Milí duchovní otcovia,

týmto listom chceme Vás, Vašich mladých, Vaše spoločenstvá pozvať na stretnutie s otcom arcibiskupom, ktoré sa bude konať v našej arcidiecéze 14.4.2012 v Športovej hale (zelenej hale), Baštová ulica, Prešov. Mottom stretnutia je citát z Listu apoštola Pavla Filipanom (Flp 4,4) „Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa!“

Pre zvládnutie tohto podujatia by sme Vás chceli informovať o potrebných krokoch prípravy pred týmto stretnutím:

Registrácia: Nahlásiť farnosť a počet účastníkov z farnosti je potrebné do 10. 4. 2012

na e-mail: acm@rimkat.sk alebo na tel. čísle 0917 634 214.

Účastnícky poplatok, ktorý je potrebný uhradiť pri registrácii na mieste konania stretnutia je

3 € na osobu. Minimálny vek účastníkov ADSM je 15 rokov. Účasť mladších zvážte osobne. Prosíme Vás o dodržanie termínov nahlasovania z dôvodu kvalitnej organizácie, ako aj zabezpečenia dostatočného počtu informačných a reklamných balíčkov pre účastníkov. Tie dostanú iba tí účastníci, ktorí budú nahlásení vo vyššie uvedenom termíne. Správne vyplnenú prezenčnú listinu je potrebné priniesť so sebou v deň konania podujatia.

 

Inštrukcie k vyplneniu prezenčnej listiny: V prezenčnej listine každý účastník vyplní meno a priezvisko, obec trvalého pobytu (vypísať iba názov mesta alebo obce bez názvu ulice a čísla domu), rok narodenia a podpíše sa. Vzor: Martin Vranovský, Vranov nad Topľou, 1988. V prezenčke sa nesmú používať žiadne skratky ani opakovacie znamienka a rovnako sa v nej nesmie škrtať. Posledný stĺpec tabuľky, teda vek, účastníci nevypĺňajú. Rovnako nevypĺňajú žiadne údaje mimo tabuľky. Používať sa smie iba modré pero.

 

Prezentácia farností: Každá farnosť má možnosť vyrobiť si prezentačný plagát s fotkami, popisom a rôznymi dekoráciami, v maximálnej veľkosti formátu A1 (594x841mm). Tento plagát bude možné počas ADSM vyvesiť na určené miesto. Cez tieto plagáty môžete spropagovať a predstaviť svoje činnosti a aktivity vo farnosti.

Transparent: Účastníci si so sebou môžu priniesť vlajky farností, obci, vyrobené transparenty a pod.

Obetné dary: Tento rok v rámci obetných darov sme sa rozhodli vyzbierať kancelárske a školské potreby (farebný a kancelársky papier, perá, farbičky, nožnice, fixy,…), ktoré budú distribuované organizáciám pracujúcim s deťmi a mládežou zo sociálne znevýhodnených rodín. Váš dar môžete odovzdať ráno pri registrácii. Druhý dar, ktorým môžete prispieť na pomoc misiám, budú použité známky (potrebné vystrihnúť s okrajom cca 1cm). Túto aktivitu robíme v spolupráci s PMD (Pápežské misijné diela) v Prešove.

Liturgia: Prosíme kňazov, aby si na sv. omšu priniesli červenú štólu a albu. Na sv. omšu chceme pozvať chlapcov, ktorí miništrujú vo Vašich farnostiach, aby si priniesli miništrantské oblečenie, a tak sa zapojili do liturgickej služby (patény pri sv. prijímaní, liturgický sprievod). Miništranti budú mať vytvorené osobitné miesto v blízkosti oltára. Kňazov ako aj miništrantov prosíme, aby sa najneskôr 15 min. pred začatím sv. omše zhromaždili v priestoroch sakristie – presnejšie informácie získate od usporiadateľov.

Súčasťou stretnutia bude odovzdávanie certifikátov účastníkom Animátorskej školy 2010/2012 a tiež vyhlásenie osobnosti ankety HLAS, do ktorej mohla každá farnosť nominovať ľudí alebo spoločenstvá, ktoré sa aktívne podieľajú na tvorbe pastorácie mládeže alebo starostlivosti o mladých.

Prosba k mladým: Súčasťou programu bude aj diskusia s o. arcibiskupom. Takže, ak si zvedavý a chceš sa ho niečo spýtať, a možno že máš trému či „strach“ napíš nám otázku a my ju posunieme o. arcibiskupovi a on na ňu na ADSM odpovie. Svoje otázky posielajte do 5.apríla 2012 na mail acm@rimkat.sk. Tešíme sa na vaše zvedavé otázky.