Spoločnosť Ježišova Košice
Komenského 14 domsjke@stonline.sk 055/726 67 11
040 01 Košice www.jezuitike.eu 055/726 67 26 – fax
Spoločnosť Ježišova Prešov
Pod Kalváriou 81 info@exercicnydom.eu 051/746 05 11
080 01 Prešov www.jezuiti.sk 051/746 05 32 – fax
Saleziáni Don Bosca Bardejov
Nám. Sv. Rodiny 2 bardejov@sdb.sk 054/472 26 78
085 01 Bardejov www.pobavi.sk
Saleziáni Don Bosca Humenné
Štefánikova 33 humenne@sdb.sk 0903 194 710
066 01 Humenné www.humenne.saleziani.sk
Saleziáni Don Bosca Košice
Podjavorinskej 18 lunik9@sdb.sk 055/644 10 32
040 11 Košice – Luník IX www.lunik9.sk
Saleziáni Don Bosca Košice
Na Kalvárii 23 kosice@sdb.sk 055/625 76 49
040 01 Košice www.kalvarka.sk 055/625 48 87
Saleziáni Don Bosca Košice Tri hôrky
Tri hôrky 17 trihorky.kosice@sdb.sk 055/309 29 85
040 11 Košice www.3horky.sk
Saleziáni Don Bosca Michalovce
Špitalská 15 michalovce@sdb.sk 056/642 61 48
071 01 Michalovce www.sdbmi.sk
Saleziáni Don Bosca Prešov
Jána Bottu 9 presov@sdb.sk 051/772 37 67
080 01 Prešov www.presovsdb.sk
Saleziáni Don Bosca Sabinov
Puškinova 9 sabinov@sdb.sk 0902 430 739
083 01 Sabinov www.sdbsb.wz.cz
Rehoľa dominikánov OP
Mäsiarska 6 kosice@dominikani.sk 055/622 19 21
040 01 Košice www.dmc.sk/konvent
Rehoľa premonštrátov – Fintice Želivská kanonia
Fintice č. 256/47 sebastianpts@centrum.sk 051/776 64 45
082 16 Fintice
Rehoľa premonštrátov – Košice Jasovské opátstvo
Hlavná 67 opatstvojasov@centrum.sk 055/623 36 35
040 01 Košice www.opatstvojasov.sk
Rehoľa menších bratov františkánov
Františkánske nám. 1 klastorpo@frantiskani.sk 051/773 46 07
080 01 Prešov www.frantiskani.sk
Rehoľa menších bratov konventuálov Minoriti
Kláštorná 31 brehov@klastor.minoriti.sk 056/679 52 26
076 05 Brehov www.brehov.minoriti.sk
Rád sv. Pavla, prvého pustovníka Paulíni
Nám. slobody 1496/127 rkfuvvsever@stonline.sk 057/442 18 07
093 01 Vranov nad Topľou bazilikavranov.sk
Inštitút školských bratov
Tatranská 8 051/774 30 15
080 01 Prešov
Rehoľa sv. Augustína augustiniáni
Herlianska 52 autustiniani@gmail.com 055/633 36 54
040 14 Košice www.aug.sk
Kongregácia Najsv. Vykupiteľa redemptoristi
Gaboltov č. 28 gaboltov@rimkat.sk 054/479 41 33
086 02 Gaboltov www.gaboltov.rimkat.sk
Rád bosých bratov prebl. P. M.
z hory Karmel karmelitáni
Lorinčík 40 lorincik.karmel@gmail.com 054/479 41 33
040 11 Lorinčík www.bosikarmelitani.sk
Spoločnosť katolíckeho apoštolátu
pallotíni
Ul. V. Clementisa michalovcesac@gmail.com 056/642 30 42
071 01 Michalovce www.sac.pallotini.sk