frontMFV sobotu 3. septembra 2016 v katedrále sv. Alžebty slúžil svoju prvú slávnostnú sv. omšu zo sviatku troch košických mučeníkov Mons. Marek Forgáč, nový pomocný košický biskup. Vo svojej homílii sa hneď na úvod priznal k svojej veľkej náklonnosti a láske k trom košickým mučeníkom: „Mám ich rád!“, ktorí majú pre neho veľký význam z osobných, rodinných i diecéznych dôvodov. Snažil sa veriacim zúčastneným na diecéznom mariánskom večeradle spojenom s diecéznymi rekolekciami a oslavou troch košických mučeníkov, dať podľa vlastných slov jedno upozornenie a jedno povzbudenie. Mať citlivý zrak, aby sme svojimi slovami a skutkami nenechali zbytočne vznikať nových mučeníkov v našich rodinách, spoločenstvách, farnostiach ani v diecéze. Mať na pamäti, že spoločenstvo v akejkoľvek forme, je len tak silné, ako je silný jej najslabší člen. Žije silou Krista a najslabšieho člena. Povzbudenie, ktoré adresoval veriacim pochádzalo zo spoločenstva troch mučeníkov. „Tres facium collegium“ – Traja vytvárajú spoločenstvo. Bojovať proti individualizmu sveta tak, že budeme otvorený vo vytváraní vzťahov. Aby rodičia vedeli prijímať deti, kňazi vedeli vytvárať communio medzi sebou nielen v záľubách, ale i pri Eucharistickom stole. Základom vytvárania spoločenstva je obeta jeden pre druhého. „Pod primeranou záťažou kríža sa ľahšie vytvára jednota.“ Vytvárať jednotu obetou. Svoj príhovor zakončil žalmom, ktorý bol súčasťou liturgie. Žalm 124: „Naša duša unikla ako vtáča zo sviete poľovníka.“ „Slučka sa roztrhla a my sme na slobode.“ „Nech je akokoľvek popletený kontext nášho života, triedny kontext, či osobný, miestny alebo univerzálny; akokoľvek popletený  človek by sa cítil vo svojom živote: Boh je istotou!“

Foto: Mokrý-Suchý