KBS vypísala súťaž o Mediálne granty za rok 2012

Bratislava 19. mája (TK KBS) – Rada pre spoločenské komunikačné prostriedky Konferencie biskupov Slovenska (KBS) vypisuje súťaž o príspevok na mediálny projekt s evanjelizačným zameraním.

Obsahom projektu môže byť podpora na masmediálne projekty (projekty orientované na periodickú i neperiodickú tlač, rozhlas, televízia, film, internet) a projekty s masmédiami súvisiace (napríklad mediálna výchova, súťaže masmediálnych produktov, školenia, konferencie a pod.).

Projekt musí obsahovať: Názov projektu , autora projektu, predkladateľa projektu., adresu predkladateľa projektu s údajmi o elektronickej pošte, telefónnom a faxovom spojení, ako aj bankovom spojení, termín realizácie a ukončenia projektu, prípadne jeho etapy, stručná charakteristika projektu, ciele projektu, popis projektu, rozpočet projektu: finančné zdroje, okrem požadovanej finančnej čiastky, odobrenie kompetentnou cirkevnou autoritou (farár, zodpovedný duchovný).

Rozsah projektu nesmie v tlačenej podobe presiahnuť 10 normostrán. Projekt sa musí realizovať najneskôr do 30. júna 2014. Príspevky budú rozdelené z celoslovenskej zbierky, ktorú vyhlásili otcovia biskupi na 7. veľkonočnú nedeľu na Deň masmédií. Svoje projekty zašlite najneskôr do 30. augusta 2012 v elektronickej forme /povinne/ na e-mailovú adresu: riaditel@tkkbs.sk a písomne na dresu: Jozef Kováčik, TKKBS, Kapitulská 22, P.O.Box 113, 814 99 BRATISLAVA

Výsledky súťaže budú zverejnené v Katolíckych novinách a na stránkach www.tkkbs.sk. Úspešným uchádzačom aj prostredníctvom e-mailu.

foto: www.domcek.org