Formačný rok novokňazov 2010/11 (XVIII.)

Blíži sa čas odovzdať novokňazský rok ďalším mladším spolužiakom. Tým sa pre nás končia i pravidelné stretávania sa v kňazskom seminári, či vo farnostiach. Posledným stretnutím 7. júna 2011 v kňazskom seminári v Košiciach nás sprevádzal o. Marek Forgáč, správca UPC Košice. Venoval sa téme komunikácie dobrého človeka-kresťana- kňaza. Predstavil nám mnoho praktických poznatkov zo psychológie ako pomôcku pre ďalšiu pastoračnú prax.
Stretnutie sme ukončili sv. omšou v seminárnej kaplnke spolu s otcom arcibiskupom Bernardom, ktorý nás v homílii povzbudil – byť pre seba navzájom oporou a pokračovať v stretnutiach i naďalej, pretože kňazské spoločenstvo je veľmi potrebné. Svoju kázeň ukončil slovami – „Nebojte sa budúcnosti!“ Skutočne, budúcnosť je pred nami a čaká, aby sme ju všetci svojou jedinečnosťou naplnili.
Na záver by sme sa chceli všetci novokňazi poďakovať duchovnému otcovi Patrikovi Šarišskému z farnosti Košická Nová Ves za organizáciu týchto formačných stretnutí a všetkým kňazom – lektorom, za čas, ktorý venovali tým najmladším z radov kňazov, aby tak odovzdali svoje vedomosti a skúsenosti nabraté počas svojej služby.
Budúcim novosvätencom diakonom a kňazom prajeme požehnaný čas príprav na svätenia, otvorenosť na Božie volanie a odvahu vo viere vykročiť z bezpečnej loďky na more Cirkvi vždy vedený Kristovým pohľadom.

Za všetkých novokňazov – Peter Jano, kaplán Trhovište

Formačný rok novokňazov 2010/11 (XVII.)

Posledné májové stretnutie novokňazov v rámci formačného ročníka sa konalo opäť v kňazskom seminári v Košiciach (24.5.). Po úvodnej meditácii a spoločnej modlitbe liturgie hodín sa novokňazom prihovoril JUDr. ICDr. Juraj Jurica PhD., ktorý v dvoch blokoch poukázal na aktuálne témy eutanázie a homosexuality, nakoľko sa onedlho v Bratislave bude konať „pochod homosexuálov“.
Sv. omšu celebroval Mons. S. Stolárik, ktorý v homílii pripomenul kameňovanie Pavla s aplikáciou na súčasné formy „kameňovania“ kňazského povolania. Stretnutie vyvrcholilo sv. omšou a spoločným obedom.

Matúš Tirpák, kaplán Šarišské Dravce

Formačný rok novokňazov 2010/11 (XVI.)

Ďalšie stretnutie formačného ročníka novokňazov 2010/2011 sa konalo v utorok 17.05.2011 v košickom kňazskom seminári.
Po tradičnej modlitbe deviatej hodiny breviára a krátkej meditácii sa slova ujal Juraj Semivan, farár v Košiciach-Krásnej a zároveň prednášajúci morálnej teológie na teologickej fakulte. Stretnutie bolo otvorené diskusii na aktuálne témy z pastoračnej praxe novokňazov, hlavne čo sa týka vecí morálky. Nasledovala svätá omša a obed, ktorými stretnutia zvyčajne končia.

Jozef Barlaš, kaplán Valaliky

Formačný rok novokňazov 2010/11 (XV.)

Prvé májové stretnutie novokňazov sa konalo vo farnosti Zborov 10. mája. Začali sme podľa tradičnej schémy našich stretnutí modlitbou Hora média a po nej sme sa zamýšľali nad Posolstvom sv. Otca Benedikta XVI. k 48. Svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania.
Po krátkom rozjímaní sa slova ujal náš hosť, direktor saleziánov v Bardejove Don Anton Červeň, SDB. Vo svojej prednáške poukázal na identitu kňaza a jeho službu vo farnosti. O 12.00 hodine sme v miestnom, farskom chráme sv. Margity Antiochijskej slávili sv. omšu. Na záver sa nám prihovoril aj miestny pán farár – vicedekan JCDr. Peter Bučko PhD. Posledným bodom programu nášho stretnutia bol spoločný obed na farskom úrade.

Štefan Kačmár, kaplán Pavlovce nad Uhom

Formačný rok novokňazov 2010/11 (XIV.)

5. apríl bol dňom stretnutia v rámci formačného ročníka novokňazov Košickej arcidiezézy. Dopoludňajší program obohatili svojimi vedomosťami Mons Bartolomej Urbanec, ktorý poukázal na dôležitosť niektorých aspektov slávenia sv. zmierenia, ako aj dp. Imrich Degro, ktorý hovoril o rôznych formách pôsobenia zlého ducha na človeka prostredníctvom pokušení.
Vrcholom stretnutia bola sv. omša s pomocným biskupom Mons. Stanislavom Stolárikom, ktorý v homílii povzbudil novokňazov skrze myšlienku pomazania Dávida prorokom Samuelom. Stretnutie sa zakončilo spoločným obedom v kňazskom seminári.

Matúš Tirpák, kaplán Šarišské Dravce

Formačný rok novokňazov 2010/11 (XIII.)

Ďalšie stretnutie formačného ročníka minuloročných novokňazov sa konalo v utorok 22.03.2011 v kňazskom seminári v Košiciach. Stretnutie začalo ako obvykle predpoludňajšou modlitbou Liturgie hodín.
Následne nám Dominik Macák, kňaz pôsobiaci na košickej teologickej fakulte, kde prednáša ekumenizmus, predstavil otázku dialógu kresťana (a kňaza) so svetom, s inými náboženstvami i s veriacimi.
Nasledovala prestávka, krátka meditácia o hodnote kňazstva a viere kňaza a potom sa v druhom bloku ujal slova Imrich Degro, ktorý rovnako pôsobí na fakulte a je zároveň výpomocným duchovným v Haniske. Predstavil druhý blok svojich prednášok na tému exorcizmu a pôsobenia zlého ducha, pričom na tomto stretnutí sa zameral práve na pôsobenie, prejavy a vlastnosti zlého. Stretnutie vyvrcholilo spoločnou svätou omšou v seminárnom kostole a ukončil ho spoločný obed.

Jozef Barlaš, kaplán Valaliky

Formačný rok novokňazov 2010/11 (XII.)

Kňazský seminár opäť privítal stretnutie svojich absolventov – novokňazov na formačnom ročníku (15.3.). Stretnutie sme otvorili modlitbou liturgie hodín, ktorej predsedal Štefan Kačmár. Meditáciu na krátke rozjímanie prečítal Marek Pančišin z knihy Duchovný život a modlitba .
Medzi nás zavítal Kaplán ACM Marek Rojak, ktorý si pre nás pripravil súhrn katechéz pre deti a mládež. V tejto prednáške sa vytvorila debata, v ktorej sa vymieňali názory i nové nápady pre lepšiu katechézu. Druhú prednášku si pre nás pripravil Imrich Degro, ktorú venoval téme o exorcizme a pôsobeniu zlého ducha na človeka. Po týchto hodnotných prednáškach sme spoločne slúžili sv. omšu v seminárnej kaplnke a zavŕšili sme tento deň spoločným obedom.

Martin Murajda, kaplán Humenné pod Sokolejom