V utorok 27.9.2011 v deň spomienky na sv. Vincenta de Paul, kňaza, sa v kňazskom seminári sv. Karola Boromejského v Košiciach konalo prvé stretnutie novokňazov pri príležitosti zahájenia formačného roka 2011/12. Podľa požiadaviek Cirkvi má tento zaužívaný projekt uľahčiť novokňazom prechod od života v kňazskom seminári k vykonávaniu posvätnej služby.

Po úvodnom predstavení formačného roku nasledovala modlitba Liturgie hodín. V meditácii nesúcej sa v mariánskom duchu novokňazi rozjímali nad slovami, ktoré predniesol Sv. Otec Benedikt XVI. počas nedávnej návštevy v Nemecku po slávení vešpier, kde okrem iného zdôraznil: V Márii Boh dal, aby všetko slúžilo na dobré a prostredníctvom Márie naďalej dáva, aby sa dobro vzmáhalo vo svete. V ďalšom bode programu o. špirituál Mgr. Dušan Škurla rozvinul 43. bod apoštolskej exhortácie Jána Pavla II. Pastores dabo vobis. Poukázal na požiadavku spomenutého dokumentu, že kňaz má svoju ľudskosť stvárňovať tak, aby bol mostom a nie prekážkou pre ľudí, ktorí sa chcú stretnúť s Kristom. Predpokladom splnenia tejto úlohy je schopnosť kňaza dobre komunikovať. Vyvrcholením stretnutia bolo slávenie Eucharistie v seminárnej kaplnke, ktorému predsedal Mons. Alojz Tkáč, emeritný arcibiskup. V homílii pripomenul novokňazom nevyhnutnosť permanentnej formácie tak v rovine ľudskej, duchovnej, teologickej i pastoračnej. Spoločné zdieľanie pri obede s o. arcibiskupom bolo vyjadrením vzájomnej kňazskej jednoty.

Patrik Šarišský, moderátor stretnutí