Púť radosti – Boh Otec

Pavlovce nad Uhom 13. októbra 2012

         Milí bratia kňazi, drahí mladí priatelia, bratia a sestry v Kristovi!

Keď som raz po slávnostnej svätej omši oblečený v celej paráde s mitrou na hlave a s bakulou v ruke vychádzal so sprievodom kňazov z našej katedrály v Košiciach, zažil som veľmi milé prekvapenie. Malý chlapec, mohol mať asi tri roky, ktorého držal jeho vlastný otec na rukách, ukazoval na mňa prstom a kričal: Pozri oci, už ide Pán Boh! Všetci sme sa na tom dobre pobavili, no s odstupom času premýšľam a uvažujem nad tým, že predsa tá čistá detská duša v úprimnosti srdca odzrkadľuje aj naše – často mylné predstavy o našom Bohu.

To si uvedomujeme aj teraz v Roku viery, ktorý sa začal ostatný štvrtok. Máme sa viac zamýšľať nad tým ako a čo veríme a svoju vieru odovzdávať ďalej. Boha si totiž môžeme predstaviť len v obrazoch, no vo svojej plnej kráse a pravde ho nemôžeme našim obmedzeným ľudským rozumom obsiahnuť. Boh je oveľa väčší a omnoho krajší ako všetky naše predstavy o Ňom. Keď sa rozhliadneme po svete, vidíme ako si Boha predstavujú Indiáni, aké predstavy o Ňom mali v Číne, alebo ako Ho dnes vnímajú napr. v moslimskom svete. Koľko predstáv a mien sa počas celých dejín ľudstva vzťahovalo najprv na mnohých bohov – a neskôr aj na jedného – jediného Boha.

Aj naši súčasníci, ktorí sú od kresťanstva vzdialení a venujú sa čítaniu ezoterickej literatúry, si Boha predstavujú iba ako neurčitú energiu kozmu, ako životodarnú silu, neosobnú moc bielej mágie. Vidíme, že aj dnes sa predstavy o Bohu rôznia a často sú nesprávne a niekedy až smiešne. Energia, životná sila, harmónia vesmíru – to dnes mnohí považujú za Boha, nevytvárajú si k Nemu osobný vzťah, a preto žijú povrchne.

Pre mňa, veriaceho kresťana, je Boh osobou – je schopný vytvárať vzťahy, nie je to anonymná sila. Naplno sa nám zjavil vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi, ktorý sa často modlil a rozprával sa s týmto Bohom – svojim Otcom. Nazval Ho Pánom neba i zeme – nepochopiteľný, neviditeľný, podstata všetkého bytia a príčina všetkého stvorenia. Okrem Jeho veľkosti sa nám zjavuje i Jeho láska – a v tom je pre nás kresťanov tak príťažlivý a blízky.

Škoda, že si zvlášť nepripomíname aj nejakým sviatkom túto prvú Božskú osobu – Boh Otec je ale prítomný pri všetkých našich sláveniach – aj na Vianoce či Veľkú Noc keď ide o Jeho Syna Ježiša, aj na Turíce pri zoslaní Ducha Svätého – tretej Božskej osoby, keď si zvlášť pripomíname pôsobenie Jeho Ducha v Cirkvi.

Najdôležitejší odkaz o Bohu Otcovi je teda tento: Boh je ten, ktorý má srdce pre teba v každom čase! Ježiš sa k Nemu prihováral ako dieťa k svojmu otcovi v úplnej dôvere a nežnosti: Abba – otecko! Týmto nám chce povedať, že Bohu Pánovi neba i zeme sa môžeme zveriť úplne vo všetkom, pretože On je Pánom lásky – je to Boh so srdcom podobným srdcu človeka. Ježiš ti preto neustále pripomína: Ty si pre Neho dôležitý! Záleží Mu na tebe! Už ti to niekedy niekto povedal, že mu na tebe záleží??? Iba tak sa začína skutočná láska – nie sexom, ale touto radostnou zvesťou: Záleží mi na tebe!

         Náš Boh – náš Nebeský Otec – On je ten, ktorý má pre teba srdce. On má pre teba budúcnosť silnejšiu než smrť! Ježiš o tejto budúcnosti rozpráva v tých najsvetlejších farbách. Tmavé je iba to zlé, čo si mi ľudia sami spôsobujeme svojimi hriechmi, keď na Boha zabúdame, keď sa my sami začneme považovať za najdokonalejších a sebestačných.

