P O Z V Á N K A

 

Metodický seminár pre učiteľov náboženstva a náboženskej výchovy

 

Termín:          16. 11. 2012 (piatok)

 

Téma:             Katechizmus katolíckej Cirkvi pre mladých – YOUCAT

 

Cieľ:               Predstaviť metódy využitia YOUCAT-u pri príprave na sviatosť birmovania        a v školskom vyučovaní náboženstva/náboženskej výchovy

 

Lektor:           ThDr. Martin Michalíček

                       

Miesto konania: Teologická fakulta, Hlavná 89, Košice

 

P r o g r a m:

8.30  –    9.00  Prezencia

9.00  –  10.30  História vzniku YOUCAT-u

10.30 – 10.45  Prestávka

10.45 –  12.00 Metódy práce s YOUCAT-om

12.00 – 12.15   Diskusia, záver

 

Organizačné pokyny:

Náklady spojené so vzdelávaním hradíDiecézny katechetický úradv Košiciach. Cestovné, stravné, ubytovanie, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.

 

 

Košice 5. 11. 2012                                                                 ThDr. Vladimír Šosták, PhD.

biskupský vikár a riaditeľ DKÚ

 

 

 

Vybavuje:

Mgr. Agáta Moňoková

Tel.: 055/6828149

e-mail: dkukosice@rimkat.sk; monokova@rimkat.sk

http://www.dku-ke.rimkat.sk