Kult svätej Alžbety bol od 13. storočia rozšírený takmer po celej Európe. Svätá Alžbeta sa stala patrónkou manželiek, mladých matiek, chudobných a chorých, sirôt a vdov, pekárov a charity. Mesto Košice, ako aj tunajšia katedrála sú  zasvätené tejto svätici.

V nedeľu 18. novembra bola v Košiciach odpustová slávnosť ku cti sv. Alžbety, patrónky katedrály a mesta. Slávnosť sa začala o 9:00 hod. svätou omšou v maďarskom jazyku, ktorej predsedal Mons. Zoltán Pásztor, biskupský vikár.

Nasledovala odpustová svätá omša o 10:30 hod., ktorej predsedal Mons. Bernard Bober. Ten vo svojej homílii vyzdvihol príklad a veľkosť sv. Alžbety a dôležitosť jej odkazu. Vo svojej dobe využila všetky prostriedky, aby pomohla svojim blížnym.

Homília Mons. Bernarda Bobera , košického arcibiskupa  metropolitu :

Prednedávnom som čítal krátku správu o jednom cestovateľovi, ktorý mal iba tri dni na to, aby po vycestovaní do Južnej Afriky čo najlepšie opísal situáciu v tejto exotickej krajine. Zaujalo ma hlavne pomenovanie, ktorým označil článok, kde opísal svoje tri dni na cestách. Dal mu veľmi výstižný nadpis: Južná Afrika včera, dnes a zajtra! Týmto nadpisom vystihol nielen históriu tejto krajiny, ale aj celé tri dni svojej návštevy i vyhliadky do budúcna.

Hneď mi to pripomenulo známe logo jubilejného roka 2000, na ktorom dominoval nadpis: Kristus ten istý včera, dnes a naveky! Bol to tiež vynikajúci titul prevzatý od apoštola Pavla z listu Hebrejom, ktorý sme dnes čítali ako prvé čítanie: Ježiš Kristus je ten istý včera i dnes a naveky! (Hebr 13, 1-8).

Toto je prekrásne Božie prisľúbenie, že Božia láska je nemenná, že je stále verná voči nám hriešnikom a že sa to nikdy nezmení, ani vtedy keď my budeme neverní. Apoštol nás v tom istom liste vyzýva, aby sme si všímali tých, ktorí nám hlásali Božie slovo a stali sa pre nás príkladom. Máme si všímať aj koniec ich života a máme napodobňovať ich vieru, ich lásku ku Kristovi. Lebo: Kristus je v nich – ten istý včera, dnes a naveky!

Kristus viditeľne pôsobil v živote tej, ktorú dnes oslavujeme – svätice zo začiatku 13. storočia – svätej Alžbety. Láska k ľuďom a láska k Bohu sa v nej spájajú a sú neoddeliteľné! Na jej živote vidno, že slúžiť ľuďom a urobiť ich trvalo šťastnými, možno jedine vtedy, keď sa skutky milosrdenstva spoja s láskou k Bohu.

Alžbeta bola mladá a krásna – vo vnútri i navonok. Bola to vysoko postavená šľachtičná, a predsa sa dokázala skloniť tak hlboko k všetkým biednym, aby preukázala lásku na tak vysokej úrovni! Keď mala 20 rokov, zomrel jej milovaný manžel. Zaopatrila deti, zariadila všetko potrebné a opustila svoj slávny hrad Wartburg. Prvú noc strávila v maštali. Ráno zašla k františkánom a po speve Teba Bože chválime, povedala: Teraz som konečne taká chudobná, ako bol Kristus! Jej zjednotenie s Ježišom bolo príťažlivé a oslovujúce. Každý to videl a ľahko rozpoznal. Alžbeta už žila iba pre neho, doslova sa doňho zaľúbila a sľúbila mu vernosť a jednotu s ním. A v jednej omilostenej chvíli vraj počula Ježišove slová: Ak zostaneš pri mne, aj ja zostanem vždy pri tebe! A zostal s ňou – ten istý včera, dnes i naveky!

S Ježišom plánovala a organizovala pomoc pre všetkých, ktorých stretla. Poznala ich osobné príbehy a vedela im dať do ruky prostriedky, aby sa aj vlastným pričinením dokázali vymaniť z biedy. Jej pomoc nebola jednorazová či chaotická. Alžbeta dobre poznala ako fungoval systém vtedajšieho sveta a vedela presne čo má podniknúť, aby sa Boží projekt pomoci v tomto sebeckom svete udržal na dlhšiu dobu. Preto ani starostlivosť o chorých nezjednodušila iba na empatický prístup a utešujúce prísľuby. Alžbeta ešte spolu so svojim manželom a aj potom neskôr zakladala a budovala nemocnice a hospice. Nezostala iba pri rečiach, ale konala, robila čo mohla a zo svojho obetovala vždy všetko. Robila to s jediným cieľom – všetko pre Ježiša!

Uvedomovala si, že Kristova Cirkev nie je len charitatívnou organizáciou, ona žije z Ježiša a pre Ježiša, pracuje k jeho chvále, a jej jediným cieľom je zjednotenie všetkých ľudí s milosrdným Bohom, tu i vo večnosti.

Alžbeta veľmi dobre poznala spoločenské príčiny chudoby, a preto konkrétne bojovala proti nespravodlivým praktikám vtedajšieho biznisu. Presne sledovala, či jedlo, ktoré prichádzalo na jej kniežací stôl, bolo získané spravodlivým spôsobom. Ak bolo daňové zaťaženie roľníkov príliš vysoké a zdieralo ich práve v rokoch neúrody, Alžbeta odmietala jesť takto vynútené potraviny. Takto bojkotovala spolu so svojimi priateľkami všetky princípy nespravodlivosti a zotročovania chudobných. Ovplyvňovala kniežací dvor a vplývala na šľachticov a vtedajších politikov, aby pre lásku k Bohu a hlas svedomia nezabúdali na ľudí, ktorí sú na okraji.

