň sa snaží zmierňovať utrpenie nevyliečiteľne chorých tým, že ich pripravuje na dôstojný odchod zo života do večnosti a v posledných chvíľach sprevádza.

 

POSLANIE

Poslaním ADCH je poskytovanie verejnoprospešných činností formou sociálnych, zdravotníckych, charitatívnych a výchovno-vzdelávacích služieb a ďalšej nevyhnutnej pomoci bez ohľadu na rasu, národnosť, náboženstvo a politické zmýšľanie. Charita pomáha tým, ktorí pomoc najviac potrebujú, svedčí o hodnote a neopakovateľnej hodnote všetkých ľudí, podporuje ľudskú dôstojnosť a rozvoj osobnosti. Najdôležitejším aspektom je vidieť predovšetkým potreby iných.

 

HISTÓRIA, SÚČASNOSŤ A AKTIVITY ADCH

ADCH pôsobí od roku 1992 v oblasti sociálnych, zdravotníckych, humanitárnych a vzdelávacích služieb. Pomáha bez ohľadu na rasu, národnosť, politické zmýšľanie či vierovyznanie.

V súčasnosti zamestnáva vyše 260 zamestnancov a spolupracuje s mnohými dobrovoľníkmi. Poskytuje služby v stacionárnych zariadeniach, terénne a ambulantné služby. V desiatich stacionárnych zariadeniach poskytuje služby starým, chorým, opusteným, bezdomovcom, osamelým rodičom, mladým ľuďom po dosiahnutí plnoletosti, po tom, čo im končí pobyt v detskom domove, rómskym komunitám.

ADCH KE prevádzkuje od júla 2003 prvý hospic na Slovensku. Poslaním hospicu Matky Terezy v Bardejovskej novej Vsi je doprevádzanie ľudí v terminálnych štádiách života. Kapacita zariadenia je 20 lôžok.

Prostredníctvom terénnych služieb v rodinách sa zabezpečuje starostlivosť o starých, chorých, osamotených, mentálne či telesne postihnutých priamo v domácom prostredí klienta.

Cieľovou skupinou ambulantných služieb sú sociálne odkázaní, nezamestnaní, bezdomovci, občania so zdravotným postihnutím. V charitatívno-sociálnych centrách sa poskytuje základné poradenstvo, pomoc pri vybavovaní dokladov, ubytovania, sociálny šatník, hygienická očista a 1x denne teplá strava.

Ďalšou aktivitou je rozvoj činnosti farských charít. Cieľom je podporiť a koordinovať prácu dobrovoľníkov a povzbudiť ich k dobrovoľnej práci pomáhať núdznym.

 

www.charita-ke.sk