Diecézny katechetický úrad Košickej arcidiecézy vás pozýva na  metodický seminár učiteľov náboženskej výchovy a náboženstva

Téma: Reforma školského vzdelávania v predmete náboženstvo/náboženská výchova

Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o.  v spolupráci s Diecéznym katechetickým úradom Košickej arcidiecézy na základe čl. III bod 2 Zmluvy o katolíckej výchove a vzdelávaní medzi Slovenskou republikou a Svätou Stolicou (č.394/2004 Z.z.) a Zákona o výchove a vzdelávaní č. 245/2008 Z.z. pozýva všetkých učiteľov náboženskej výchovy a náboženstva Košickej arcidiecézy na seminár k školskej reforme.

Termín:                      14. októbra 2011 (piatok)

Začiatok: 9.00 hod.

Ukončenie: 13.00 hod.

Miesto konania: Teologická fakulta, Hlavná 89, Košice (veľká aula)

Cieľ: Oboznámiť učiteľov NAV/NAB s novým spôsobom vyučovania v ročníkoch vstupujúcich do školskej reformy v šk. roku 2011/2012

Program:

Odzrkadlenie princípov novej koncepcie N/NV v didaktických pomôckach

(metodické príručky, pracovné zošity, učebnice)

Predstavenie metodických príručiek náboženstva pre 4. a 8. a 9.  roč. ZŠ

Predstavenie materiálov pre prácu s interaktívnou tabuľou, nachádzajúcich sa na CD a DVD (prílohy jednotlivých metodických príručiek)

Diskusia

Lektori: Ing. Mgr. Anna Kopecká,  riaditeľka KPKC, Spišská Nová Ves

PaedDr. ThLic. Jana Hurajtová, metodik KPKC, Spišská Nová Ves

PaedDr. Anna Gembalová, metodik KPKC

PaedDr. Lenka Dobrenková, matodik KPKC

 

Organizačné pokyny: Náklady spojené so vzdelávaním hradí KPKC a DKÚ. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.

 

 

ThDr. Vladimír Šosták, PhD. v.r.                                                       Anna Kopecká, v.r.

riaditeľ DKU                                                                                     riaditeľka KPKC