Z dôvodu nadmerného enviromentálneho zaťaženia  likvidáciou nebezpečných odpadov obsahujúcich arzén (As), polychlórované bifenyly (karcinogénne PCB látky), zinok (Zn), kadmium (Cd), chróm (Cr), meď (Cu), ortuť (Hg) v Odkalisku Poša, čo spôsobuje extrémne znečistenie životného prostredia a negatívne dopady na ľudské zdravie, požadujeme ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jeho následnú sanáciu.

Z tohto dôvodu bola 21.08.2018 spustená petícia, ktorej cieľom je vyzbierať minimálne 30 000 podpisov od občanov. Petícia je adresovaná Ministerstvu životného prostredia SR.

V prílohe vám posielame vyhlásenie a petičný hárok. Petíciu je možné podpísať aj v elektronickej podobe na priloženom linku: https://www.peticie.com/peticia_za_ukonenie_prevadzky_odkaliska_poa_a_jej_naslednu_sanaciu

POSA – Vyhlásenie k petícii

POSA – -Petičný hárok