Svätá Alžbeta je tak aktuálna a tak presvedčivá aj pre dnešnú dobu, žeby sme mohli nahlas vysloviť prianie, aby nám Boh aj v tomto čase poslal takú poličku, právničku, lekárku, členku inteligencie, učiteľku, umelkyňu, akademičku, aktivistku, či významnú predstaviteľku spoločenského života! Boh nám v posledných desaťročiach takú jednu sv. Alžbetu už daroval v osobe svätej Matky Terezy, ale vždy znovu a na ďalších miestach potrebujeme nanovo vidieť toto Ježišovo svetlo lásky a pomoci.

Alžbeta mala veľkú odvahu zrieknuť sa svojho postavenia, obetovala i moc, slobodu a slávu svojho šľachtického stavu, zriekla sa svojho príjmu i majetku, len aby mohla konať a slúžiť – ale nie zhora dolu – ale na rovnakej úrovni s trpiacimi – ako chudobná pre chudobných!

Nenechala sa odradiť ani výsmechom, ani nepochopením okolia, ani tlakom vtedajšej verejnej mienky či dvornej etikety a nedala by sa odradiť ani terajšou politickou korektnosťou – povedala by vždy pravdu a myslím, že najhlasnejšie by za ňu hovorili jej skutky – najvnútornejšie spojené s Ježišom. Alžbeta je svedkom jednoty lásky k Bohu i lásky k ľuďom.

Dnešnej Európe by Alžbeta jasne odkázala, že akýkoľvek sociálny projekt v sociálnej sfére je neudržateľný na dlhšiu dobu, pokiaľ nevychádza z prameňa lásky ku Kristovi. Akákoľvek angažovanosť pre sociálne znevýhodnených, trpiacich a chorých, sa bez lásky ku Kristovi rýchlo vyčerpá, radikalizuje, alebo predčasne stroskotá a povedie k rezignácii.

Alžbeta to dobre vedela, a preto sa v jej službe vždy spája obetavé nasadenie s neustálou modlitbou. Znova a znova počas dňa odbehla do kaplnky, aby sa posilnila modlitbou, rozhovorom s Ježišom. Pýtala si od neho silu, radu, prosila o pomoc dobre formulovať slová útechy a žiadala si od Krista schopnosť dobre evanjelizovať každú úbohú dušu. Z Krista v Eucharistii čerpala odhodlanie obetovať sa až do krajnosti. Pri nohách Nebeskej Matky Panny Márie si vyprosovala schopnosť byť matkou všetkým chudákom. Práve kvôli tomu je Alžbetina služba príkladom pre nás veriacich.

Bratia a sestry! Možno si poviete: Ja by som to takto nedokázal – vždy znovu prerušiť prácu a venovať sa modlitbe! Ak to nedokážeme urobiť počas práce, tak potom prerušme niekedy aspoň na chvíľu to nepochopiteľné strácanie času pred televízorom, či pri bezcieľnej komunikácii na sociálnych sieťach, aby sme cez silu modlitby mohli byť viac obetaví a presvedčiví v skutkoch! Staňme sa konečne ľuďmi činu, nezostávajme iba pri odovzdávaní informácií hovoreným či písaným slovom, formujme sa navzájom a motivujme jeden druhého dobrými skutkami.

Ježiš nám to pripomína v dnešnom evanjeliu: Milujte svojich nepriateľov, dobre robte, požičiavajte a nič za to nečakajte! Tak bude vaša odmena veľká a budete synmi Najvyššieho, lebo on je dobrý aj k nevďačným a zlým (Lk 6, 27-38).

Otvorené oči pre ľudí, ktorí potrebujú pomoc a jasný príkaz kresťanskej lásky k blížnym, sú dostatočne silnou motiváciou, aby sme konali skutky Božej lásky aj napriek tomu, že mnohokrát máme prázdne účty i vrecká. Veď keby sme sa vyhovárali na iba nedostatok peňazí, neurobili by sme nikdy nič.

Boh však dáva človeku silu prekonať všetky prekážky na ceste k službe všetkým ľuďom bez rozdielu. Lebo kto nezištne slúži ľuďom, oslavuje Boha! Preto apoštol Pavol hovorí: Milujte sa navzájom bratskou láskou, predbiehajme sa vzájomne v úctivosti, v horlivosti neochabujte, buďte vrúcneho ducha, slúžte Pánovi! … Radujte sa s radujúcimi, plačte s plačúcimi. Navzájom rovnako zmýšľajte a nezmýšľajte vysoko, ale prikláňajte sa k nízkym (Rim 12, 9-16).

Drahí bratia a sestry! Nech sa raz všetky naše dobré skutky premenia pred Pánom života i večnosti na voňavé ruže, podobne ako v prípade svätej Alžbety. Verme, že Matka Božia Panna Mária ich ukáže a zanesie rovno k svojmu Synovi a pripomenie mu, že sme ho počas pozemského života zakaždým spoznali tam, kde bol vždy – v chudobných, trpiacich, chorých, väznených, utečencoch, bezdomovcoch, opustených a pokorných – lebo on je v týchto maličkých vždy ten istý – včera, dnes a naveky!

Svätá Alžbeta, oroduj za nás a za naše mesto! AMEN

V Košickej arcidiecéze je slávnosť sv. Alžbety aj príležitosťou konať reálne dobro. Celodiecézna zbierka pod názvom „Dobročinná zbierka sv. Alžbety“, ktorá prebieha aj tento rok, napomôže vytvoreniu pútnického zázemia vo Vysokej nad Uhom.