Titulárny biskup

Mons. Stanislav STOLÁRIK
titulárny biskup barikský
košický pomocný biskup a generálny vikár
prof. ThDr. PhDr., PhD.

Narodil sa 27. 02. 1955 v Rožňave ako siedme z ôsmych detí rodičov pochádzajúcich zo Stropkova, Štefana Stolárika a Júlie r. Kočišovej. Vyrastal v Košiciach, kde získal základné a stredoškolské vzdelanie. Po maturite v roku 1973 pokračoval v štúdiu na Rímskokatolíckej bohosloveckej fakulte (RK CMBF) v Bratislave a 11. 6. 1978 bol v Dóme sv. Martina v Bratislave vysvätený za kňaza.

Po kňazskej vysviacke pôsobil ako kaplán v Trebišove (1978), v Humennom (1979) a v Prešove (1981). Neskôr ako farár a po čase aj ako dekan pôsobil v Obišovciach (1984), v Čani (1990), v Humennom (1992), v Prešove vo farnosti Kráľovnej pokoja (1995), a vo farnosti svätého Mikuláša v Prešove (2001-2004). V roku 1990 bol menovaný za diecézneho cenzora náboženskej literatúry, je členom Presbyterskej rady Košickej arcidiecézy a členom rady konzultorov diecézneho biskupa.

Po spoločenských zmenách na Slovensku pokračoval v teologických štúdiách na RK CMBF UK v Bratislave, kde v roku 1993 získal doktorát z teológie (ThDr.). Neskôr po filozofických štúdiách na Pápežskej teologickej akadémii (PAT) v Krakowe získal v roku 1998 doktorát z filozofie (PhDr.). V tom istom roku dosiahol na Univerzite Komenského v Bratislave vedecko-akademickú hodnosť „PhD.“ a koncom roka 1999 sa habilitoval (Doc.) v odbore Dejiny filozofie na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, kde sa v r. 2005 aj inauguroval. Za vysokoškolského profesora (prof.) bol menovaný prezidentom SR 10. apríla 2006 v odbore „dejiny filozofie“.

V rokoch 2001 – 2003 pôsobil ako prodekan RK CMBF UK v Bratislave, v r. 2003-2007 bol členom Pracovnej skupiny Akreditačnej komisie pre Humanitné vedy a tiež podpredsedom Akademického senátu Teologickej fakulty Katolíckej univerzity. Bol a je členom viacerých vedeckých, redakčných ako aj odborových rád vysokých škôl (univerzít) a časopisov na Slovensku a v Poľsku. Prednáša dejiny filozofie a filozofiu náboženstva na Teologickej fakulte Katolíckej Univerzity v Ružomberku so sídlom v Košiciach. V r. 2001-2013 prednášal na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, v akademickom roku 2009 – 2010 aj na Lublinskej Katolíckej univerzite (KUL-e) v Stalowej Woli (Poľsko).

Je autorom viacerých teologických, filozofických a duchovných traktátov, vysokoškolských skrípt i kníh (jedna z nich preložená i do chorvátčiny, ďalšia do poľštiny), a aktívne sa zúčastnil na viacerých sympóziách doma i v zahraničí.

V auguste 2005 ocenila jeho pedagogickú a bádateľskú činnosť svojím certifikátom Association of International Educators (Holandsko). V r. 2008 dostal cenu mesta Humenné. V roku 2008 mu udelil Krasmodarski Gosudarstwienny Uniwersitet Kultury i iskustw v Krasnodare v Rusku čestný doktorát (Dr.h.c). V r. 2014 mu bolo udelené čestné občianstvo mesta Stropkov.

Dňa 8. 2. 2003 ho Svätý Otec Ján Pavol II. vymenoval do kolégia pápežských kaplánov (Mons.) a 26. 2. 2004 za pomocného biskupa Košickej arcidiecézy a titulárneho biskupa Barikského (Barika). Vysvätený bol 20. 3. 2004 v Košickej katedrále sv. Alžbety. Odvtedy je pomocným biskupom Košickej arcidiecézy a  generálnym vikárom. Vo svojom biskupskom erbe zvýraznil dôveru v moc Ducha Svätého, osobnú úctu k Panne Márii a k Božiemu milosrdenstvu. V arcidiecéze je mu zverená starostlivosť o formáciu novokňazov, posvätnú liturgiu a cirkevné školstvo. V rámci Konferencie biskupov Slovenska (KBS) bol vymenovaný za predsedu Liturgickej komisie KBS (2004), neskôr sa stal členom stálej rady KBS (2009-2012). Z poverenia KBS viedol projekt realizácie slovenskej kaplnky v centre Božieho milosrdenstva v Lagievnikach (Krakov). Zároveň podporuje hnutie Modlitby matiek a Modlitby otcov.

Biskupský erb

Poltený štít. V pravom modrom poli šikmý heroldský kríž, sprevádzaný hore ľaliou, dolu a po bokoch ružami – všetko zlaté. V ľavom červenom poli strieborný stanislavovský kríž, v dolnej časti pred ním štylizované zlaté písmeno M, sprava pod krížom zlatý plameň, za figúrami nitkovitá strieborná krokva. Za štítom zlatý kríž, všetko prevýšené zeleným klobúkom na každej strane so šiestimi zelenými uzlami na zeleno-červenej doktorskej šnúre. Pod štítom sa vinie strieborná stuha s čiernym mottom IN VIRTUTE SPIRITUS SANCTI CUM MARIA.

Význam erbu

Hovoriaci erb biskupa Stanislava z Košickej arcidiecézy. V pravej polovici erb Košickej arcidiecézy symbolizujúci hlavného patróna sv. Ondreja, apoštola, tri ruže symbolizujú Abov, Šariš a Zemplín, ale i sv. Alžbetu, patrónku košickej katedrály, ľalia symbolizuje mesto Košice, po ktorom má arcidiecéza meno. V ľavej polovici osobné motívy; hovoriaci kríž evokuje meno majiteľa, figúry M a plameň opakujú motív z hesla (por. Lk 4, 14). Lúče za krížom znamenajú, že nositeľ erbu je osobitným ctiteľom Božieho milosrdenstva. Zelený klobúk a strapce prináležia jedine biskupovi. Červená niť hovorí o tom, že nositeľ erbu je doktor teológie.

Homílie Mons. Stanislava Stolárika