Sv. omša za život

Košice – Kráľovnej pokoja 5. novembra 2013

 

Milí bratia kňazi, seminaristi, drahí bratia a sestry v Kristovi!

V tomto dušičkovom čase, zažíname svetlo modlitieb i sviečok, ktoré sprítomňujú naše vrúcne príhovory za milovaných zosnulých. Aj v tento večer, keď tma už zosadla na mesto, zapaľujeme sviece na tomto oltári, aby sme sa spoločne pri slávení sv. omše v modlitbe zjednotili najmä s tými, ktorí sa z rôznych príčin nemohli narodiť. Svojvôľa a chladné sebecké argumenty všetkých, čo schvaľujú zabíjanie počatých detí, prehlbuje tmu, ktorá sa vkradla do mnohých myslí a otupila mnohé svedomia. Hoci sú oči týchto ľudí otvorené, predsa kvôli tme nevidia a nepoznajú pravdu o ľudskom živote.

Mohli by sme zostať stáť pri tomto konštatovaní, no viera v Krista nás nabáda čosi urobiť – zapáliť svetlo, zapáliť seba, zažať múdre slová, argumenty, skutky. Jedným slovom začať sa angažovať v šírení a zapaľovaní svetla. Plakať nad tmou v tomto svete, veľa nepomôže. Veľmi múdre čínske porekadlo, ktoré vyzýva ľudí k angažovanosti za dobré veci, hovorí: Neobviňuj tmu, zapáľ sviečku!

Akým ohňom zapáliť sviecu? Aké svetlo jej darovať, aby oslovilo ľudí? Evanjelium podľa sv. Jána apoštola označuje samého Ježiša za zdroj svetla pre ľudstvo: V ňom bol život a život bol svetlom ľudí, a svetlo vo tmách svieti a tmy ho neprijali (Jn 1, 4-5). V dnešnom prvom čítaní z knihy Genezis sa zvýrazňuje pôvod a prameň ľudského života v Bohu. Boh človeku daruje zo svojho života a poveruje ho, aby ho zveľaďoval a vážil si ho. Boh nám zveril najvyššiu misiu – chrániť život (GS 51). Kto teda chráni život, chráni svetlo pre ľudstvo, ochraňuje nádej ľudí v dobrú budúcnosť.

Život s Ježišom sa stáva silným znamení a svetlom v tmách dnešných dní. Dať sa do služby, nechať sa osloviť, byť dobrovoľníkom v rôznych organizáciách a spoločenstvách, ktoré robia konkrétne kroky na záchranu života a rodiny – to je pozvánka pre vás všetkých, čo ste v ostatnom čase prejavili záujem a vôľu dať sa do služby Evanjelia. Vaša angažovanosť sa dala jasne vidieť počas Národného pochodu za život v septembri, kde spolupracovalo viac ako 700 dobrovoľníkov. Týmto veľkým gestom v prospech života a rodiny sa však vaše úsilie nesmie zastaviť. Oheň, ktorý ste zapálili potrebuje palivo a vždy nové sily. Misia pro-life organizácií a misia všetkých veriacich ľudí, potrebuje povzbudenie a podporu. V závere sv. omše chceme požehnať ďalší nový pamätník, ktorý nám túto misiu pri rôznych príležitostiach a na rôznych miestach bude pripomínať.

Bude si to vyžadovať odvahu, a to odvahu vyjadriť svoje postoje za život a podpísať sa pod to vlastným menom. Nesie to so sebou riziko výsmechu a pohŕdania. Nebojte sa tak urobiť z lásky k Ježišovi, nebojte sa slúžiť životu podľa Evanjelia. Tak o tom svedčia pápeži a biskupi s nimi zjednotení: Kultúra národa sa meria podľa kapacity a schopnosti slúžiť životu (30. Deň za život, Miláno 3.2.2008)

Áno, život je najvyššou hodnotou a požehnaním. Je veľkým požehnaním, lebo je nesmiernym dobrom, aj vo veľmi zlých podmienkach – náročných i tragických. Je dobrom, po ktorom je treba túžiť, vždy so zodpovednosťou, vždy s nasadením seba samého, v láske a službe.

