Košice, 14. marca (TK KBS) – Košický arcibiskup a metropolita Mons. Bernard Bober prijal v pondelok 12. marca delegátov Sociálnej subkomisie teologickej komisie KBS. Na stretnutí sa zúčastnil aj riaditeľ Košickej arcidiecéznej charity Cyril Korpesio. Subkomisia predstavila konkrétne kroky, ktoré sa realizujú v tomto regióne v súvislosti s plnením Pastoračného plánu katolíckej Cirkvi pre roky 2007 – 2013 pre sociálnu oblasť. Tá venuje pozornosť najmä networkingu, vytváraniu priestoru pre komunikáciu a spoluprácu v podobe sociálnych klubov.

Základnú myšlienku tejto spolupráce predstavil tajomník subkomisie Martin Uháľ. Sociálne kluby sú považované za platformy spolupráce medzi Cirkvou, štátnou správou, samosprávou, akademickým prostredím, SKCH, rehoľnými spoločenstvami, združeniami a hnutiami na regionálnej úrovni s cieľom spoločne vytvárať povedomie zodpovednosti a prebúdzať citlivosť ľudí k potrebám tých, čo sa z rôznych dôvodov nachádzajú v núdzi. Môže mať podobu na úrovni farnosti alebo na úrovni diecézy.

Kluby sprostredkujú efektívne spojenie medzi sociálnymi potrebami a ich napĺňaním v duchu sociálnej náuky Katolíckej cirkvi v tom-ktorom regióne. Zároveň vytvára priestor pre sieťovanie a koordináciu spolupráce sociálnych inštitúcií v duchu solidarity a subsidiarity, počnúc od tých, ktoré sa svojou inšpiráciou hlásia k Cirkvi, cez sociálne inštitúcie pôsobiace v zriaďovateľskej pôsobnosti štátnej správy a samosprávy na všetkých úrovniach až po ďalšie sociálne iniciatívy, vychádzajúce možno z rôznych ideových základov, ale sledujúce spoločné dobro ako spoločný cieľ.

Sociálny klub na diecéznej úrovni je efektívny nástroj biskupa na poznanie a riešenie sociálnych problémov v diecéze v pravde a v láske (Caritas in veritate). Jeho úlohou je aj podpora a koordinácia farských sociálnych klubov. Je zrejmé, že nie každá farnosť je schopná hneď vytvoriť sociálny klub, resp. vo viacerých prípadoch je žiadúce, aby takáto iniciatíva vznikala a pôsobila v širšom meradle (napr. dekanát) a v úzkej spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou a existujúcimi farskými charitami.

Skúsenosť Cirkvi a zodpovednosť biskupa za službu lásky k blížnemu si žiada, aby vznik, pôsobenie a spolupráca všetkých sociálnych klubov boli koordinované na úrovni diecézy a z tejto úrovne bola iniciovaná aj spolupráca s ďalšími diecézami, resp. inými štátnymi, samosprávnymi či mimovládnymi inštitúciami, pôsobiacimi v širšom priestore, v prospech riešení väčšieho rozsahu, iniciovania či vstupovania do legislatívneho procesu.

Táto iniciatíva sa realizuje v úzkej spolupráci s Košickou arcidiecéznou charitou a v spoločnom úsilí posilniť iniciatívu veriacich na farskej úrovni a vytvoriť pre tieto iniciatívy silnú podporu a odborné aj ľudské zázemie. Predseda sociálnej subkomisie Mons. Peter Rusnák a jeho subkomisia plánuje postupne navštíviť všetky diecézy a predstaviť konkrétnych aktivistov, pripravených na službu pre diecézy a farnosti. Bližšie informácie a kontakt pre záujemcov poskytne sociálna subkomisia KBS prostredníctvom e-mailu social@kbs.sk.

TK KBS informovala Katarína Hulmanová