Drahí bratia a sestry,

oslavujeme narodenie nášho Spasiteľa Ježiša Krista, ktorý nás po tieto dni ešte viac stmeľuje v našich rodinách a tiež ako členov farskej rodiny. V tomto posvätnom čase Vianoc prichádzam medzi vás mojim prvým pastierskym listom. Srdečne vás pozdravujem a želám, aby šťastie a radosť sv. Jozefa a Panny Márie z narodenia Ježiša mali trvalé miesto vo vašom srdci a istota, že Boh je s vami bola duchovnou silou do ďalších dní života.

Počas predchádzajúcich rokov v službe pomocného biskupa a generálneho vikára som mal možnosť navštíviť takmer všetky farnosti. Osobne poznám mnohých z vás a ešte viac vy poznáte mňa. Nie sme si cudzí. Navyše, od chvíle kedy ma Svätý Otec Benedikt XVI. menoval košickým arcibiskupom, vznikol medzi nami podstatne hlbší vzťah, ktorého jedným z každodenných prejavov je moja modlitba za vás a vaša za mňa. Službu otca diecéznej rodiny chcem vykonávať v duchu môjho biskupského hesla: S láskou, poslušnosťou a milosrdenstvom.

V uplynulom období mi boli položené otázky ohľadom mojich predstáv a plánov. Môj pohľad na budúcnosť arcidiecézy spájam s víziou pre každú jednotlivú farnosť: aby „sa medzi vami upevnilo svedectvo o Kristovi“ (1Kor 1, 6). Chcel by som, aby spoločenstvá veriacich – vo farskom kostole, na filiálke, na cirkevnej škole a inde, boli zamerané na Ježiša Krista, aby si boli vedomé, že on je uprostred nich, aby sme ho uctievali a vzdávali mu „dobrorečenie a česť, slávu a moc“ (Zjv 5, 13). Tým zároveň v dnešnej dobe – a nielen počas Vianoc – sme urobili počuteľným betlehemský hymnus: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle“ (Lk 2, 14). Preto vás chcem všetkých a každého osobitne povzbudiť k novému nadšeniu pre Krista, ktoré pramení zo stretnutia s ním, ako to dosvedčujú evanjeliové svedectvá.

Nadšení boli pastieri, ktorí „našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach“ takže „oslavovali a chválili Boha za všetko, čo počuli a videli“ (Lk 2, 16.20).

Nadšení boli mudrci od východu, ktorí sa Ježišovi nesmierne zaradovali, otvorili mu svoje pokladnice a srdcia (Mt 2, 1-11).

Nadšení boli všetci, ktorí ako ľudia dobrej vôle prišli za Ježišom. V jeho osobe, slove a čine stretli Božiu dobrotu a lásku k ľuďom (Tit 3, 4).

Nadšený Ježišom od prvého stretnutia bol Ondrej, jeden z učeníkov Jána Krstiteľa a brat Šimona Petra. Ako prvý medzi apoštolmi prišiel ku Kristovi a neskôr po trojročnej formácii u Ježiša obdarený silou Ducha Svätého urobil všetko pre ohlasovanie evanjelia. Práve tohto svätca, apoštola Ondreja, si v roku 1805 zvolili košickí kňazi spolu so svojim prvým biskupom Ondrejom Szabóm za nebeského patróna diecézy.

Pred mesiacom som pre našu arcidiecézu vyhlásil Rok sv. Ondreja, ktorý potrvá do 30. novembra 2011 a jeho zámerom je duchovná obnova celej arcidiecézy ako príprava k tomu, aby sme  mohli časť z posvätných relikvii sv. Ondreja priniesť a natrvalo uchovávať v Košickej katedrále. Predovšetkým však chceme sa inšpirovať jeho príkladom, ísť za Kristom, byť s ním, hlbšie pochopiť Ježišovu osobu a potom nanovo a lepšie priblížiť evanjeliové posolstvo dnešnému človeku, aby mal znovu otvorený prístup k Bohu (Verbum Domini, 2).

