Životné jubileum a nová evanjelizácia

Zišli sme sa, aby sme spoločne ďakovali za 60 rokov požehnaného života košického arcibiskupa-metropolitu Mons. Bernarda Bobera a vyprosovali potrebné dary Ducha Svätého v jeho zodpovednej pastierskej službe.
Áno, patrí sa, aby sme sa v tejto chvíli najskôr obzreli na doterajších šesť desaťročí, a spolu s našim jubilantom poďakovali Nebeskému Otcovi za všetkých, ktorí ho na tejto ceste sprevádzali. Iste táto vďaka patrí najprv rodičom do večnosti, potom súrodencom, príbuzným, kňazom a učiteľom… a tento zoznam by najpresnejšie doplnil už sám jubilant. My chceme s ním ďakovať za všetkých, ktorých mu Pán poslal do cesty, aby ho usmernili.
Urobím ešte jedno obzretie, a to nie k tak dávnemu času. K 10. júlu 2010, kedy pri preberaní úradu Košického arcibiskupa metropolitu v katedrále sv. Alžbety, znova bolo počuť slová zvoleného biskupského hesla ešte na začiatku pastierskej služby: S láskou, poslušnosťou a milosrdenstvom. Doterajšia biskupská služba už vniesla stopu uplatňovaného hesla do života arcidiecézy, a v homílii uvedenia rozvinuté heslo o ďalšie myšlienky, vytvára obnovenú šancu jeho posilnenia. Zacitujem iba niektoré myšlienky: s láskou – „Ježišova láska je výzvou a podnetom k osobnej odpovedi, ba si ju priamo vyžaduje ako v prípade Petra, ktorému Vzkriesený Pán kladie tri otázky: „Miluješ ma väčšmi ako títo?“ cez druhú otázku: „Miluješ ma?“ až po tretiu „Máš ma rád?“ (Jn 21, 15-17). Svätý Otec Benedikt XVI. k tomu dodáva, že Peter pochopil, že Ježišovi stačí tá láska, ktorej je schopný, hoci je úbohá. „Pane, Ty vieš všetko, Ty dobre vieš, že Ťa mám rád“ (Benedikt XVI., Apoštoli, str. 48).
S poslušnosťou – „S láskou úzko súvisí poslušnosť, ktorou sa vyznačoval celý Ježišov život, ako to sám vyjadril: „Mojím pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý ma poslal, a dokonať jeho dielo” (Jn 4, 34). V Getsemanskej záhrade sa modlil: „Nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane“ (Lk 22, 42). Apoštol Pavol o Ježišovi píše, že „sa uponížil, stal sa poslušným až na smrť na kríži“ (porov. Flp 2, 8). S milosrdenstvom – „Podobne ako s láskou aj v prípade milosrdenstva stretávame dvojitú dimenziu: horizontálnu smerom k ľuďom a vertikálnu medzi človekom a Bohom, ktorá sa vyznačuje dôverou. Podľa apoštolky milosrdenstva, sestry Faustíny, my, ľudia, už nie sme vlastne ani schopní svojím pokáním napraviť dnešné ľudstvo. A tak nemáme strácať jedno: dôveru v osobu Ježiša Krista. Ježišu, dôverujem ti. Túto dôveru obsahuje v sebe slovo milosrdenstvo, ktoré je súčasťou môjho biskupského hesla a s ktorým dnes predstupujem pred vás. Vo všetkých našich snaženiach a námahách, v úspechoch i v biede, zachovajme si dôveru, že Boh je s nami, že je Boh dobrotivý a milosrdný, a zároveň buďme milosrdní voči druhým“.
Ak sme siahli po myšlienkach, ktoré boli v homílii pri preberaní úradu, radi ich predkladáme ako túžbu pokračovať v nastúpenej, ba už posilnenej ceste. Kráčať ďalej s láskou, ktorú Pán prijíma i v našich limitoch; s poslušnosťou voči Pánovi a to až v takej miere, aby sa stala každodenným pokrmom; ale nad všetkým nech kraľuje milosrdenstvo, čerpané zo svojho zdroja – z Božieho milosrdenstva, ako jedinej záchrany blúdiaceho ľudstva.
Teraz sa už dívame na prítomnosť i do budúcnosti, čoho výsledkom je iste i iniciatíva Benedikta XVI., ktorý zriadil oficiálne 12. októbra 2010 „Pápežskú radu na podporu novej evanjelizácie“. „Znovu urobiť evanjelium stredobodom života dnešného človeka“ – k tomu nás pozýva Svätý Otec prostredníctvom synody o novej evanjelizácii. Tieto slová povedal predseda novovzniknutého pápežského dikastéria pre podporu novej evanjelizácie, arcibiskup Rino Fisichella, na margo synody, ohlásenej Benediktom XVI. na rok 2012. Základom novej evanjelizácie má byť Katechizmus katolíckej cirkvi a rozvíjanie lepšej spolupráce medzi jednotlivými cirkvami. Prvý predseda Rady abp Rino Fisichella, konštatoval súčasnú situáciu slovami sv. Gregora Veľkého: „Veriaci od nás odchádzajú a my mlčíme“, a dodal: „ak sme doteraz mlčali pri odpadnutiach od viery a pasívnom vplyve sekularizácie, teraz nastal čas, aby sme výrazne a odvážne zdvihli hlas“.
V rozhovore pre Vatikánsky rozhlas abp Fisichella dodal: „Líniu už naznačil Svätý Otec vo svojom apoštolskom liste «Ubicumque et Semper». Myslím, že tam sú niektoré kľúčové body, ktoré mi prichádzajú na myseľ, a na prvom mieste, povedal by som, že treba obnoviť všetko, čo je v Cirkvi obsiahnuté, aby bola schopná odovzdať evanjelium Ježiša Krista modernému človeku. Často sa tiež hovorí o púšti, v ktorej žije súčasný moderný človek: prečo? Pretože sa vzdialil od Boha, nenašiel, čo chcel, a preto sa čoraz viac uzavrel do seba a nebol schopný uspokojiť svoje túžby. Človek potrebuje Boha. Pápež znovu privádza do popredia túto dimenziu, ktorá je stredobodom života.“ Predseda Pápežskej rady pre podporu novej evanjelizácie spomenul aj ďalšiu výzvu, ktorú Benedikt XVI. predniesol už niekoľkokrát: „V sekularizovanej spoločnosti uviesť na správnu mieru vzťah medzi vierou a rozumom“. „Ak človek hľadá pravdu“, pokračoval Mons. Rino Fisichella, „nemôže zo svojho života vylúčiť prítomnosť Boha. Sekularizácia je veľkou témou a nemá vplyv iba na Cirkev, sekularizácia je jav, ovplyvňujúci na prvom mieste kultúru, a preto sa dotkne všetkých dimenzií, v ktorých človek žije“.

