Košice, 15. novembra (TK KBS) – Celoslovenský liturgický deň sa uskutočnil v pondelok 14. novembra na pôde Teologickej fakulty Katolíckej univerzity (KU) v Košiciach. Zorganizovala ho Liturgická komisia Konferencie biskupov Slovenska (KBS) v spolupráci s Teologickou fakultou KU a Liturgickým inštitútom Jána Jaloveckého. Tohtoročnou témou bolo Ars celebrandi – umenie celebrovania (slávenia) liturgie.

Podujatie začalo v seminárnom kostole svätou omšou, ktorému predsedal košický arcibiskup a metropolita Mons. Bernard Bober. V homílii poukázal na posynodálnu apoštolskú exhortáciu Svätého Otca Benedikta XVI. Sacramentum caritatis, v ktorej Svätý Otec upozorňuje na úzke prepojenie medzi ars celebrandi a plnou, aktívnou a plodnou účasťou na liturgii. Prvou vecou, ktorou sa napomáha účasti Božieho ľudu na posvätnom obrade, je primerané slávenie samotného obradu. Kňazi, diakoni a veriaci sa sami majú snažiť o to, aby čoraz lepšie chápali autentický zmysel obradov a liturgických textov, aby sa tak napomohlo plodnému sláveniu liturgie. Tomuto cieľu chce prispieť aj tento Celoslovenský liturgický deň.

Po svätej omši nasledovala prednášková časť. Po krátkom príhovore prof. Cyrila Hišema. dekana Teologickej fakulty KU, predniesol dve prednášky prof. Juan Javier Flores Arcas. rektor Pápežského aténea sv. Anzelma v Ríme. Venoval sa teologickému základu liturgie, ktorá je vo svojej podstate sprítomnením Kristovho Tajomstva. Správne pochopenie podstaty liturgie vedie aj k jej správnemu prežívaniu a k autentickej liturgickej spiritualite. Upozornil, že pravú liturgickú kreativitu, ktorá je pri slávení potrebná a predvídajú ju aj liturgické knihy, nemožno zamieňať so svojvoľnou vynaliezavosťou. Ars celebrandi si vyžaduje dôkladnú liturgickú formáciu kňazov, na čo profesor Flores v prednáške kládol veľký dôraz. Liturgická formácia je však čosi hlbšie ako liturgické vzdelávanie. Treba sa snažiť prejsť od poznania liturgie k prežívaniu liturgie.

Na Celoslovenskom liturgickom dni sa zúčastnili aj hostia z Pápežskej univerzity Jána Pavla II. v Krakove, z ktorých sa v závere prihovoril prof. Stefan Koperek. Záverečným poďakovaním všetkým organizátorom a účastníkom liturgický deň ukončil predseda Liturgickej komisie KBS Mons. Stanislav Stolárik.

TK KBS informoval Andrej Krivda