Inštitút rodiny, z poverenia otca arcibiskupa Bernarda Bobera organizuje kurz nazvaný Štúdium rodiny (ŠR). ŠR je formou prípravy osôb, ktoré chcú slúžiť Bohu, slúžiac rodinám a osobám, ktoré vo vzdialenej alebo blízkej budúcnosti majú zámer uzavrieť manželstvo.
Po skončení ŠR môže byť účastníkom udelená kánonická misia, ktorá ich splnomocňuje reprezentovať náuku katolíckej Cirkvi v oblasti zahrnutej výukou štúdia. Znamená to prakticky splnomocnenie:

–    pripravovať snúbencov na manželstvo,
–    pomáhať manželom poradenstvom v oblasti výchovy detí a manželského života,
–    viesť katechézy v základných a stredných školách v rámci vzdialenej a blízkej prípravy na manželstvo,
–    viesť neformálne manželské spoločenstvá,
–    prednášať prednášky pre manželov.
Kurz trvá 1 rok, počas ktorého sa uskutoční 10 víkendových stretnutí (so začiatkom v piatok večer a ukončením v nedeľu popoludní) a jedno 10-dňové sústredenie počas prázdnin, ktorého sa môže zúčastniť celá rodina účastníka (minimálne však druhý manželský partner).
Požiadavky na záujemcu o ŠR:
–    osoba žijúca aspoň 3 roky v manželstve (môžu to byť aj obidvaja manželia),
–    vyslaná farárom z vlastnej farnosti,
–    zrelý kresťan, ktorý prijal sviatosť birmovania,
–    ukončené aspoň stredoškolské vzdelanie,
–    vek primeraný pre formu ďalšej práce vo farnosti (práca s mládežou, snúbencami, manželmi),
–    dobrý zdravotný stav (bez psychických porúch).
Odporúča sa, aby v prípade záujmu boli z jednej farnosti vyslané do kurzu aspoň dve osoby. Nakoľko počet účastníkov kurzu je limitovaný, prihlásení záujemcovia absolvujú pohovor a organizátor ŠR urobí výber z prihlásených záujemcov.
Nový ročník ŠR začne v apríli 2012. Záujemcovia vyhovujúci uvedeným požiadavkám sa môžu prihlásiť do 29. februára 2012.

 

Kontaktná osoba:     Ing. Anton Matuševský

Inštitút rodiny
Alžbetina 14
040 01 Košice
Tel./fax: 055 625 40 15, e-mail:  irke@irke.sk,  www.irke.sk