Otec arcibiskup – metropolita!
Pri tak významných jubileách, akým je dnešné sa zvyknú vyslovovať priania o zdraví, porozumení, a pod. Všetko to dnes z úprimného srdca žičíme a vyprosujeme od Pána. Avšak stojac pred tak dôležitou výzvou pápeža Benedikta XVI. o novej evanjelizácii, ktorú preberá od Jána Pavla II. a usiluje sa ju uviesť do života, chceme spolu s Tebou, o. arcibiskup, v poslušnosti byť čo najbližšie Svätému Otcovi a v rámci svojich síl, s láskou a milosrdenstvom prijať túto iniciatívu ako pravdivé vanutie Ducha Svätého našich čias a nestáť bokom. Povzbudení už veľakrát slovami, že Pán si „poradí“ a prijme i naše obmedzené schopnosti, lebo úsilie o Božie Kráľovstvo nie je len výsledkom vypätia ľudských síl. I tie sú potrebné a nezanedbateľné. Ale v prvom rade platí, čo sme počuli v dnešnom prvom čítaní z Listu Filipanom: „Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje“ (4, 13). V plnej miere dôverujeme v Pánovo požehnanie -a z ľudskej stránky, si radi opakujeme Tvoje slová kňazom z inauguračnej homílie, slová k druhej rodine: „Tou druhou rodinou ste vy, bratia kňazi. Obrad kňazskej vysviacky pripomína mne i vám, že ste mojimi prvými a najbližšími spolupracovníkmi. K tomu sa odvážim dodať, že aj mojimi priateľmi. Takto s vami aj počítam. Chcem s vami rozprávať, povzbudzovať vás a pomáhať vám v plnení svojich pastoračných úloh a na ceste k svätosti. Dávam vám prísľub svojich modlitieb i živého záujmu o vás. Chcem, aby sme spolu kráčali pred zvereným ľudom ako hodnoverní svedkovia Ježiša Krista a to s láskou, poslušnosťou a milosrdenstvom“. Ďakujeme za tieto slová.
Radi prijímame podávanú ruku, aby v jednote a z jednoty rástlo Božie dielo. Nech prejavená dobrá vôľa kňazov Košickej arcidiecézy spolupracovať v jednote je jedným z milých darov k dnes slávenému jubileu. Sme ochotní prijať na svoje plecia rozloženie bremena zodpovednosti za Novú evanjelizáciu a všetky aktivity arcidiecézy. Svoje úmysly, ale i prosby za Teba, milý jubilant, zverujeme Matke Božej Sedembolestnej, Tvojmu patrónovi sv. Bernardovi, sv. Ondrejovi apoštolovi – patrónovi našej arcidiecézy, tiež Košickým mučeníkom ako aj „košičanke“ bl. Sáre Salkahazyovej. Na mnoho šťastných a blažených rokov! Amen.

Mons. Stanislav Stolárik
košický pomocný biskup
generálny vikár