Každý z nás sa môže sám seba úprimne opýtať: Som pripravený angažovať sa? Potrebujem azda ešte čas na rozmyslenie, nejaký silnejší impulz, alebo priame oslovenie? Pomáhať zažiariť Kristovmu svetlu, to je nikdy nekončiaca úloha, je to vždy aktuálna výzva. Na pomoc pri oslovení sŕdc, sme si dnes vybrali druhé čítanie z prvého listu Korinťanom. Sv. Pavol apoštol je totiž naplno zaangažovaným človekom, a tiež povzbudzuje k tomu, aby nikto nezostal stáť obďaleč, iba ako pozorovateľ. On povzbudzuje všetkých, aby vošli do ringu, aby vyšli rovno na trať – na bežeckú dráhu štadióna. Pre svätého Pavla nestačí byť iba povzbudzujúcim fanúšikom a sympatizantom. On pozýva k aktívnej účasti na súťaži: Poďte a zapojte sa! – vyzýva svojich poslucháčov. Oplatí sa to! Priamy účastník môže získať nepominuteľnú víťaznú cenu! Vyjdite zo svojho dištancovania sa, prelomte letargiu a pohodlnosť!

Niektorí by mohli namietať: Čože, kresťanská viera a život ako súťaž?! To je na mňa veľa! K tomu mi chýba disciplína, výdrž, kondícia! No práve v takýchto pochybnostiach, ktorým často podľahneme i my sami, si musíme uvedomiť, kto nás do tohto zápolenia za dobro zaangažoval. Za koho bežím a snažím sa? Čo je cieľom na mojej životnej trati? Pre sv. Pavla je odpoveď jasná. Som oslovený Kristom! Ježiš ma zaangažoval! Ním som bol strhnutý, on ma presvedčil! A najdôležitejšie pri tejto motivácii je to, že sám Ježiš je ten, kto nás v angažovanosti predchádza, kráča a beží s nami, v zápasoch povzbudzuje a dodáva silu.

Ak sa necháme osloviť, je potom dôležité, aby sme nezabudli odovzdať štafetu tohto behu viery ďalej, aby sme už teraz my sami ukazovali na Ježiša ako na svetlo pre naše nohy a motivovali i oslovili svojich nasledovníkov. Preto nám sám Ježiš v Evanjeliu pripomína: Nechajte maličkých prísť ku mne… (Lk 18, 16). Povzbudzuje nás i prosí, aby sme umožnili počatým narodiť sa, a potom sa postarali o všestranný rozvoj ich osobnosti, aby sme dali všetko a nezabudli pritom odovzdať vieru v Boha, priblížiť maličkých k Ježišovi, ktorý je prameňom všetkého života a svetla. Lebo bez Boha sa človek vydáva na cestu samozničenia.

Naši verejní činitelia, keďže sa vyhovárajú na direktívy Únie, tvária sa, akoby sa v Košiciach v septembri tohto roka nič zvláštne neudialo. Mlčia, podobne ako médiá, hlas verejnosti nevnímajú ako dostatočný odpor voči liberálnym zákonom. Keď sa ale cez zákony nastaví spoločenský systém, ktorý ignoruje Božie princípy prirodzeného mravného zákona, trpí samotný základ, trpí rodina a jej členovia, predovšetkým deti.

A celá naša Európa podobne trpí, lebo neuverila varovným slovám Pavla VI. v encyklike Humanae vitae, lebo bolo vtedy málo hlasov, ktoré by urgovali a pripomínali vernosť najvyššej Božej misii – chrániť život. Blahoslavený pápež Ján Pavol II. silno apeloval na svedomie zodpovedných vo svojej dobe, takisto i emeritný pápež Benedikt XVI. vždy nahlas, hlavne vo svojej encyklike Caritas in veritate (č. 28) spája právo na život s rozvojom každého národa a ľudstva vôbec. Splodiť, alebo zachrániť život, znamená dokonca zvíťaziť nad rôznymi krízami v spoločnosti. Kto sa dáva do služby životu, premáha individualizmus, ktorý na nás v poslednom čase ťažko doľahol. Svätý otec František budí naše svedomie i vôľu a vytrháva nás z nebezpečného pohodlia a nič nerobenia.

Drahí bratia a sestry! Lepšie ako preklínať tmu, je zapáliť malé svetlo! Sami sa staňme malými svetlami a spoločne zjednotení rozžiarime v našej spoločnosti Kristovo svetlo na záchranu života. Osvojme si misiu chrániť ľudský život, nebojme sa angažovať v zápase o hodnoty. Nájdime si svoje miesto v spoločenstvách, ktoré šíria kultúru života. Žena odetá slnkom – Panna Mária – nás bude vytrvalo privádzať k Ježišovi, svojmu synovi, aby sme zahoreli jeho svetlom a prelomili tmu nášho sveta. AMEN