Sv. Štefan uhorský kráľ – Baška 2011

         Nohami na zemi, srdcom pri Bohu a rukami pri práci.

         To je veta, ktorú som si počas minuloročnej púte 20. augusta opakoval v budapeštianskej bazilike, ktorá je zasvätená sv. Štefanovi, kráľovi. Relikvia pravej ruky, ktorá sa niesla v sprievode po svätoštefanskom námestí, bola a je silným impulzom k tomu, aby sme žili naše kresťanstvo činne, vedení silným odkazom príkladných mužov a žien. Takýmto človekom so silným odkazom bol aj sv. Štefan.

Dnes sa stretávame tu v Baške na oslave, na odpustovej slávnosti sv. Štefana a to za mimoriadnej okolnosti 200 ročnice Vášho kostola. Predchodcom tohto jubilujúceho kostola bol v 17. storočí drevený kostol zasvätený sv. Ladislavovi, uhorskému kráľovi. Tento terajší bol postavený r. 1811 v neskoro barokovom štýle, ktorý po požiari r. 1894 bol prestavaný a upravený. Zo starého zariadenia zostal barokový obraz Nanebovzatia Panny Márie z po. 18. storočia. V ostatnom čase kostol sv. Štefana bol rekonštruovaný a pred dvoma rokmi 11. októbra bol posvätený. Vaša obec počas svojich 760-tich rokov mala podľa historikov 2 kostoly a dvoch patrónov uhorských kráľov, sv. Ladislava a sv. Štefana.

Kto bol a je svätý Štefan kráľ? Na konci 9. storočia prišli Maďari pod vedením vodcu Arpáda na svoje dnešné územie. Arpádov nástupca knieža Gejza, prijal krst s celou svojou rodinou. Gejzov syn Štefan ešte horlivejšie praktizoval kresťanskú vieru. Bol kresťanom telom i dušou, v čom ho podporovala i jeho manželka Gizela. V roku 997 po smrti otca sa stal panovníkom.

Od svojej mladosti prejavovali sa v ňom vlastnosti dobrého panovníka: bol inteligentný, rozvážny, dôsledný, ale aj energický pri uskutočňovaní rozhodnutí. Mladý vladár najprv zjednotil národ politicky. Potom sa ujal občianskej a cirkevnej organizácie krajiny. Cirkevne rozdelil krajinu na desať diecéz z toho 2 arcidiecézy (Ostrihom, Kaloča). Pre každých desať dedín rozkázal postaviť jeden kostol. K pastierom Cirkvi pristupoval s veľkou úctou a rešpektom. Odstránil pohanské a barbarské zvyklosti, trestal krádeže, cudzoložstvá, vraždy, bohorúhania.

Aby dosiahol a upevnil výsledky svojho vládnutia, požiadal pápeža o udelenie kráľovskej koruny. Pápež Silvester II. po dohode s cisárom Ottom III. mu udelil kráľovskú korunu a na Vianoce v roku 1000 dostal titul apoštolského kráľa a rozličné privilégiá na udeľovanie cirkevných hodností. So všetkou otcovskou starostlivosťou a láskou sa venoval svojmu synovi Imrichovi. Dal mu 10 krásnych pravidiel a zveril ho výchove prvému csanadskému biskupovi Gerhardovi. Imrich neprevzal vládu po Otcovi, lebo na vážne zranenie zomrel. Štefan zomrel 15. augusta 1038. Svätorečený bol 20. augusta 1083.

Žil vieru a k nej povzbudzoval i svojho syna. Predovšetkým prikazujem, radím a odporúčam … svedomite zachovávaj katolícku vieru, aby si bol príkladom pre všetkých … nádej  budúceho pokolenia, prosím a nariaďujem, aby si sa pri všetkom a vo všetkom opieral o nábožnosť, aby si bol naklonený nielen k rodine a príbuzným, ale ku všetkým, čo k tebe prídu. Lebo skutky lásky ťa privedú k najvyššej blaženosti.

Dnes, spolu s naším svätým si uvedomujeme, že i my máme zverené úlohy ako nám ich náš Pán v podobenstve pripomína. Čo je to hlavné, čo máme uskutočniť? Hľadajte Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť. Boh v osobe Ježiša Krista sa k nám priblížil aby prenikol nás i tento svet láskou a spravodlivosťou. Máme sa denne osvedčovať práve v tomto.

Uskutočňovaním evanjelia pochopíme, že všetky dobrá, ktoré nám Boh dáva, sú určené pre každého človeka. Máme sa starať, aby všetci ľudia mali vytvorené podmienky pre svoj duchovný a materiálny rozvoj. Naša staršia generácia, naši mladí vstupujúci do rodín potrebujú adekvátny a spravodlivý prístup, aby žili dôstojne a zabezpečili novej generácii, svojim deťom, dobrú výchovu a všetko k slušnému životu. Evanjelium má dvíhať našu kultúru, naše vzťahy.

Ak pozorujeme svet okolo nás, vidíme že len láska a spravodlivosť prináša pokoj a radosť zo života. Už dávno vieme, že Ježiš Kristus na kríži ponúkol Božie kráľovstvo tomu, kto chcel napraviť svoj život. O to skôr, ak si ho obhajujeme zachovávaním Božieho i prirodzeného zákona. Napriek tomu, vždy tak v nás ako i vo svete sa odohráva boj medzi dobrom a zlom. I dnes sme sa prišli povzbudiť, aby zákon lásky a spravodlivosti dominoval v našich rodinách, v práci, pri výchove v škole.

Podporujem všetky spoločenské aktivity, ktoré presadzujú Božie kráľovstvo a jeho myšlienky. Do rozličných spoločenských inštitúcií voľme a navrhujme ľudí spravodlivých, statočných a kresťanských. Len takto budeme budovať svet lepší a spravodlivejší.