Naša kresťanská viera teda Nebeského Otca najviac približuje v týchto troch bodoch:

–         Boh, ktorý je nepochopiteľný a vznešený – Stvoriteľ a Pán neba i zeme

–         Boh, ktorý je k nám ľuďom naklonený v láske a má srdce otvorené pre nás

–         Boh, ktorý nám chce darovať budúcnosť a trvalú radosť i šťastie

Ako sa však dostať bližšie k tomuto nášmu Bohu?! Ako Ho možno viac vnímať a cítiť Jeho prítomnosť aj napriek Jeho neviditeľnosti?! Znova nám v tom pomáha Boží Syn Ježiš Kristus, keď hovorí: Proste a dostanete, klopte a otvoria vám! Musíme si pritom uvedomiť, že prvý krok vždy robí Boh smerom k nám. Iniciatívu k vytvoreniu pevného vzťahu viery vytvára On! On nás má nestále vo svojom zornom uhle, On nás neustále vníma a vidí, a niekedy dlho vyčkáva a hľadá spôsoby ako a kedy nás osloviť. Boh je veľmi trpezlivý, aj vtedy keď sme príliš zahľadení do seba, keď sme príliš zaujatí sebou! A práve toto je nešťastie pre všetky medziosobné vzťahy.

Áno, kto je zahľadený a zaľúbený do seba samého, nikdy si nenájde a neudrží pevný a šťastný vzťah. Je to ako nejaký vírus – zabijak – aj vo vzťahu k Bohu a ten sa nevolá: I love you! ale I love me! Boh sa preto nevnucuje, ale čaká na zmenu nášho srdca, pokiaľ v ňom nebude prevládať láska, ktorá sa vie obetovať i rozdávať pre iných. Preto chce byť hľadaný, chce aby sme ho hľadali a dokázali tak, že aj nám záleží na Ňom!

Boh Otec – chce byť mojim Bohom, chce byť mojim Otcom, nechce byť mojim šéfom. Preto pri Jeho hľadaní v živote môžem poradiť len jedno: Držte sa ľudí, ktorý Ho dobre poznajú, a ktorí s Ním už niečo prežili! Pozrite sa aj na životy svätých – tí sa najviac priblížili Jeho láske!

A potom si vždy nájdite čas na budovanie a každodenné upevňovanie vzťahu s Ním. Počúvajte Ježiša, čítajte Jeho Slovo o milovanom Nebeskom Otcovi, prečítajte si v tomto Roku viery vždy nejakú stať zo Svätého Písma a uvažujte nad tým, ako to Slovo dostať do života. Častejšie príďte aj na sv. omšu, viac využite možnosť oslobodiť sa od hriechov vo svätej spovedi.

Takto si pomaly začnete budovať vyznanie vášho života, v ktorom budú dominovať slová: Bože, môj Otče, chcem byť celý Tvoj! Ty poznáš moje srdce, veď Ty si ho stvoril! Daj sa mi poznať, sprevádzaj ma každým dňom! Ochraňuj ma od zlého a nedovoľ mi zabudnúť, aj keby sa dialo čokoľvek, že Ty si tu!

         Drahí mladí priatelia, po takýchto slovách vyznania a v takejto detinskej odovzdanosti sa začnú diať veľké veci vo vašich životných príbehoch. Až potom skúsite, čo to znamená byť vnútorne totálne slobodný pre dobro a obetu.

Viem, že predstaviť si Boha ako milujúceho otca je ľahké pre tých, ktorí aj sami zažili lásku svojich vlastných otcov či mám. Ťažko je spájať Boha s predstavou otca pre tých, ktorý mali tvrdých a zraňujúcich otcov a nezažili skutočne milujúce objatie. No, Boh Otec môže nahradiť aj chýbajúceho či nedokonalého otca rodiny a môže uzdraviť to, čo bolo zlomené neláskou a hriechom. Iba On môže naplniť túžbu každého človeka po milujúcom otcovi či starostlivej mame.

Každým dňom sa preto utvrdzujme vo viere, že pre nášho Otca v nebi sme veľmi cenní, záleží mu na nás a chce nás mať pri sebe. Miluje nás napriek našim chybám a hriechom. Teraz je preto rad na nás. Aj toto naše spoločenstvo dokazuje lásku a krásu nášho Boha. Prichádzajte preto často sem do Vysokej k svedectvu Jeho lásky – k Anke Kolesárovej a rozhodnite sa aj vy, milovať Boha nado všetko, viac ako svoj vlastný život! Vydajte aj v tomto Roku viery svedectvo o tom, že aj mladí ľudia pevne veria v Boha, ktorý je ich milujúcim Otcom. AMEN