Otec Jozef Masarovič, roľník, matka Františka, rod. Pivingerová. Gymnázium Trnava, teológia Pázmaneum Viedeň. 1907 profesor náboženstva v Budapešti, 1915 archivár a ceremonár arcibiskupa J. Černocha v Ostrihome, 1920 pápežský komorník, 1920-1925 tajomník arcibiskupského vikariátu, 1926 titulárny opát, 1926 farár baziliky sv. Štefana Budapešť, 1928 vedúci oddelenia, 1932 pápežský prelát, 1933 veľkovaradínsky kanonik, člen hornej snemovne, 1935 sekčný šéf Ministerstva kultu a výučby Budapešť, 1939 košický biskup, 1939-1941 zároveň administrátor Satmárskej diecézy, 1945 správca farností košického biskupstva na území Maďarska.

Bol profesorom a činný bol aj literárne. Za Uhorska a neskôr ako košický biskup podporoval maďarizáciu, za čo ho Slovenská národná rada, ktorá vtedy sídlila v Košiciach, v roku 1945 vyhostila z Košíc. V Maďarsku býval na biskupskom majetku v Hejci, kde zomrel.

 

Kráčajúca postava svätca so svätožiarou (rozsievač), ktorá seje. Vpravo za svätcom trojvršie, na prostrednom vrchu z koruny vyrastá dvojkríž. Vľavo za svätcom štylizovaný dóm sv. Alžbety. Nad štítom mitra, vpravo kríž s rukoväťou, vľavo berla s točením dovnútra. Heslo: Credo, amo, ago = Verím, milujem, konám.

* 10. 7.1884 Trnava
o. 3. 1.1907
k. 24. 8.1939 Budapešť (Maďarsko)
i. 16. 9.1939
m. 19. 7.1939
+ 8. 8.1948 Hejce (Maďarsko), 22.30
p. 13. 8.1948 Sátoraljaújhely (Maďarsko), farská krypta, 9.00