Vážení televízni diváci, bratia a sestry!

V nedeľné veľkonočné ráno k Ježišovmu hrobu prišli ženy, aby dokončili pohreb Pána Ježiša, ktorý bol na Veľký piatok ukrižovaný, zomrel a bol pochovaný. Boli veľmi prekvapené a naľakali sa, keď počuli: „Vy sa nebojte! Viem, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný. Niet ho tu, lebo vstal, ako povedal. Poďte, pozrite si miesto, kde ležal. A rýchlo choďte povedať jeho učeníkom: „Vstal z mŕtvych a ide pred vami do Galiley. Tam ho uvidíte…“ (Mt 28, 5-7) Ježiš Kristus je živý, zvíťazil nad smrťou, vstal zmŕtvych! I. Ježišovo zmŕtvychvstanie

je vrcholná pravda našej viery v Krista. Prvé kresťanské spoločenstvo ju verilo a prežívalo ako ústrednú pravdu, kresťanská Tradícia ju podáva ďalej ako základnú pravdu, spisy Nového zákona ju potvrdzujú a spolu s krížom sa ohlasuje ako podstatná časť veľkonočného tajomstva.

O zmŕtvychvstalom Ježišovi Kristovi prijímame svedectvo od očitých svedkov, tu od apoštola Petra. On sa na Turíce, na desiaty deň po Ježišovom nanebovstúpení obracia k zástupu so slovami: „Mužovia, Izraeliti, počujte tieto slová: Boh u vás potvrdil muža, Ježiša Nazaretského, mocnými činmi, divmi a znameniami, ktoré ako sami viete, Boh skrze neho medzi vami urobil. A vy ste ho, vydaného podľa presného Božieho zámeru a predvídania, rukami bezbožníkov pribili na kríž a zavraždili. Tohto Ježiša Boh vzkriesil a my sme všetci toho svedkami…“ (Sk 2, 22-32).

V tejto pravde a viere ohlasovali evanjelium, posolstvo spásy všetkým národom, kamkoľvek prišli. – Apoštol Pavol píše kresťanom v Korinte: „Rozhodol som sa, že nechcem medzi vami vedieť nič iné, iba Ježiša Krista, a to ukrižovaného …“ (1Kor 2,2). A keď niektorí z nich začali pochybovať, či Ježiš naozaj vstal z mŕtvych, dôrazne im pripomína: „Keď Kristus nevstal (z mŕtvych), je márne naše hlásanie a márna je i vaša viera … Ale Kristus vstal z mŕtvych …“ (1 Kor 15,14n). A znova im pripomína: „Odovzdal som vám predovšetkým to, čo som aj ja prijal: že Kristus zomrel za naše hriechy podľa Písem, že bol pochovaný a že bol tretieho dňa vzkriesený, že sa zjavil Kéfasovi (Petrovi) a potom Dvanástim“ (1 Kor 15,3-5). Apoštol tu hovorí o živej tradícii zmŕtvychvstania, s ktorou sa oboznámil po svojom obrátení pred bránami Damasku. Čo verili kresťania od prvého okamihu tejto udalosti?

Vyjadruje to byzantská liturgia: „Kristus vstal z mŕtvych. Svojou smrťou premohol smrť a zosnulým daroval život.“ –
My prijímame pravdu obsiahnutú v Apoštolskom vyznaní viery: „Verím v Ježiša Krista, ktorý … tretieho dňa vstal z mŕtvych …“

My, veriaci na Slovensku, túto vieru vyspievame v našich veľkonočných chrámových piesňach: „Plesaj, všetko stvorenie, dnes vstal z mŕtvych tvoj Pána; prestalo už smútenie, svätá radosť príď k nám …“ – „Priblížil sa deň radosti, deň preveľkej veselosti, keď Kristus Pán z mŕtvych vstáva a prázdny hrob zanecháva. Aleluja …“ A čo povedať o našom umení a kultúre? Sú postavené na základe: kríž, ukrižovaný Ježiš Kristus a Kristus zmŕtvychvstalý! To je maliarstvo a sochárstvo, architektúra a hudba (i pri tejto sv. omši počúvate nádherné umelecké dielo). Európa i naše Slovensko bez Ježiša Krista Vykupiteľa, Zmŕtvychvstalého? To by boli chudobné, prázdne, bez duše! – Bratia a sestry, buďme pokorne hrdí, že sa nám dostala milosť byť kresťanmi a tým aj nositeľmi tohto veľkého duchovného dedičstva! Buďme vďační našim predkom, generáciám pred nami, od ktorých sme vzácne dary v spojení s vierou v Zmŕtvychvstalého dostali. Oni si ju uchovávali i odovzdávali často za veľmi ťažkých okolností: riskovali spoločenské postavenie, oddelenie rodičov od detí, sociálne výhody a iné … Zaslúžia si náš obdiv – mnohokrát sa hrdinsky, nebojácne zachovali …!

viem, milá mládež, bratia a sestry, že veriť v Ježiša Krista zmŕtvychvstalého nie je ľahkou vecou. Stojíme totiž pred tajomstvom. Sme zoči-voči udalosti, ktorá sa odohrala jediný raz v dejinách ľudstva, v dejinách našej spásy. Ale Bohu je všetko možné. A taktiež Ježišovi Kristovi, Božiemu Synovi … A či denno-denne nestojíme pred tajomstvami stvoreného sveta? Spomeniem len zázrak života a oblasť telekomunikácií – a prijímame ich …! Nuž, prijmite i tajomstvo, zázrak Kristovho zmŕtvychvstania, prežívajme ho a odovzdávajme ho ďalej …! Tí, čo prídu po nás, budú nám za to vďační …!

II. Tu sú pre nás aj záväzky.
Apoštol Pavol v liste, ktorý napísal kresťanom v Ríme, prihovára sa aj nám: „Všetci, čo sme pokrstení v Kristovi Ježišovi, v jeho smrť sme pokrstení. Krstom sme teda s ním pochovaní v smrť, aby sme tak, ako bol Kristus vzkriesený z mŕtvych Otcovou slávou, aj my žili novým životom …, aby sme už neotročili hriechu …“ (Rim 6,3-11).