„Cirkev nevedú nijaké pozemské ambície. Ide jej len o jedno: pod vedením Ducha Tešiteľa pokračovať v diele samého Krista, ktorý prišiel na svet, aby vydal svedectvo o pravde, aby priniesol spásu, a nie odsúdenie; aby slúžil, a nie aby si dal posluhovať.“
Druhý vatikánsky koncil, konštitúcia Gaudium et spes, 3

Diecéza od 9.08.1804 (Pius VII., In universa gregis Domininic cura)

Arcidiecéza od 31.03.1995 (Ján Pavil II., Pastorali quidem permoti)

Košická arcidiecéza je časťou Božieho ľudu, spoločenstvom veriacich katolíkov – kňazov, diakonov, rehoľníkov a laikov, ktorí pod vedením svojho arcibiskupa sa usilujú žiť krstné povolanie.

Poslaním arcidiecézy je ohlasovať Ježiša Krista, prežívať Jeho sviatostnú prítomnosť zvlášť v Eucharistii, prispievať k vytváraniu spravodlivej spoločnosti v tomto svete, pomáhať ľuďom, aby dosiahli dokonalosť života a mali účasť na spáse v Božom kráľovstve.

počet katolíkov 522.008 diecézni kňazi 440
 dekanáty 19
farnosti 219
kostoly 594
z toho po r. 1989 150
Kompletná štatistika (stav k 31. 12. 2018)