Košice 24. februára (TK KBS) Košický pomocný biskup Mons. Stanislav Stolárik sa dožíva 60 rokov. Narodil sa 27. februára 1955 v Rožňave. „Sám som prekvapený ako sa odrazu ukázalo toto číslo. Som vďačný Bohu za to, ako ma celých šesťdesiat rokov viedol. A prosím ho aj naďalej, aby ma sprevádzal svojou dobrotou a milosrdenstvom,“ povedal TK KBS Mons. Stanislav Stolárik, ktorý pri príležitosti výročia bude sláviť v sobotu 28. februára 2015 o 10:00 h v Seminárnom kostole v Košiciach ďakovnú svätú omšu za dar života.

Stanislav Stolarík sa narodil ako siedme z ôsmych detí rodičov Štefana a Júlie r. Kočišovej. Vyrástol v Košiciach, kde získal základné a stredoškolské vzdelanie. Po maturite (1973) pokračoval v štúdiu na Rk CMBF v Bratislave a 11. 6. 1978 bol v Dóme sv. Martina v Bratislave vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Trebišove (1978), v Humennnom (1979) a v Prešove (1981), ako farár a neskôr dekan v Obišovciach (1984), v Čani (1990), v Humennom (1992), v Prešove vo farnosti Kráľovnej pokoja (1995), a od roku 2001 pôsobí ako dekan-farár vo farnosti svätého Mikuláša v Prešove. Po spoločenských zmenách v našej krajine pokračoval v teologických štúdiách na RkCMBF UK v Bratislave (1993 – ThDr.), vo filozofických štúdiách na Pápežskej teologickej akadémii (PAT) v Krakowe (1998 – PhDr.). V roku 1998 dosiahol na Univerzite Komenského v Bratislave vedecko-akademickú hodnosť (PhD.) a koncom roka 1999 sa habilitoval v odbore dejiny filozofie na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove.

V roku 1990 bol menovaný za diecézneho cenzora náboženskej literatúry, je členom Presbyterskej rady Košickej arcidiecézy a členom rady konzultorov diecézneho biskupa. Viackrát vystúpil v elektronických médiách. Prednáša dejiny filozofie, úvod do filozofie a filozofiu náboženstva na Teologickej fakulte KU (vedúci katedry filozofie) v Košiciach a na Gr.k. bohosloveckej fakulte PU v Prešove. V r. 2001 – 2003 pôsobil ako prodekan RkCMBF UK v Bratislave, je členom Spoločnej odborovej komisie (SOK), od r. 2003 je člnom Pracovnej skupiny Akreditačnej komisie pre Humanitné vedy, podpredsedom AS TF KU, ako i členom niekoľkých ďalších VR fakúlt univerzít na Slovensku. Je autorom viacerých teologických, filozofických a duchovných traktátov, vysokoškolských skrípt i kníh (jedna z nich preložená i do chorvátčiny), a aktívne sa zúčastnil na viacerých sympóziách doma i v zahraničí. Je členom redakčnej rady Acta facultatis theologicae Universitatis Comonianae Bratislaviensis (Rk CMBF UK v Bratislave); Verba theologica (TF KU v Ružomberku).

Svätý Ján Pavol II. ho 8. 2. 2003 vymenoval do kolégia pápežských kaplánov (Mons.) a 26. 2. 2004 za pomocného biskupa Košickej arcidiecézy a titulárneho biskupa Barikského (Barika). / Zdroj: www.kbs.sk (životopis)

Text zverejneny na internetovej stranke TK KBS (tkkbs.sk)http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20150224035