Jedným so spôsobov ako sa stretnúť s Kristom, počúvať ho a prehĺbiť vzťah s ním je čítanie Svätého Písma. Bez hlbšieho poznania Božieho slova nemôžeme pokročiť v duchovnom živote a náš život sa nemôže stať darom lásky pre iných (Verbum Domini, 86-87). Veľký svätec kresťanského staroveku sv. Augustín spomína, že v nejasných okamihoch svojho života a uprostred vnútorných zneistení a zápasov, keď hľadal pravdu a odpovede na mnohé otázky, zrazu počul detský hlas, ktorý mu vravel: „Tolle, lege“ – „Vezmi a čítaj“. Tento hlas pochopil ako Božiu výzvu k čítaniu Svätého Písma, ktoré mu deň za dňom dodávalo radosť, pokoj a vnútornú silu. Rok sv. Ondreja chce byť impulzom nabrať odvahu a otvoriť túto Knihu kníh a začať čítať Božie slovo, ktoré „je živé a účinné“ (Hebr 4, 12), má moc pozitívne meniť ľudský život a našu súčasnosť, je svedectvom o Božej láske k nám. Poznávaním Písma spoznávať bližšie Ježiša Krista.

Osobitne povzbudzujem vás, drahí rodičia, otcovia a matky, aby ste si dokázali nájsť čas a so svojimi deťmi si sadli k Svätému Písmu, otvorili jeho stránky, prečítali posvätný text a uvažovali nad ním. To je spôsob ako sa s deťmi učiť princípom evanjelia a evanjelium aj žiť. Takto nepochybne budete prvými ohlasovateľmi Božieho slova svojim vlastným deťom. Vaša rodina je nenahraditeľným miestom výchovy a rozvoja ľudskej osoby a tiež základnou bunkou, z ktorej vychádza duchovná a mravná obnova spoločnosti.

Okrem samostatného čítania Svätého Písma jestvuje aj veľmi zaujímavá forma –spoločné modlitbové čítanie nazývané lectio divina (Božie čítanie). Tento spôsob sa pokúsime ponúknuť vo farnostiach prostredníctvom našich kňazov. Pozostáva z jednoduchých štyroch krokov: čítanie, rozjímanie, modlitba a kontemplácia. Lectio divina je osvedčeným spôsobom ako umožniť Duchu Svätému, ktorý inšpiroval Sväté Písmo, aby znova hovoril k všedným i sviatočným dňom nášho života a pomohol nám formovať vlastnú odpoveď na Ježišovu výzvu k dokonalosti života (Mt 5, 48).

V tomto duchu som zvolil hlavnú myšlienku pre Rok sv. Ondreja, ktorá znie: Slovo Pánovo – vždy a všade. Bude nám pripomínať naše odhodlanie stretávať sa s Kristom za pomoci Božieho slova a tiež nám bude pripomínať druhú ondrejovskú črtu, ktorú by sme si mali osvojiť. Je ňou osobné svedectvo o Kristovi, ktoré vydal sv. Ondrej pred svojim bratom a po Turíciach ohlasovaním evanjelia v gréckom svete.

V dnešnej dobe nie je ťažké stretnúť človeka – niekedy je to člen vlastnej rodiny – ktorý sa vzdialil Kristovi alebo zabudol na neho; ktorý síce bol pokrstený, ale nebol zatiaľ dostatočne evanjelizovaný; alebo ktorý jednoducho zľahostajnel vo viere. Majme odvahu hľadať spôsob ako sa priblížiť k druhému, ako mu predstaviť cestu k pravému šťastiu, učiť umeniu žiť a odovzdať mu vlastnú skúsenosť s Ježišom Kristom. Pokúsiť sa o to znova a nanovo, s novou silou a zápalom je súčasťou programu novej evanjelizácie.

Možno otázok bude viac, než sme schopní dať odpovedí. Ale evanjelizácia, ku ktorej sme ako kresťania vyzvaní, znamená vytvárať spoločenstvo s Ježišom Kristom a posilňovať vzájomné vzťahy, ako to čítame o prvých kresťanoch, ktorí mali jedno srdce a jednu dušu (Sk 4, 32).

Drahí bratia a sestry,

vám, vašim rodinám a celému farskému spoločenstvu vyprosujem požehnaním a Božou milosťou sprevádzaný celý Nový rok. Nech nám nechýba nadšenie za Ježiša Krista a odvaha k svedectvu o našom vzťahu s ním. Slovo Pánovo nech vždy a všade pretvára náš vzťah k Bohu a naše vzťahy navzájom. Nech nám v tom pomáha svojím materským príhovorom preblahoslavená Panna Mária, ktorá bola s apoštolmi vo chvíli, keď zotrvávali na modlitbách pri Božom slove a boli obdarení silou Ducha Svätého k ohlasovaniu evanjelia.

Žehnám vás v mene Otca, i Syna i Ducha Svätého.

 

Mons. Bernard Bober 

 arcibiskup-metropolita