V 11. kapitole knihy Genezis čítame tieto slová: „Poďme, narobme tehál a vypáľme ich v ohni!“ Tehly im slúžili namiesto kameňa. Pri výstavbe Babylónskej veže je najprv potrebné spomenúť, že o tomto pláne výstavby nik nediskutoval s Pánom. To je základňa celej tejto časti Biblie. Nik neprosil Pána o vedenie, o radu, či rozlišovanie. Nikomu nenapadlo spýtať sa, čo si o tom myslí Stvoriteľ. To je podstatný rozdiel medzi Noemovým príbehom a tým babylónskym.
Namiesto kameňa, skaly použili tehly. To, čo sa tým chce povedať môžeme pochopiť, ak si uvedomíme, že tehla je vytvorená človekom a kameň samotným Stvoriteľom. Tehla je však uniformná a lepšie sa s ňou buduje. Kamene sú rozličnej veľkosti, tvaru, farby, ale sú vždy skalou, ktorá bola stvorená Pánom pri obrovskom tlaku. Zaujímavosťou je aj to, že v hebrejčine slovo „kameň“ sa povie „aven“. Zaujímavé je to preto, lebo toto slovo vieme rozdeliť na dve časti: „av“ – čo znamená „otec“, kde to „v“ je vlastne „b“, ktoré sa však na konci slova vždy číta slova ako „v“ – poznáme aramejské slovo „abba“. A potom druhou časťou je „ben“, a toto slovo znamená „syn“. Kameň – aven – znamená otec a syn v spojení. Žeby to bola náhoda? Možno…
Keď sa v týchto časoch často uchyľujeme ku kritike mnohých životných, spoločenských ako aj cirkevných ustanovizní, musíme sa predovšetkým pýtať, či sa neopakuje história Babylónu: či nebudujeme stavbu života manželstva, spoločenstva, cirkvi z tehál. Či okolo nás nie sú samé tehly?
Dôležitosť tohto biblického posolstva zdôraznil predovšetkým Ježiš v reči na vrchu, kde hovorí: A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica a oborili sa na ten dom, ale dom sa nezrútil, lebo mal základy na skale.
A ten, ktorý bol nazvaný Petros – Kefa alebo – Skala, vo svojom prvom liste píše: Prichádzajte k nemu, k živému kameňu, ktorý ľudia síce zavrhli, ale pred Bohom je vyvolený a vzácny, a dajte sa vbudovať aj vy ako živé kamene do duchovného domu.
Nič sa neoplatí stavať, iba ak na skale, ktorou je náš Boh. Myslíme na to pri každom našom dnešnom úsilí.

ThDr. Vladimír Šosták, PhD.
biskupský vikár